Alumil Albania
Choose your local website

Kushtet e Përdorimit

Kushtet e Përgjithshme të Përdorimit

Kjo faqe ueb-i www.alumil.com me të gjitha faqet e internetit individuale (në referencë "Faqet") është në pronësi të ALUMIL SA (në referencë "Kompania") dhe ka për qëllim ti paraqesë publikut nëpërmjet internetit kompaninë dhe shoqëritë e saj përkatëse (në referencë"Grupi"). 

Përdorimi i faqes së internetit www.alumil.com nënkupton pranimin e plotë të kushteve të përdorimit të mëposhtëm, që vlejnë për të gjitha përmbajtjet, faqet, grafikat, imazhet, fotografitë dhe skedarët e përfshirë në këtë faqe interneti. Kështu, vizitori / shfrytëzuesi i faqeve në këtë faqe interneti duhet të lexojë me kujdes këto kushte para se të vizitojë ose të përdorë faqet e kompanisë. Nëse ai / ajo nuk bie dakord, atëherë ai / ajo duhet të ndalojë së vizituari faqet dhe të mos përdorë përmbajtjen e tyre. 

Kompania merr përgjegjësinë për të bërë çdo përpjekje të mundshme për të siguruar saktësinë e informacionit të vënë në dispozicion të vizitorëve në faqen e internetit www.alumil.com. Sidoqoftë, nuk mund të garantojë që faqet, shërbimet, opsionet dhe përmbajtja të ofrohen pa ndërprerje ose gabim ose që gabimet do të korrigjohen menjëherë dhe nuk merr përgjegjësi për gabimet apo lëshimet në to ose për rezultatet që mund të lindin nga përdorimi i tyre . Përveç kësaj, kompania nuk garanton që ky ose ndonjë faqe tjetër ose serverat përmes të cilëve u vihen në dispozicion vizitorëve / përdoruesve janë të lirë nga "viruset" apo programe të tjera të dëmshme, por bën çdo përpjekje duke përdorur mënyrat më moderne dhe efektive, për të siguruar përdorimin e sigurt të kësaj faqe interneti. 

Çdo hiperlink ose baner në këtë faqe uebi (që shfaqen vetëm për qëllim të lehtësimit të kontaktit të vizitorëve / përdoruesve me ata që janë përgjegjës për ofrimin e informatave shtesë) mund t'i drejtojnë përdoruesit tek faqet e internetit në serverat e tjerë, të cilat nuk mund të kontrollohen nga Kompania. Prandaj Kompania nuk merr përgjegjësi për përmbajtjen e faqeve të lartpërmendura ose për dëmet që rrjedhin nga përdorimi i tyre. Për çdo problem që lind gjatë vizitës / përdorimit të këtyre faqeve dhe faqeve, komunikimi i drejtpërdrejtë duhet të bëhet me faqet e internetit përkatëse, faqet dhe pronarët e tyre, të cilët mbajnë përgjegjësinë përkatëse. Në asnjë rast nuk mund të supozohet se Shoqëria miraton ose pranon përmbajtjen ose shërbimet e faqeve të internetit dhe faqet në të cilat ajo i referohet ose është e lidhur në ndonjë mënyrë tjetër. 

Të dhënat e siguruara në seksionin "Informacioni i stokut" furnizohen nga palët e treta dhe për këtë arsye Kompania nuk është përgjegjëse për saktësinë e këtij informacioni, ose për ndonjë vonesë ose ndërprerje në përditësimin e të dhënave të aksioneve të përmendura në këtë seksion. 

Kompania nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë humbje të pësuar nga vizitori / përdoruesi nga përdorimi i faqeve. Përmbajtja e faqeve është dhënë "siç është" pa ndonjë garanci të qartë ose të nënkuptuar. Të gjitha informatat sigurohen vetëm për qëllime të informimit të përgjithshëm. Nëse vizitori / shfrytëzuesi i faqeve synon të përdorë çdo informacion të dhënë në faqe, ai / ajo duhet së pari të kontaktojë Kompaninë përmes formularit të kontaktit të ofruar në faqen e internetit www.alumil.com dhe Shoqëria, sipas gjykimit të saj, do të caktoni të jepni informacion në kohë dhe të saktë. 

Faqja e internetit www.alumil.com synon të jetë në veprim 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë. Kompania rezervon të drejtën për të vendosur pezullimin ose ndërprerjen e qasjes në një pjesë dhe / ose në të gjithë faqen e internetit, nëse rrethanat dalin jashtë kontrollit të saj, të cilat kërkojnë pezullimin ose ndërprerjen e qasjes, si për shembull, në rast të mosfunksionimit të informacionit sistemet ose rrjetet e telekomunikacionit, problemet teknike ose për arsye të mirëmbajtjes së rregullt ose emergjente ose në rast të emergjencave të tjera të mëdha. 

Kompania rezervon të drejtën të modifikojë formatin dhe përmbajtjen e internetit, sa herë që kjo konsiderohet e nevojshme dhe pa njoftim paraprak.

Vizitori / shfrytëzuesi i faqes duhet të përdorë informacionin dhe të dhënat në mënyrë të ligjshme dhe në përputhje me mirëbesimin dhe moralin. Përndryshe, ai / ajo merr përgjegjësinë për shpërblimin e çdo dëmi që mund të vuajë nga përdorimi i paligjshëm ose i parregullt i kompanisë.

Përdoruesit janë gjithashtu të ndaluar të importojnë në asnjë mënyrë në faqen e internetit të kompanisë www.alumil.com ndonjë softuer me qëllim të keq ose të dhëna që do të deformonin ose mund të ndryshonin pamjen dhe integritetin e të dhënave dhe organizimit të internetit. Në një rast të tillë, Kompania do të ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura ligjore për të rivendosur çdo dëmtim që mund të vuajë.

Politika e Privatësisë

Kompania ka qasje në të dhënat personale, të cilat dorëzohen vullnetarisht nga vizitori / përdoruesi dhe rezervon të drejtën për t'i përpunuar ato ekskluzivisht për komunikim, statistika dhe arsye financiare dhe për të përmirësuar shërbimet e ofruara nga faqja e internetit. Kompania mund ta transferojë këtë informacion te partnerët e saj në mënyrë që të përgjigjet pikërisht për të cituar kërkesat. Kompania gjithashtu mund të transferojë të dhënat personale të palëve të treta (person fizik ose juridik) në rastet kur ka detyrim ligjor vetëm për personat ose autoritetet kompetente. Të dhënat personale të vizitorëve / përdoruesve fshihen me kërkesë të personit në fjalë, nëpërmjet formularit të kontaktit të ofruar në faqen e internetit www.alumil.com. 

Për navigim optimal të faqes, mund të përdoren teknikat e ndjekjes. Në lidhje me të gjitha informacionet e mbledhura në këtë mënyrë, ruhet e drejta e qasjes, modifikimit dhe fshirjes së të dhënave personale të përfshira. Kompania nuk do t'i japë kurrë të dhënat personale të përdoruesve palëve të treta, përveç nëse kërkohet shprehimisht nga vetë përdoruesi. Kompania fshin adresat IP të përdoruesve gjashtë muaj pas vizitës së tyre të fundit në faqen e internetit. 

Çdo herë që vizitoni faqen e internetit të kompanisë www.alumil.com, krijohet një skedë cookie. Dosjet Cookie regjistrojnë informacion në lidhje me vizitën tuaj në faqen tonë të internetit (faqet e vizituara, datën dhe kohën e vizitës tuaj, etj.) në hard drive-in e kompjuterit tuaj. Ky informacion mund të përdoret kur vizitoni faqen tjetër. Cookie mbetet në kompjuterin tuaj për një periudhë prej 30 minutash. Ju mund të përjashtoni skedarët e cookie-t duke modifikuar parametrat e sigurisë së shfletuesit në internet.

Të drejtat e Pronësisë Intelektuale dhe Industriale

Përmbajtja e faqeve të kësaj faqe uebi (indikativisht, imazhet, markat, grafikat, fotografitë, vizatimet, tekstet, shërbimet dhe në përgjithësi të gjitha dosjet në këtë faqe) përbëjnë pronësi intelektuale, markat tregtare dhe shenjat e shërbimit të kompanisë ose kompanive të tjera në ALUMIL Grup dhe mbrohen nga dispozitat përkatëse të ligjit grek, të së drejtës evropiane dhe të konventave ndërkombëtare. Prandaj, asnjë nga të mësipërmet, në tërësi ose pjesërisht, nuk mund të shitet, kopjohet, ndryshohet, riprodhohet, ripublikohet, shkarkohet, transmetohet ose shpërndahet në asnjë mënyrë. 

Vizitori / shfrytëzuesi është në gjendje të ruajë në mënyrë individuale një kopje të një pjese të përmbajtjes së kësaj faqeje në kompjuterin e tij personal për përdorim personal dhe jo publik dhe komercial dhe pa hequr indikacionin e origjinës së tyre nga Kompania, pa ndikuar në asnjë mënyrë të drejtat e pronësisë intelektuale dhe industriale. 

Të gjitha veçoritë e tjera dalluese, produktet ose shërbimet e përmendura në faqet e kësaj faqeje dhe që mbajnë markat tregtare të organizatave, kompanive, filialeve, agjencive, shoqatave dhe botimeve përkatëse, janë pronë e tyre intelektuale dhe industriale dhe për këtë arsye këto institucione kanë të drejta përkatëse në lidhje me mbrojtje.

Ligji i aplikueshëm dhe kushtet e tjera

Kushtet dhe afatet e lartpërmendura për përdorimin e faqeve, si dhe çdo ndryshim, modifikim ose shtrembërim i tyre, do të ndiqen nga ligji grek dhe ligji i Bashkimit Evropian dhe nga traktatet përkatëse ndërkombëtare. 

Çdo dispozitë në termat e lartpërmendura që mund të bien në kundërshtim me burimet e mësipërme të ligjit, pushon efektet sipas ligjit që të aplikohen dhe hiqet pa ndonjë ndikim në vlefshmërinë e kushteve të mbetura.