Alumil Albania
Choose your local website

NJOFTIMI I PRIVATËSISË DHE MBROJTJES NË LIDHJE ME TË DHËNAT PERSONALE

1. Kush është përgjegjës për të dhënat tuaja? Ku do të drejtoheni për ushtrimin e të drejtave tuaja?

1.1. Kontrollues i të dhënave tuaja është shoqëria SA me emrin “ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA”, me seli në Zonën Industriale Stavrochori-Kilkis siç përfaqësohet ligjërisht, me numrin e telefonit të mëposhtëm 2341079300 dhe adresën e-mail [email protected] ('Shoqëria')

1.2. Shoqëria kontrolluese e mësipërme ka caktuar një Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave me e-mail kontakti [email protected]. Në adresën e mësipërme të e-mail të Zyrtarit për Mbrojtjen e të Dhënave, mund të adresoni të gjitha kërkesat për ushtrimin e të gjitha të drejtave tuaja të përmendura më poshtë (nën 3.1 -3.7)

2. Parimet e përgjithshme të kompanisë në lidhje me informacionin transparent.

2.1. Çdo informacion që jepet me këtë dokument dhe çdo informacion tjetër që mund të kërkohet në të ardhmen, jepet pa pagesë, me kusht që të mos përsëritet, i tepërt ose haptazi i pajustifikuar (shih nën 2.3).

2.2. Për secilën nga të drejtat e sipërpërmendura që ju ushtroni, Shoqëria do të përgjigjet brenda një (1) muaji nga marrja e kërkesës ose në rast të vështirësive objektive, kompleksitetit të kërkesës ose numrit të kërkesave, kompania do të përgjigjet, brenda një periudhe maksimale prej tre (3) muajsh në total, ose duke përmbushur kërkesën tuaj ose duke refuzuar në mënyrë të arsyeshme të kryeni atë që keni kërkuar për arsye legjitime të përcaktuara shprehimisht në Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave 679/2016.

2.3. Në rast se Kompania konsideron se një nga të drejtat tuaja të lartpërmendura po ushtrohet haptazi e pajustifikuar ose kërkesa është e tepruar ose (në një masë më të madhe) ka karakter të përsëritur, ajo ka të drejtë, nga njëra anë, t'ju ngarkojë me një tarifë për të dhënë informacion të mëtejshëm (që në parim është pa pagesë) dhe, nga ana tjetër, për të refuzuar përgjigjen ndaj kërkesës.

2.4. Në rast se Kompania ka dyshime të arsyeshme për identitetin tuaj kur ju parashtroni një kërkesë për ushtrimin e një prej të drejtave tuaja të mësipërme, ajo mund t'ju kërkojë të jepni informacione të mëtejshme, të nevojshme për konfirmimin e identitetit tuaj, përpara përpunimit të kërkesës suaj.

2.5. Në rast se Kompania vonon përtej periudhës së arsyeshme kohore për t'iu përgjigjur kërkesës suaj, dhe në çdo rast tjetër kur ju konsideroni se po shkelet ndonjë nga e drejta juaj, ose kompania nuk përmbush detyrimet e saj në lidhje me mbajtjen e të dhënave tuaja, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës (Autoriteti Hellen i Mbrojtjes së të Dhënave, Athinë, Kifisias 1-3, Kodi Postar 115 23, Athinë, [email protected], +30-210 6475600).

2.6. Ju rezervoni të drejtën të tërhiqni pëlqimin tuaj të dhënë më parë (ndoshta) në çdo kohë duke paraqitur një kërkesë përkatëse me shkrim në adresën e emailit të Zyrtarit të Mbrojtjes së të Dhënave [email protected] (shih 1.2)

3. Cilat janë të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat personale që na keni dhënë?

3.1. E drejta për t'u informuar

Ju rezervoni të drejtën për të kërkuar informacion në lidhje me të dhënat personale që ne kemi marrë nga ju dhe i ruajmë për një ose më shumë qëllime, siç përshkruhet më poshtë në pikat A deri në D. Teksti aktual përbën në tërësinë e tij një manual të ndërgjegjësimit bazë dhe të kuptuarit e filozofisë së kuadrit rregullator që kalon përmes mbrojtjes së të dhënave tuaja personale. Përditësim, shpjegime të mëtejshme dhe sqarime për këtë tekst mund t'ju ofrohen pas kërkesës suaj për ushtrimin e të drejtës për t'u informuar. (shihni sesi në 1.2)

3.2. E drejta për akses

Ju rezervoni të drejtën të kërkoni nga kompania jonë qasje në informacionin tuaj që ne ruajmë dhe konfirmimin nëse ato janë duke u përpunuar, dhe më konkretisht, informacione në lidhje me qëllimet e përpunimit, kategoritë e të dhënave personale, marrësit ose kategoritë e marrësit, periudhën për të cilën të dhënat do të ruhen dhe përpunohen, të drejtën për të paraqitur një ankesë pranë Autoritetit Helen për Mbrojtjen e të Dhënave, çdo informacion të disponueshëm në lidhje me origjinën e të dhënave, nëse të dhënat nuk janë marrë nga ju, ekzistenca ose jo të vendimmarrjes së automatizuar, duke përfshirë profilizimin dhe metodologjinë përkatëse, masat mbrojtëse në lidhje me politikën që ndjekim kur kryhen transferime në vendet e treta dhe një kopje e datës personale që mbahet dhe përpunohet. (shihni sesi në 1.2)

3.3. E drejta për korrigjim

Ju rezervoni të drejtën të kërkoni nga Kompania jonë korrigjimin e të dhënave tuaja, në rast se ndonjë nga të dhënat që ne kemi të drejtën të përpunojmë është ndryshuar ose dorëzuar gabimisht. (shihni sesi në 1.2)

3.4. E drejta e fshirjes

Ju rezervoni të drejtën të kërkoni nga kompania jonë fshirjen e plotë ose të pjesshme të të dhënave tuaja që ne kemi të drejtë t'i ruajmë dhe përpunojmë, ose sepse ato nuk janë më të nevojshme për qëllimet për të cilat janë mbledhur, ose sepse ju tërhiqni pëlqimin tuaj, ose sepse të dhënat tuaja janë mbledhur për një qëllim që ju e konsideroni të paligjshëm. Kompania jonë, brenda një periudhe të arsyeshme kohore (jo më shumë se një muaj, dhe në rrethana, nëse ka vështirësi, jo më shumë se tre muaj në total) do t'ju përgjigjet duke konfirmuar fshirjen e plotë ose të pjesshme të të dhënave tuaja ose pamundësinë për të fshirë disa të dhëna, nëse ndonjë ligj ose kryerja e një detyre të kryer në interes publik, ose e drejta e lirisë së shprehjes dhe informimit, ose ushtrimi ose mbrojtja e ndonjë pretendimi ligjor kërkon ruajtjen e tyre. Në një rast të tillë, nga njëra anë, ju keni të drejtën të bëni një ankesë pranë Autoritetit Helen për Mbrojtjen e të Dhënave, dhe nga ana tjetër, të drejtën për një mjet juridik efektiv. (shihni sesi në 1.2)

3.5. E drejta për kufizim

Ju rezervoni të drejtën të kërkoni nga kompania jonë të kufizojë përpunimin e të dhënave tuaja, në aspektin e sasisë, kohës ose në lidhje me qëllimin e përpunimit të tyre, dhe më konkretisht (a) ose për shkak se ju kontestoni saktësinë e të dhënave tuaja dhe për për sa kohë që Kompania ka nevojë për të verifikuar saktësinë e saj, (b) ose sepse ju e konsideroni përpunimin si të paligjshëm dhe në vend të fshirjes së të dhënave ju zgjidhni kufizimin e tij, (c) ose për shkak se përdorimi i tij nga Kompania nuk është më i nevojshëm, megjithatë nuk dëshironi fshirjen e tij pasi ruajtja e tyre do të shërbejë për ndonjë pretendim juridik, (d) ose, në rast se keni kundërshtime për përpunimin e të dhënave dhe derisa të verifikohet se të drejtat tuaja si një subjekt i të dhënave janë mbi baza legjitime të Kompanisë për përpunim (shihni sesi në 1.2).

3.6. E drejta për transferim

Ju rezervoni të drejtën për të marrë të dhënat personale që na keni dhënë, në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makineritë, si dhe të drejtën për t'i transferuar ato më tej pa kundërshtime, duke qenë se përpunimi po kryhet mbi baza të pëlqimit tuaj. Në kuadër të ushtrimit të kësaj të drejte, ju gjithashtu mund të kërkoni transferim të drejtpërdrejtë nga Shoqëria tek subjekti i tretë pa ndërhyrjen tuaj.

E drejta aktuale ushtrohet, duke iu nënshtruar kushteve të fshirjes, siç përshkruhet më sipër (nën 3.4) dhe ushtrimi i saj nuk do të ndikojë negativisht në të drejtat dhe liritë e të tjerëve.

3.7. E drejta për të kundërshtuar

3.7.1 Ju rezervoni të drejtën për të kundërshtuar përdorimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë dhe veçanërisht ndaj profilizimit në lidhje me këtë marketing të drejtpërdrejtë. (shihni sesi në 1.2)

3.7.2 Nuk ka një të drejtë të tillë në rastin e punonjësve të mundshëm dhe vizitorëve të objekteve të Kompanisë, pasi këto të dhëna nuk transferohen në departamentin e marketingut dhe ata nuk i nënshtrohen një trajtimi të tillë.

4. A ka ndonjë mundësi që të dhënat tuaja të transferohen diku tjetër?

Nuk ka asnjë dispozitë që të dhënat tuaja do t'i transferohen ndonjë organizate jashtë vetë Kompanisë dhe filialeve të saj, me përjashtim të (a) ofruesve të shërbimeve për sistemet dhe rrjetet elektronike të Kompanisë sonë - dhe për qëllimin e vetëm të performancës në emër të tyre të kontratës për të mbështetur Kompaninë tonë dhe (b) autoritetet kompetente tatimore brenda kuadrit të respektimit të detyrueshëm tonë me legjislacionin tatimor dhe në masën (dhe duke pasur parasysh) që është e nevojshme.

5. Masat mbrojtëse

 

Ne ju sigurojmë se Kompania do të marrë çdo mjet teknik dhe organizativ për mbrojtjen e të dhënave dhe do të bëjë vetëm përdorimin dhe përpunimin optimal, minimal dhe absolutisht të nevojshëm të të dhënave tuaja, siç përcaktohet me ligj, dhe në mënyrë rigoroze dhe ekskluzive për qëllimin për të cilin keni na i keni dhënë ato.

Dispozitat specifike në lidhje me kategoritë individuale të Subjekteve të të Dhënave Personale, që zbatohen në mënyrë kumulative me dispozitat e përgjithshme të mësipërme të Politikës.

 

(A) MARRËSIT E KOMUNIKIMIT

A.1. Qëllimi:

Marrja, përpunimi dhe ruajtja e të dhënave tuaja që janë dhënë ekskluzivisht në kuadër të komunikimit, kryhet vetëm për qëllimin e informimit tuaj mbi produktet dhe veprimet e Kompanisë sonë. Tërësia e të dhënave tuaja ruhen vetëm për këtë qëllim dhe ato i nënshtrohen përpunimit vetëm nga Departamenti i Marketingut të Kompanisë sonë.

A.2. Baza legjitime e përpunimit:

Pëlqimi juaj për përpunimin e të dhënave tuaja, për të përmbushur qëllimet përkatëse të lartpërmendura, përbën bazën legjitime të këtij përpunimi, në përputhje me nenin 6(1)(a) të Rregullores për mbrojtjen të të dhënave personale.

A.3. Periudha e ruajtjes së të dhënave:

Për të përmbushur qëllimin e sipërpërmendur të përpunimit, përkatësisht informimin tuaj për produktet dhe veprimet tona, ne e konsiderojmë të arsyeshme dhe të nevojshme ruajtjen e të dhënave tuaja përkatëse për një periudhë tre (3) vjeçare. Pas tre vjetësh nga koha kur keni dhënë pëlqimin tuaj, të dhënat përkatëse do të fshihen, përveç nëse na jepni përsëri pëlqimin tuaj sipas kushteve të mësipërme.

(B) KLIENTËT – FURNITORËT dhe KLIENTËT – FURNITORËT POTENCIALË

B.1. Natyra – Baza legjitime:

(a) gjatë fazës parakontraktore dhe veçanërisht në rast të plotësimit të një formulari kontakti elektronik në faqen tonë të internetit, ose dërgimit të drejtpërdrejtë të postës elektronike, ose komunikimit me telefon, ose plotësimit të një dokumenti të shtypur (në këtë mënyrë ju na jepni emrin tuaj të plotë/adresën e-mail ose/dhe numrin e telefonit ose/dhe adresën ose/dhe profesionin ose/dhe produktet tona për të cilat jeni të interesuar), qëllimi i përpunimit është vlerësimi i një transaksioni të mundshëm me Kompaninë dhe baza legjitime shërbimin e interesit legjitim të Kompanisë për të ndjekur qëllimet e saj tregtare, duke iu përgjigjur komunikimit të kërkuar për të hetuar transaksionin e mundshëm me ju.

(b) Në rast se realizohet një transaksion me kompaninë, të dhënat që na keni dhënë gjatë fazës parakontraktore (si dhe të gjitha ato që do të na jepni në kuadër të transaksionit tonë) do të përpunohen për qëllime të zbatimin e kontratës mes nesh dhe përputhshmërinë tonë me legjislacionin tatimor. Në këtë rast, baza legjitime e përpunimit është kryerja e kontratës ndërmjet nesh dhe respektimi i legjislacionit tonë (Neni 6(1)(b) dhe (c) i Rregulloreve të mbrojtjes së të dhënave personale).

B.2. Periudha e mbajtjes së të dhënave.

Të dhënat e mësipërme do t'i ruajmë nën Të dhënat B.1.(a) për pesë (5) vite dhe më pas do t'i fshijmë ato. Për sa më sipër nën Të dhënat B.1.(b), do të rezervohen për aq kohë sa është e nevojshme sipas legjislacionit tatimor.

B.3. Konkretisht, në lidhje me të dhënat e subjektit që marrim gjatë ekspozitave tregtare, mbetet në fuqi Politika e Privatësisë, e cila është pjesë përbërëse e ‘Formularit të Pjesëmarrësit’ që kërkohet të plotësojnë individët e interesuar.

(C) VIZITORËT NË OBJEKTET E KOMPANISË TONË

C.1. Qëllimi:

Marrja, përpunimi dhe ruajtja e të dhënave tuaja që i referohen identitetit tuaj dhe kohës së kaluar në objektet e Kompanisë tonë, bëhet në favor të qëllimit të vetëm të sigurisë dhe mbrojtjes së njerëzve në objektet e Kompanisë (p.sh. punonjësit, vizitorët) aq sa edhe pajisjet e përgjithshme të Kompanisë (për shembull ndërtesa, elektronike etj.)

C.2 Baza legjitime e përpunimit

Pëlqimi juaj për përpunimin e të dhënave tuaja, për të përmbushur qëllimet përkatëse të lartpërmendura, përbën bazën legjitime të këtij përpunimi, në përputhje me nenin 6(1)(a) të Rregullores në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale.

C.3. Dërguesit:

Materiali i mbajtur është i aksesueshëm vetëm nga personeli ynë kompetent/i autorizuar i cili është përgjegjës për sigurinë e ambienteve. Ky material nuk duhet t'u zbulohet palëve të treta, përveç në rastet e mëposhtme: (a) autoriteteve kompetente gjyqësore, prokuroriale dhe policore kur përmban informacione të nevojshme për të hetuar një vepër penale që përfshin persona ose pasuri të kontrolluesit; (b) autoriteteve kompetente gjyqësore, prokuroriale dhe policore kur kërkojnë ligjërisht të dhëna në kryerjen e detyrave të tyre dhe (c) viktimës ose autorit të një vepre penale, në rastin e të dhënave që mund të përbëjnë provë të veprës penale.

C.4. Periudha e ruajtjes së të dhënave

Materialin CCTV e mbajmë pesëmbëdhjetë (15) ditë, pas së cilave ato fshihen automatikisht. Në rast se gjatë kësaj periudhe konstatojmë ndonjë incident, izolojmë një pjesë të videos dhe e ruajmë edhe për (1) muaj, për të hetuar ngjarjen dhe për të nisur procedurat ligjore për mbrojtjen e interesave tona ligjore, ndërsa nëse ngjarja ka të bëjë me pale të treta, videon do ta mbajmë deri në tre (3) muaj të tjerë.

(D) VIZITORËT NË SHOWROOM

D.1. Qëllimi

Qëllimi i përpunimit të të dhënave tuaja është komunikimi mes nesh për të hetuar mundësinë e bashkëpunimit si dhe dërgimin e materialit informativ.

D.2 Baza legjitime e përpunimit

Përpunimi bazohet në pëlqimin tuaj sipas nenit 6 par. 1a GDPR.

D.3. Periudha e ruajtjes së të dhënave

Për të përmbushur qëllimin e sipërpërmendur të përpunimit, ne e konsiderojmë të arsyeshme dhe të nevojshme ruajtjen e të dhënave tuaja përkatëse për një periudhë prej tre (3) vjetësh, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në legjislacionin kombëtar dhe europian ose në rast të tërheqjes paraprake të pëlqimit tuaj.

(Ε) VIZITORËT NË EVENTET E KORPORATËS

E.1. Qëllimi

Qëllimi i përpunimit të të dhënave tuaja është komunikimi mes nesh për të përmirësuar komunikimin e korporatës dhe imazhin e jashtëm nëpërmjet ngjarjeve të korporatës. Gjatë ngjarjes, mund të bëhet incizim video dhe foto. Ky material do të ngarkohet më tej në faqen e kompanisë dhe mediat sociale. Të dhënat personale (imazhi dhe zëri) të pjesëmarrësve, punonjësve dhe partnerëve të jashtëm të përfshirë, do të përpunohen në këtë proces.

E.2 Baza legjitime e përpunimit

Përpunimi bazohet në pëlqimin tuaj sipas nenit. 6 par. 1f GDPR. Për aq sa është e mundur faktikisht dhe ligjërisht e arsyeshme, referenca se ngjarja është duke u regjistruar do të bëhet gjatë ngjarjes. Ju mund të ushtroni të drejtën tuaj për të kundërshtuar regjistrimin e fotove ose videove duke i dhënë një njoftim paraprak fotografit. Të drejtat tuaja ligjore siç përshkruhen në 3. do të zbatohen në tërësi.