Alumil Albania
Choose your local website
header-growth-opportunities

Mundësitë e Rritjes

performance-management-system

Sistemi i Menaxhimit të Performancës

Një proces i vazhdueshëm dhe pjesëmarrës që synon maksimizimin e performancës së punonjësve dhe nëpërmjet kësaj, performancën e përgjithshme të ALUMIL. PMS është e lidhur me veprimet dhe sjelljet e përditshme që punonjësit miratojnë në mënyrë që ata të kenë një perceptim të përbashkët në lidhje me atë që duhet të arrihet dhe si. Në mënyrë që punonjësit të përmirësojnë performancën e tyre, ata duhet të kenë një bindje të përbashkët se çfarë do te thote performanca (dhe suksesi) në punën e tyre , a janë detyrat apo rezultatet e pritura ose sjelljet ose kombinimi i të gjithave më sipër, rezultatet që kërkon roli i tyre. Këto duhet të qartësohen dhe të dakortesohen me punonjësit, në mënyrë që ata të jenë në dijeni të qëllimit të punës së tyre. Ekzistenca e sistemit dëshmon mbështetjen e ALUMIL në procedura të drejta dhe objektive.
PMS është:

  • Sqarimi i roleve dhe kërkesave të mbikëqyrësit nga secili vartës
  • Vëmendje e vazhdueshme dhe udhëzime për çdo punonjës
  • Krijimi i një sistemi të drejtë që mat performancën
  • Lidhja midis performancës së punonjësit dhe pjesës së ndryshueshme të pagës
  • Ndjenja e besimit, sigurisë, drejtësisë dhe profesionalizmit në vendin e punës

Intershipe

Ne i aftësojmë studentët të praktikojnë në mënyrë që të zhvillojnë aftësitë e tyre dhe të fitojnë përvojë dhe njohuri që do t'i ndihmojnë ata në zhvillimin e tyre të mëvonshëm profesional. Ata studentë që dëshirojnë të bëjnë praktikën e tyre në kompaninë tonë duhet të na dërgojnë CV-në e tyre dhe një letër motiviminë konsultim me institucionet arsimore që marrin pjesë.
internship
equal-opportunity-employer

Mundësive të Barabarta ndaj punonjësit

ALUMIL është një punëdhënës i mundësive të barabarta. Të gjithë punonjësit dhe kandidatët kanë të njëjtin trajtim, pavarësisht nga feja, mosha, gjinia, kombësia, origjina, raca, aftësia e kufizuar, statusi martesor, preferenca seksuale, lartësia, pesha ose ndonjë karakteristikë tjetër. Parimet e njëjta drejtohen nga të gjitha kushtet e lidhura me punësimin, siç janë rekrutimi, vlerësimi, detyrat, promovimet, etj.