Production-certificates-Header

Etiketimet e Kualitetit

Si një kompani evropiane më e mirë në industrinë tonë, është e domosdoshme që të gjitha aspektet e procesit tonë të prodhimit të certifikohen sipas normave strikte evropiane dhe ndërkombëtare. Cilësia dhe respektimi i mjedisit, si dhe shëndeti dhe siguria në punë, janë përparësi themelore në ALUMIL Group.
Production-certificates

SISTEMI I MENAXHIMIT CILËSOR

Sipas standardeve ndërkombëtare EN ISO 9001 nga TÜV NORD CERT. Duke zbatuar një Sistem të avancuar të Menaxhimit të Cilësisë ne sigurojmë cilësinë e lartë të produkteve dhe shërbimeve tona në mënyrë që të kemi klientë të kënaqur dhe të përkushtuar. Në mënyrë të veçantë, ALUMIL zbaton Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë në lidhje me projektimin, prodhimin dhe shpërndarjen e profileve arkitekturore të aluminit dhe blerjen, prodhimin dhe shpërndarjen e aksesorëve të aluminit.

KPF - KONTROLLI I PRODHIMIT TË FABRIKËS

Sipas standardeve ndërkombëtare EN ISO 15088 nga TÜV NORD CERT. ALUMIL zbaton kontrollet e prodhimit sipas standardeve ndërkombëtare EN ISO 15088, në mënyrë që të sigurohet që të gjitha kontrollet e tij të cilësisë të jenë sa më të besueshme të jetë e mundur. Në fund të secilës fazë të prodhimit, një mostër kontrollohet tërësisht në lidhje me cilësitë e ndryshme të cilësisë (p.sh. sipërfaqja, gjeometria).

FPC - FACTORY PRODUCTION CONTROL

Bazuar në standartin ndërkombëtar EN ISO 15088 nga TÜV NORD CERT. ALUMIL aplikon kontrollin e prodhimit bazuar në standartin ndërkombëtar EN ISO 15088, në mënyrë që të sigurojë që të gjithë kontrollet e cilësisë  të jenë sa më të përshtatshme. Në fund të çdo faze të prodhimit, një mostër kontrollohet plotësisht në lidhje me atributet e ndryshme të cilësisë (p.sh. sipërfaqja, gjeometria).

SISTEMI I MENAXHIMIT MJEDISOR

Sipas EN ISO 14001:2015 ndërkombëtare nga TÜV NORD CERT. Certifikata siguron bashkëjetesën harmonike të aktiviteteve të ALUMIL me mjedisin natyror. ALUMIL ka krijuar dhe aplikuar që nga viti 2002 një Sistem të Menaxhimit të Mjedisit të certifikuar në përputhje me standardet ndërkombëtare EN ISO 14001, lidhur me nxjerrjen e aluminit, lyerjen me puder, trajtimi sipërfaqësor i imitimit të drurit dhe prodhimi i profileve të izoluara termikisht.

SISTEMI I MENAXHIMIT PËR SHËNDETIN DHE SIGURINË NË PUNË

Sipas standardit kombëtar BS OHSAS 18001: 2007 nga TÜV NORD CERT. Kompania ka implementuar një Sistem të Certifikuar të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë që nga fillimi i vitit 2003, i cili ka për qëllim identifikimin, vlerësimin, parandalimin dhe adresimin e rreziqeve profesionale dhe përputhjen me legjislacionin përkatës.

QUALICOAT

Certifikimi i lyerjes me pudër për profilet e aluminit. Në nivel evropian, kontrolli i cilësisë dhe certifikimi i produkteve të aluminit të lyera me puder përcaktohet me specifikimet e standardit QUALICOAT. ALUMIL është certifikuar me shenjat e certifikimit QUALICOAT dhe SEASIDE CLASS nga 1999, nga Shoqata Hellenic Aluminium, anëtare e Shoqatës Europiane të Aluminiumit.                                              


GSB NDERKOMBETARE

Certifikata QUALICOAT për profilet e aluminit. Që nga korriku i vitit 2003, procedurat e lyerjes me puder ALUMIL janë certifikuar nga standardi gjerman GSB International. Organi çertifikues i GSB International po kryen një gamë më të gjerë të kontrolleve në krahasim me standardin QUALICOAT, duke siguruar kështu edhe më tej cilësinë e jashtëzakonshme të lyerjes me pudër ALUMIL.

QUALANOD

Certifikata e sigurimit të cilësisë së anodizimit. Fabrika e anodizimit ALUMIL është certifikuar ne 2008 nga Shoqata Hellenic Aluminium, anëtare e Shoqatës Europiane të Aluminiumit, sipas markës së certifikimit QUALANOD, një standard evropian që siguron cilësi të lartë të profileve të aluminit te anodizuar.

Certifikimi NF - Profilet e izolimit termik nga CSTB-ja franceze

Certifikata për profilet e aluminit me izolim termik. Në vitin 2008, kompania ka kryer konformitetin e prodhimit dhe kontrollit të cilësisë në lidhje me profilet e aluminit me izolim termik në përputhje me standardin francez të NF 252 të Qendrës Franceze të Shkencës dhe Teknikave për Ndërtim (CSTB). Ky është një vërtetim i përputhshmërisë në lidhje me specifikimet teknike dhe kërkesat e tjera të prodhimit dhe kontrollit të kualitetit të produkteve të ndërmjetme dhe të gatshme, si dhe aplikimin e poliamideve.