NJOFTIM PËR PRIVATËSINË DHE MBROJTJEN PËR TË DHËNAT PERSONALE

1. Kush është përgjegjës për të dhënat tuaja? - Ku do të drejtoheni për ushtrimin e të drejtave tuaja?

1.1. Kontrolluesi i të Dhënave tuaja është kompania SA nën emrin "ALUMIL ALUMINUM INDUSTRY SA", me seli në Zonën Industriale të Stavrochori-Kilkis, të përfaqësuar ligjërisht, me numrin e telefonit në vijim 2341079300 dhe adresën e-mail [email protected] (" kompania")

1.2. Shoqëria Kontrolluese e mësipërme ka caktuar një Oficer për Mbrojtjen e të Dhënave me e-mailin e kontaktit [email protected]. Në adresën e mësipërme të Oficer-it për Mbrojtjen e të Dhënave, ju mund t'i adresoni të gjitha kërkesat për ushtrimin e të gjitha të drejtave tuaja më poshtë (nën 3.1 - 3.7.)

2. Parimet e përgjithshme të kompanisë lidhur me informacionin transparent

2.1. Çdo pjesë e informacionit që jepet me informacionin e tanishëm dhe çdo informacion tjetër që mund të kërkohet në të ardhmen, ofrohet pa pagesë, duke iu nënshtruar kërkesës për të mos përsëritur, tejkaluar ose pa u justifikuar qartazi (shih nën 2.3).

2.2. Për secilën prej të drejtave të lartpërmendura që ushtroni, Shoqëria do të përgjigjet brenda një (1) muaji nga marrja e kërkesës ose në rast të vështirësive objektive, kompleksitetit të kërkesës apo numrit të kërkesave, Shoqëria do të përgjigjet , brenda një periudhe maksimale prej tre (3) muajsh, ose duke përmbushur kërkesën tuaj ose duke refuzuar me justifikim të kryeni atë që keni kërkuar për arsye legjitime të specifikuara shprehimisht në Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave 679/2016.

2.3. Në rast se Kompania konsideron se një nga të drejtat e lartpërmendura po ushtrohet dukshëm në mynyrë të pajustifikueshme ose kërkesa është e tepruar ose (në masë më të madhe) ka një karakter përsëritës, ka të drejtë, nga njëra anë, të ngarkojë me një tarifë të arsyeshme për të siguruar informacione të mëtejshme (të cilat në parim janë pa pagesë) dhe, nga ana tjetër, të refuzojë t'i përgjigjet kërkesës.

2.4. Në rast se kompania ka dyshime të arsyeshme për identitetin tuaj kur ju paraqitni një kërkesë për ushtrimin e një prej të drejtave tuaja të mësipërme, mund t'ju kërkojë të jepni informacione të mëtejshme, të nevojshme për konfirmimin e identitetit tuaj, përpara se të përpunoni kërkesën tuaj.

2.5. Në rast se kompania vonon përtej periudhës së arsyeshme kohore për t'iu përgjigjur kërkesës suaj, dhe në çdo rast tjetër kur konsideron se ndonjë nga të drejtat tuaja është shkelur ose kompania nuk i përmbush detyrimet e saj, ju keni të drejtën për të paraqitur një ankesë tek autoriteti mbikëqyrës (Autoriteti Grek i Mbrojtjes së të Dhënave, Athinë, Kifisias 1-3, PC 115 23, Athinë, [email protected], + 30-210 6475600).

2.6. Ato prej jush, të cilët na kanë dhënë pëlqimin tuaj për të përpunuar të dhënat për qëllimin e përmendur më poshtë (nën 4.2, përkatësisht për t'ju informuar për produktet dhe veprimet e kompanisë), ju rezervoni të drejtën tuaj për të tërhequr paraprakisht në çdo kohë duke zgjedhur "Urdhërimin e Çregjistrimit" në faqen e internetit të Kompanisë ("Alumil.com"). Ata prej jush, të cilët na kanë dhënë pëlqimin tuaj për të përpunuar të dhënat tuaja për qëllimin e përmendur më poshtë (nën 4.1, përkatësisht për vlerësimin e mundësisë së rekrutimit tuaj nga Kompania), ju rezervoni të drejtën për të tërhequr pëlqimin tuaj paraprakisht në çdo kohë duke adresuar tërheqjen e deklaratës suaj të pëlqimit në adresën e postës elektronike të oficerit për Mbrojtjen e të Dhënave [email protected]. Përveç kësaj, secili prej jush mund të kontaktojë me shkrim adresën e e-mailit të lartpërmendur në mënyrë që të ushtrojë pjesën tjetër (nën 3.1 - 3.7) të të drejtave (shih 1.2).

3. Cilat janë të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat personale me të cilat na keni dhënë?

3.1. E drejta për t'u informuar

Ju rezervoni të drejtën për të kërkuar informacione në lidhje me të dhënat personale që kemi marrë prej jush dhe ne i mbajmë për një ose më shumë qëllime, siç janë përshkruar në pikën 4. Teksti aktual përbën në tërësi një manual të vetëdijes bazë dhe të kuptuarit të filozofisë së kuadrit rregullator që kalon përmes mbrojtjes së të dhënave tuaja personale. Përditësime, shpjegime të mëtejshme dhe sqarime lidhur me këtë tekst mund tju ofrohen, duke ndjekur kërkesën tuaj për ushtrimin e të drejtës suaj për t'u informuar.(shih si në 1.2)

3.2. E drejta për akses

Ju rezervoni të drejtën të kërkoni nga Kompania jonë akses në të dhënat tuaja që ne mbajmë dhe konfirmim nëse ato janë duke u përpunuar dhe në mënyrë specifike informacion rreth qëllimeve të përpunimit, kategoritë e të dhënave personale, përfituesit e kategorive e marrëse, periudha për të cilën do të ruhen dhe përpunohen të dhënat, e drejta për të paraqitur një ankesë pranë Autoritetit Grek të Mbrojtjes së të Dhënave, çdo informacion në dispozicion në lidhje me origjinën e të dhënave, nëse të dhënat nuk janë marrë nga ju, ekzistenca ose jo të vendimmarrjes së automatizuar duke përfshirë profilizimin dhe metodologjinë përkatëse, masat mbrojtëse rreth politikës që ndjekim kur transferimet në vendet e treta po kryhen dhe një kopje të dhënave personale mbahet dhe përpunohet. (shih si në 1.2) 

3.3. E drejta për korrigjim

Ju rezervoni të drejtën për të kërkuar nga kompania jonë korrigjimin e të dhënave tuaja, në rast se ndonjë nga të dhënat që kemi të drejtën e procesit, është ndryshuar ose është paraqitur gabimisht. (shih si në 1.2)

3.4. E drejta për të fshirë

Ju rezervoni të drejtën të kërkoni nga Kompania jonë fshirjen e plotë ose të pjesshme të të dhënave tuaja që ne kemi të drejtë të ruajmë dhe përpunojmë, ose sepse ato nuk janë më të nevojshme për qëllimet për të cilat janë mbledhur, ose për shkak se ju e tërhiqni konfirmimin tuaj ose sepse të dhënat tuaja janë mbledhur për një qëllim që ju e konsideroni të paligjshëm. Kompania jonë, brenda një periudhe të arsyeshme kohore (jo më shumë se një muaj dhe në rrethana, nëse ka vështirësi, jo më shumë se tre muaj në total) do t'ju përgjigjet duke konfirmuar fshirjen e plotë ose të pjesshme të të dhënave tuaja ose pamundësinë për të fshirë disa të dhëna, nëse ndonjë ligj ose kryerja e një detyre të kryer në interesin publik, ose e drejta e lirisë së shprehjes dhe informimit, ose ushtrimi ose mbrojtja e çdo kërkese ligjore kërkon mirëmbajtjen e tyre. Në një rast të tillë, nga njëra anë, ju keni të drejtë të parashtroni një ankesë pranë Autoritetit Grek të Mbrojtjes së të Dhënave, dhe në anën tjetër, të drejtën për një efektiv juridik gjyqësor. (shih si në 1.2)

3.5. E drejta për kufizim

Ju rezervoni të drejtën të kërkoni nga Kompania jonë të kufizojë përpunimin e të dhënave tuaja, në aspektin e sasisë, kohës ose në lidhje me qëllimin e përpunimit të tyre, dhe më saktë (a) nëse është një kufizim i kategorive të të dhënave (b) nëse janë në lidhje me qëllimet për të cilat i përpunojmë ato, (c) ose për shkak se ju e konsideroni të paligjshme përpunimin, por ju nuk dëshironi fshirjen e tyre, pasi që ruajtja e tyre do të shërbejë për disa kërkesa juridike, ose për shkak se ju kërkoni të dini saktësinë e të dhënave dhe për periudhën derisa të jetë e mundur për kompaninë tonë të verifikojë saktësinë e tyre, ose në rast se keni kundërshtime përsa i përket përpunimit të të dhënave dhe derisa të konstatohet nëse të drejtat tuaja si Subjekt i të Drejtave anashkalojnë arsyet legjitime për përpunim. (shih si në 1.2).

3.6. E drejta për transferim

Ju rezervoni të drejtën për të marrë të dhënat personale që na keni dhënë, në një format të strukturuar, të përdorur dhe të lexueshëm në makinë, si dhe të drejtën për t'i transferuar më tutje pa kundërshtim, duke pasur parasysh se përpunimi është duke u zhvilluar në bazë të konfirmimit tuaj. Në kontekstin e ushtrimit të kësaj të drejte, mund të kërkoni transferim të drejtpërdrejtë nga Kompania në entitetin e tretë pa ndërhyrjen tuaj.

Kjo e drejtë ushtrohet, sipas kushteve të fshirjes, siç përshkruhet më sipër (nën 3.5) dhe ushtrimi i saj nuk do të ndikojë negativisht në të drejtat dhe liritë e të tjerëve.

3.7. E drejta për të kundërshtuar

 

Ju rezervoni të drejtën për të kundërshtuar përdorimin e të dhënave tuaja personale për qëllime marketingu të drejtpërdrejtë dhe veçanërisht për profilizimin që lidhet me këtë marketing të drejtpërdrejtë. (shih si në 1.2) Nuk ekziston një e drejtë e tillë në rastin e plotësimit të të dhënave në formularin CV, për shkak se këto të dhëna nuk transferohen në Departamentin e Marketingut dhe nuk i nënshtrohen një trajtimi të tillë. Përpunimi i tyre kufizohet në mënyrë strikte për t'i shërbyer qëllimit të vlerësimit nga Departamenti i Burimeve Njerëzore të Kompanisë.

 

4. Natyra dhe Qëllimi i përpunimit të të dhënave personale.

4.1. Marrja, përpunimi dhe mbajtja e të dhënave të CV-së, njohurive, formimit profesional dhe përvojës profesionale bëhet për arsye që të përmbushë qëllimin e vetëm të vlerësimit të kompanisë për mundësinë e marrjes së pozitës së punës, ato mbahen vetëm për këtë qëllim dhe ata përpunohen vetëm nga Departamenti i Burimeve Njerëzore të Kompanisë.


4.2. Marrja, përpunimi dhe mbajtja e të dhënave tuaja në lidhje me detajet e kontaktit është që të shërbejë vetëm për qëllimet e informacionit tuaj në lidhje me produktet dhe veprimet e kompanisë. Të gjitha të dhënat tuaja mbahen vetëm për këtë qëllim dhe ato përpunohen vetëm nga Departamenti i Marketingut të Kompanisë.

5. Cila është baza ligjore e përpunimit të të dhënave tuaja?

 

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja është pëlqimi juaj për atë, për përmbushjen e qëllimit të përmendur më parë, në përputhje me nenin 6 (1) (a) të Rregullores për mbrojtjen e të dhënave personale.

 

6. A ka ndonjë mundësi që t'i transferojmë të dhënat tuaja diku tjetër?

Nuk ka dispozitë (pasi nuk kërkohet për qëllimin për të cilin mblidhen të dhënat) që të dhënat tuaja do të transferohen në ndonjë organizatë jashtë vetë kompanisë (dhe filialeve të saj), me përjashtim të ofruesve të shërbimeve për sistemet elektronike të kompanisë dhe rrjetet - dhe për qëllimin e vetëm të performancës në emër të tyre të kontratës për të mbështetur kompaninë tonë.

7. Sa gjatë do t'i mbajmë të dhënat tuaja?

7.1. Për të përmbushur qëllimin e përpunimit që ka të bëjë me vlerësimin e kandidatëve të mundshëm për rekrutim në kompaninë tonë (duke plotësuar një formular për dorëzimin e CV-s) ne e konsiderojmë të arsyeshme dhe të nevojshme për të mbajtur të dhënat tuaja relevante për një periudhë prej dymbëdhjetë (12) muajsh. Pas dymbëdhjetë (12) muajve nga koha kur morëm CV-në tuaj, dosja përkatëse me të gjithë të dhënat tuaja do të fshihet.


7.2. Për të përmbushur qëllimin e lartpërmendur të përpunimit (nën 4.2), domethënë informacionin tuaj në lidhje me produktet dhe veprimet tona, ne e konsiderojmë atë një kohë të arsyeshme dhe të nevojshme për të mbajtur të dhënat tuaja relative për një periudhë prej tre (3) vjetësh. Pas tre vjetësh nga data e marrjes së konfirmimit tuaj, të dhënat përkatëse do të fshihen, përveç nëse e rinovoni konfirmimin tuaj sipas kushteve të mësipërme.

8. Pse na jepni të dhëna specifike dhe cilat do të jenë pasojat të mos i jepni ato?

8.1. Dorëzimi i informacionit tuaj themelor bëhet në bazë të opsionit tuaj dhe përpunimi i tyre bëhet me pëlqimin tuaj për qëllimin e vetëm të informacionit tuaj për produktet dhe veprimet e kompanisë sonë. Ne kërkojmë dhe përpunojmë vetëm informacionin e nevojshëm (adresën e postës elektronike) në mënyrë që të mund t'ju arrijmë dhe t'ju informojmë për produktet dhe veprimet tona. Nëse plotësoni fushat shtesë në lidhje me detajet e kontaktit tuaj (adresa, numri i telefonit), profesionin tuaj dhe statusin tuaj (megjithëse nuk kërkohet) ju do të keni mundësinë, nga njëra anë, të pranoni (nëse është e aplikueshme) dhe materiale të printuara nga ana tjetër, informacionin që ne konsiderojmë të jetë më afër nevojave dhe interesave tuaja, bazuar në atë profesion që do të deklaroni, diçka që nuk mund të ndodhë nëse mbushni vetëm minimumin e fushave të kërkuara.

8.2. Shfrytëzimi i te dhënave tuaja personale në kontekstin e paraqitjes së CV-se për kërkimin e punëve në kompaninë tonë, bëhet vullnetarisht, pasi ndryshe nuk do të ishte e mundur të vlerësoje mundësinë e rekrutimit tuaj.

9. Masat mbrojtëse

Ne ju garantojmë që Kompania do të marrë çdo mjet teknik dhe organizativ të mbrojtjes së të dhënave dhe do të bëjë vetëm përdorimin optimal dhe minimal dhe absolutisht të domosdoshëm të përdorimit dhe përpunimit të të dhënave tuaja, siç përcaktohet me ligj, dhe në mënyrë strikte dhe ekskluzive për qëllimin për të cilin na keni siguruar.