OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

1. Ko je odgovoran za vaše podatke? - Kome da se obratite za ostvarivanje svojih prava?

1.1. Kontrolor vaših podataka je kompanija pod nazivom "ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA" sa sedištem u industrijskom području Stavrohori-Kilkis, kao pravno lice, sa sledećim telefonskim brojem: 002341079300 i e-mailom [email protected] (" kompanija"),

1.2. Navedena kontrolna kompanija imenovala je lice za zaštitu podataka sa kontaktom na e-mail [email protected]. Na pomenutu email adresu službenika za zaštitu podataka možete se obratiti sa svim zahtevima za ostvarivanje svih vaših niže navedenih prava (pod 3.1 - 3.7.).

2. Opšta načela kompanije koja se odnose na transparentne informacije

2.1. Bilo koji podatak koji se dostavlja u sadašnjosti i bilo koje druge informacije koje mogu da se zatraže u budućnosti, pružaju se besplatno, pod uslovom da se ne ponavljaju kao prekomerne ili očigledno neopravdane (vidi pod 2.3).

2.2. Za svako od gore navedenih prava koje potražujete, Kompanija će da odgovori unutar jednog (1) meseca od prispeća zahteva ili u slučaju objektivnih poteškoća, složenosti ili broja zahteva, Kompanija će odgovoriti u roku od najviše tri (3) meseca, bilo ispunjavanjem vašeg zahteva ili opravdanim odbijanjem izvršenja onog što ste zatražili iz zakonskih razloga izričito navedenih u Uredbi 679/2016 za opštu zaštitu podataka.

2.3. U slučaju da Kompanija smatra da je jedno od gore navedenih prava očigledno neopravdano ostvareno ili da je zahtev prekomeran ili (u većoj meri) ima ponavljajući karakter, Kompanija ima pravo, sa jedne strane da naplati razumnu naknadu za pružanje dodatnih informacija (koje su u načelu besplatne) i sa druge strane, da odbije da odgovori na zahtev.

2.4. U slučaju da Kompanija odloži odgovor na vaš zahtev izvan razumnog vremenskog perioda, te u bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj smatrate da je bilo koje od vaših prava povređeno ili Kompanija nije postupila u skladu sa svojim obvezama, imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu (Društvo za zaštitu podataka Grčke, Kifisias 1-3, PC 115 23, Atina, [email protected], + 30-210 6475600).

2.5. U slučaju da Kompanija ima osnovane sumnje u vezi sa vašim identitetom kada podnesete zahtev za ostvarivanje nekog od gore navedenih prava, od vas će zatražiti da dajete dodatne informacije potrebne za potvrđivanje vašeg identiteta pre obrade vašeg zahteva.

2.6. Oni od vas koji su nam dostavili vašu saglasnost za obradu podataka za navedenu svrhu (pod tačkom 4.2., U svrhu informisanja o proizvodima i postupcima Društva), zadržavaju pravo povlačenja prethodno navedenih podataka u bilo kom trenutku odabirom sekcije "Odjava" na web stranici kompanije ("Alumil.com"). Oni od vas, koji su nam dali vaše saglasnost da obrađujemo vaše podatke za navedenu svrhu (pod 4.1, odnosno za procenu mogućnosti zapošljavanja od strane Kompanije), zadržavaju pravo povlačenja prethodno date saglasnosti u bilo koje vreme obraćajući se sa izjavom o povlačenju pristanka na e-mail adresu službenika za zaštitu podataka [email protected]. Osim toga, svako od vas može u pisanoj formi da kontaktira gore navedenu email adresu kako bi ostvario ostatak (ispod 3.1 - 3.7) prava (vidi 1.2).

3. Koja su vaša prava u odnosu na lične podatke koje ste nam poslali?

3.1. Pravo na informisanje

Zadržavate pravo da tražite informacije u vezi sa ličnim podacima koje smo primili od vas i zadržavamo sa jednom ili više namena, kako je opisano u članku 4. Ovaj tekst u celosti predstavlja priručnik temeljne svesti i razumevanja filozofije regulatornog okvira koji prolazi kroz zaštitu vaših ličnih podataka. Ažuriranje, dalja objašnjenja i pojašnjenja vezana za ovaj tekst mogu da vam se dostave, sledeći vaš zahtev za ostvarivanje prava na obaveštenost.

3.2. Pravo na pristup

Zadržavamo pravo da zatražimo od naše kompanije pristup vašim informacijama koje održavamo i potvrdu o tome da li se obrađuju, a tačnije i informacije o svrsi obrade, kategorijama ličnih podataka, kategorijama primaoca, period u kom će podaci da se čuvaju i obrađuju, pravo podnošenja žalbe Društvu za zaštitu podataka Grčke, sve dostupne podatke o poreklu podataka, a ukoliko ti podaci nisu dobijeni, postojanje ili ne, automatizirano odlučivanje uključujući profilisanje i srodnu metodologiju, zaštitne mere vezane uz politiku koju sprovodimo prilikom prenosa u treće zemlje, kao i čuvanje i obrade kopije ličnih podataka. (vidi kako u 1.2)

3.3. Pravo na ispravke

Zadržavamo pravo da zatražimo ispravke vaših podataka od strane naše kompanije, ukoliko bilo koji od podataka koji imamo pravo da procesuiramo je već izmenjen ili je netačno podnesen. (vidi kako u 1.2)

3.4. Pravo na brisanje

Zadržavamo pravo da zatražimo od naše kompanije potpuno ili delimično brisanje vaših podataka za koje imamo pravo čuvanja i obrade; bilo zbog toga što više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni, bilo zbog povlačenja vašeg pristanka, ili iz razloga što su vaši podaci prikupljeni u svrhu koja se smatra nezakonitom. Naša kompanija u razumnom vremenskom roku (ne više od mesec dana i pod drugim okolnostima ukoliko ima poteškoća, ukupno ne više od tri meseca), će vam odgovoriti potvrdom potpunog ili delimičnog brisanja vaših podataka ili nemogućnosti brisanja nekih podataka ukoliko je potrebno poštovanje bilo kojg zakona ili obavljanja zadataka od javnog interesa, odnosno prava slobode izražavanja i informisanja, ili ostvarivanja ili odbrane bilo kog pravnog zahteva. U tom slučaju, sa jedne strane, imate pravo podnošenja žalbe Društvu za zaštitu podataka Grčke, a sa druge strane, pravo na efektivno pravno sredstvo. (vidi kako u 1.2)

3.5. Pravo na ograničenje

Zadržavamo pravo da zatražimo od naše kompanije ograničavanje obrade vaših podataka, u pogledu količine, vremena ili u odnosu na svrhu njihove obrade, a preciznije rečeno (a) da li je ograničenje kategorija podataka (b) da li su namenjene svrsi za koju ih obrađujemo, (c) ili zato što obradu smatrate ilegalnom, ali ne želite njihovo brisanje jer bi njihovo očuvanje poslužilo za neku pravnu tužbu ili zato što dovodite u pitanje tačnost podataka i za razdoblje dok naša kompanija ne može da potvrditi njihovu tačnost ili ako imate prigovora u vezi sa obradom podataka i dok se ne utvrdi da li vaša prava kao subjekta podataka nadjačavaju legitimni razlozi za obradu. (vidi kako u 1.2)

3.6. Pravo na prenosivost

Zadržavate pravo na primanje ličnih podataka koje ste nam poslali u strukturiranom, uobičajenom obliku i formatu koji može da se čita, kao i pravo da ih prenesu dalje bez prigovora, obzirom da se obrada sprovodi na osnovu vašeg pristanka. U kontekstu ostvarivanja ovog prava možete da zatražite i direktni prenos od strane kompanije do trećeg subjekta bez vlastite intervencije. Ovo pravo ostvaruje se pod uslovima o brisanju, na način kako je gore opisano (pod 3.5), a njegova primena ne sme negativno da utiče na prava i slobode drugih.

3.7. Pravo na prigovor

Zadržavate pravo na prigovor o korištenju vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga, a naročito na profilisanje vezano uz ovaj direktni marketing. (vidi kako u 1.2)

Ne postoji takvo pravo u slučaju popunjavanja podataka u obrascu za slanje CV, jer se ovi podaci ne prenose na odeljenje marketinga i ne prolaze takav tretman. Njihova obrada strogo je ograničena da služi svrsi procene od strane Odeljenja za ljudske resurse kompanije.

 

4. Priroda i svrha obrade ličnih podataka.

4.1. Prihvatanje, obrada i zadržavanje podataka biografija, znanja, stručnog osposobljavanja i stručnog iskustva obavlja se kako bi se zadovoljila isključivo svrha procene Kompanije o mogućnosti zapošljavanja radnog mjesta, održavaju se samo u tu svrhu i obrađuje ih samo Odeljenje za ljudske resurse Kompanije

4.2. Prijem, obrada i zadržavanje vaših podataka u vezi sa pojedinostima kontaktiranja služi isključivo u svrhu vaših podataka o proizvodima i aktivnostima Kompanije. Svi vaši podaci čuvaju se samo u tu svrhu i obrađuje ih samo odeljenje marketinga Kompanije.

5. Koji je pravni osnov za obradu vaših podataka?

Pravni osnov za obradu vaših podataka je vaš pristanak za ostvarenje prethodno navedene svrhe, u skladu sa članom 6. stavkom 1. tačkom (a) Uredbe o zaštiti ličnih podataka.

6. Postoji li mogućnost da podatke prenesemo negdje drugde?

Ne postoji odredba (jer nije potrebna za svrhu za koju se prikupljaju podaci) da će vaši podaci biti preneti u bilo koju organizaciju izvan same Kompanije (i njenih filijala), osim pružatelja usluga za elektronske sisteme i mreže Kompanije - i isključivo u svrhu izvršavanja u njihovu korist prema ugovoru za podršku našoj Kompaniji.

7. Koliko dugo zadržavamo vaše podatke?

7.1 Kako bismo ispunili svrhu obrade koja se odnosi na procenu mogućih kandidata za zapošljavanje u našoj Kompaniji (ispunjavanje obrasca za podnošenje CV-a), smatramo razumnim i nužnim da čuvamo relevantne podatke za razdoblje od dvanaest (12) meseci. Nakon dvanaest (12) meseci od prijema vašeg CV, biće izbrisana relevantna datoteka sa celokupnim podacima.

7.2 Da bismo ispunili gore navedenu svrhu obrade (pod 4.2), tačnije vaši podaci o našim proizvodima i aktivnostima, smatramo razumnim i neophodnim vremenom zadržavanja vaših relativnih podataka na period od tri (3) godine. Nakon tri godine od datuma prijema vašeg pristanka, bit će izbrisani relevantni podaci, osim ako ne obnovite vaš pristanak prema gore navedenim uslovima.

8. Zašto nam dajete konkretne podatke i kakve bi bile posledice toga da to ne učinite?

8.1. Podnošenje vaših osnovnih informacija obavlja se po vašem izboru i njihova obrada se provodi uz vaš pristanak u isključivo svrhu vaših podataka o našim proizvodima i aktivnostima. Zahtevamo i obrađujemo samo potrebne informacije (e-mail adresu) kako bismo mogli da vas kontaktiramo i obavestimo  o našim proizvodima i postupcima. Ako ispunjavate dodatna polja u vezi sa vašim kontakt podacima (adresa, broj telefona), vašu profesiju i status (iako to nije obvezno) imat ćete priliku, sa jedne strane, da primite (ako je primenjivo) i štampani materijal, a sa druge strane, informacije koje smatramo bližim vašim potrebama i interesima, na temelju onoga što ćete da proglasite, nešto što se ne može dogoditi ako ispunite samo minimalno potrebna polja. 

8.2  Raspolaganje vašim ličnim podacima u kontekstu podnošenja CV za traženje posla u našoj Kompaniji odvija se dobrovoljno, jer inače ne bi bilo moguće proceniti mogućnost vašeg zapošljavanja.

9. Mere zaštite

Uveravamo vas da će Kompanija preduzeti bilo kakve tehničke i organizacione načine zaštite podataka i učiniti samo optimalnu, minimalnu i apsolutno neophodnu upotrebu i obradu vaših podataka, u skladu sa zakonom i strogo i isključivo u svrhu za koju ste nas kontaktirali.