Alumil Greece
Choose your local website
Why Aluminium Header

Αυτοψίες και τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης

Σημαντικές διευκρινίσεις


Η ALUMIL, ως βιομηχανία διέλασης και παραγωγός αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, συνεργάζεται εκτενώς με έμπορους σε όλη τη χώρα, οι οποίοι προμηθεύονται από την εταιρεία προφίλ αλουμινίου και εξαρτήματα για αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου (όπως παράθυρα, πόρτες, περιφράξεις, πέργκολες κτλ.). Με τη σειρά τους, οι κατασκευαστές αλουμινίου, που είναι υπεύθυνοι για την κατασκευή και τοποθέτηση του τελικού προϊόντος στην κατοικία του πελάτη, προμηθεύονται από τους έμπορους τα ζητούμενα προφίλ αλουμινίου και όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματα (στεγανωτικά υλικά, κλειδαριές, χειρολαβές κτλ.).

Σημειώνεται ότι οι κατασκευαστές αλουμινίου δεν έχουν κάποια εξαρτημένη σχέση με την ALUMIL και λειτουργούν ως ανεξάρτητες οντότητες. Ανάλογα με το επίπεδο συνεργασίας που έχει ένας κατασκευαστής με την εταιρεία σε επίπεδο τεχνικής και προωθητικής υποστήριξης, δύναται να είναι στενός συνεργάτης της ALUMIL, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει να προμηθευτεί συστήματα αλουμινίου της ALUMIL. Συνεπώς, στο πλαίσιο του ελεύθερου εμπορίου, η χρήση των προφίλ αλουμινίου και εξαρτημάτων της ALUMIL μπορεί να γίνεται από οποιονδήποτε κατασκευαστή αλουμινίου, ακόμη κι από κατασκευαστές οι οποίοι κατασκευάζουν και τοποθετούν μόνο περιστασιακά τα συστήματα της εταιρείας. Εξαίρεση αποτελούν τα premium προϊόντα της εταιρείας με την ονομασία «SUPREME», των οποίων η προμήθεια μπορεί να γίνει μόνο απευθείας από την ALUMIL και μόνο από εξουσιοδοτημένους SUPREME συνεργάτες. Κατά την κατασκευή ενός κουφώματος ή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής με συστήματα αλουμινίου της ALUMIL (π.χ. πέργκολα, περίφραξη, κάγκελα), ο κατασκευαστής θα πρέπει να τηρεί αυστηρά τις τεχνικές οδηγίες που παρέχονται μέσα από τους τεχνικούς καταλόγους της εταιρείας, ώστε να διασφαλιστεί ένα άρτιο αποτέλεσμα.

Το κατάλληλο σύστημα και η επιλογή της τυπολογίας, πάντα σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες της κατοικίας (περιοχή, προσανατολισμός, θέση της κατασκευής, κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες κλπ.), θα πρέπει να επιλέγονται πάντα σε συνεργασία με το μελετητή του έργου και τον κατασκευαστή, έτσι ώστε να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
The-autopsy-process

Η διαδικασία της αυτοψίας

Η αυτοψία αποτελεί μία υπηρεσία που παρέχεται από την ALUMIL με στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη του τελικού χρήστη, σε περίπτωση που κατά την κατασκευή και τοποθέτηση προϊόντων της εταιρείας διαπιστωθούν δυσλειτουργίες, ελλείψεις ή ατέλειες.

Η εκκίνηση της διαδικασίας αυτοψίας από τον τελικό χρήστη σημαίνει ότι κατά τη συνεργασία του με κάποιον κατασκευαστή δεν κατέστη εφικτή η παράδοση ενός αποτελέσματος που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του. Επιπλέον, εκ των πραγμάτων, η εκκίνηση της διαδικασίας υπονοεί ότι δεν υπάρχει σύμπλευση απόψεων για την ποιότητα του αποτελέσματος, διαφορετικά προφανώς η επίλυση των όποιων διαφορών μεταξύ του  τελικού χρήστη και του κατασκευαστή θα είχε τελεσφορήσει.

Mέσω της διαδικασίας αυτοψίας η ALUMIL, ως ένας τρίτος αντικειμενικός παρατηρητής, με υψηλές τεχνικές γνώσεις επί των συστημάτων που σχεδιάζει και παράγει, αναλαμβάνει την πραγματοποίηση μίας τεχνικής έκθεσης, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά τυχόν κατασκευαστικά λάθη και στοιχειοθετούνται όλες οι τυχόν ελλείψεις και δυσλειτουργίες της κατασκευής, είτε πρόκειται για κάποιο κούφωμα, είτε για οποιαδήποτε άλλη κατασκευή που υλοποιήθηκε με συστήματα της ALUMIL.

Η τεχνική έκθεση της ALUMIL μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο επίλυσης των όποιων διαφωνιών, καταδεικνύοντας επίσημα και αντικειμενικά τυχόν κατασκευαστικά λάθη. Επιπλέον, σε περίπτωση που επιλεγεί δικαστική επίλυση της διαφωνίας, η τεχνική έκθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επίσημο έγγραφο για την υποστήριξη της θέσης του ενδιαφερόμενου.
Προσοχή: Ως εύλογο χρονικό διάστημα για τη δυνατότητα διενέργειας αυτοψίας, ορίζονται τα δύο (2) έτη από την ολοκλήρωση του έργου. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, δεν είναι δυνατή η διενέργεια αυτοψίας. Στη προκειμένη περίπτωση, η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου αποδεικνύει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

Γνωστοποίηση του ονόματος του κατασκευαστή που ανέλαβε το έργο
Προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία της αυτοψίας από τους τεχνικούς της ALUMIL, είναι καταρχάς απαραίτητη η γνωστοποίηση του ονόματος του κατασκευαστή ή της εταιρείας που ανέλαβε το έργο που παρουσιάζει δυσλειτουργίες, ελλείψεις ή ατέλειες. Η ανάμειξη του κατασκευαστή κρίνεται ως απαραίτητη για την καλύτερη δυνατή διευθέτηση του προβλήματος, καθώς είναι ο άμεσα υπεύθυνος για το έργο που υλοποίησε.

Η ALUMIL, μόλις λάβει ενημέρωση για το όνομα του κατασκευαστή, προχωρά άμεσα στην τηλεφωνική ενημέρωσή του για το αίτημα διενέργειας αυτοψίας του πελάτη του, ζητώντας να είναι παρών κατά τη διάρκεια της αυτοψίας σε ορισμένη ημερομηνία και ώρα, όπως αυτή συμφωνήθηκε με τον τελικό χρήστη.

Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δηλώσει κώλυμα ή αδυναμία να παραστεί στην κατοικία του πελάτη, η διαδικασία της αυτοψίας πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία του ή εναλλακτικά συμφωνείται από κοινού μία νέα ημερομηνία/ώρα αυτοψίας. Τονίζεται ότι η αυτοψία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον ο κατασκευαστής διαβεβαιώσει ότι το έργο έχει παραδοθεί και δεν εκκρεμούν εργασίες αποπεράτωσης από μέρους του. 

Η Τεχνική Έκθεση

Η τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης της ALUMIL δύναται να περιλαμβάνει τα εξής:
 • Βεβαίωση ότι τα κουφώματα-συστήματα αλουμινίου που τοποθετήθηκαν στην κατοικία έχουν όντως κατασκευαστεί με προϊόντα της ALUMIL.
 • Βεβαίωση για τον τύπο της σειράς του προϊόντος της ALUMIL με την οποία υλοποιήθηκε το έργο.
 • Βεβαίωση αναφορικά με την ορθή λειτουργία και αισθητική των κουφωμάτων, εάν δηλαδή η κατασκευή ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από την ALUMIL.
 • Βεβαίωση για το αν τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν έχουν επιλεγεί βάσει των προϊοντικών τεχνικών καταλόγων της εταιρείας ή γενικότερα βάσει των εξαρτημάτων που συνιστά η εταιρεία, πληρώντας όλες τις ποιοτικές προδιαγραφές.
 • Επισημάνσεις και κατάδειξη τυχόν παραλήψεων σε επίπεδο κατεργασιών κι εξαρτημάτων.
Technical-Report
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι:
 • Η ALUMIL, ως τρίτος αντικειμενικός παρατηρητής, σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται στη συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ του τελικού χρήστη και του κατασκευαστή αλουμινίου (π.χ. θέματα τιμολόγησης, τρόπος πληρωμής, τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες κλπ.).
 • Ο ρόλος της ALUMIL είναι καθαρά συμβουλευτικός και επικεντρώνεται αποκλειστικά στη εκπόνηση της τεχνικής έκθεσης. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την επίλυση οποιονδήποτε προβλημάτων μεταξύ τελικού χρήστη και κατασκευαστή.
 • Η τεχνική έκθεση αυτοψίας δεν υποχρεώνει τον κατασκευαστή για ενδεχόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις στις κατασκευές που παρέδωσε, αλλά υποδεικνύει με αντικειμενικά κριτήρια τυχόν λάθη ή παραλείψεις που έγιναν κατά την κατασκευή.
 • Η εταιρεία δε μπορεί να συμπεριλάβει στην τεχνική έκθεση προϊόντα ή επιφανειακές κατεργασίες (π.χ. ηλεκτροστατική βαφή, ανοδίωση) που δεν έχουν παραχθεί/επεξεργαστεί στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της. Το ίδιο ισχύει για κουφώματα ειδικού τύπου τα οποία έχουν υποστεί κατεργασία εκτός των παραγωγικών εγκαταστάσεων της ALUMIL (π.χ. κουρμπαριστά, τοξοτά ή λοξά κουφώματα).
 • Σε περίπτωση που το πρόβλημα που έχει ανακύψει δεν αποτελεί κατασκευαστικό λάθος, αλλά σχετίζεται με το φαινόμενο της υγροποίησης, δηλαδή της συμπύκνωσης υδρατμών, η εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει τον τελικό χρήστη διεξοδικά για το πως μπορεί να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
 • Σε κάθε περίπτωση, ο κατασκευαστής που ανέλαβε το έργο είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την κατασκευή και την τοποθέτηση των κουφωμάτων ή άλλων συστημάτων αλουμινίου. Σε περίπτωση που η τοποθέτηση του κουφώματος έχει γίνει από εξειδικευμένο τοποθετητή, δηλαδή η κατασκευή και η τοποθέτηση δεν πραγματοποιήθηκε από το ίδιο πρόσωπο, τότε η άρτια κατασκευή του κουφώματος αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή και η ορθή τοποθέτηση του κουφώματος αποτελεί ευθύνη του τοποθετητή.
Autopsy-service

Κόστος της υπηρεσίας αυτοψίας και αίτηση εκκίνησης της διαδικασίας

Η χρέωση της υπηρεσίας αυτοψίας που παρέχει η ALUMIL μέσω των εξειδικευμένων μηχανικών της ανέρχεται στα 200€ σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και 250€ στα νησιά. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται φυσικά και η παράδοση της επίσημης αναλυτικής τεχνικής έκθεσης, η οποία συντάσσεται μετά την επίσκεψη αυτοψίας.

Αφότου γίνει αίτηση για αυτοψία, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για το ποσό της χρέωσης. Εφόσον συμφωνήσει, θα πρέπει να προχωρήσει στην κατάθεση του απαιτούμενου ποσού και να ενημερώσει την εταιρεία για την ολοκλήρωση της κατάθεσης στο λογαριασμό που θα του υποδειχθεί. Μόλις επιβεβαιωθεί η κατάθεση, εκδίδεται άμεσα η απόδειξη είσπραξης και ενεργοποιείται η διαδικασία αυτοψίας. Δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει η διαδικασία αυτοψίας, εάν δεν έχει προηγουμένως καταβληθεί το προβλεπόμενο κόστος της υπηρεσίας.

Η επίσκεψη για την αυτοψία-πραγματογνωμοσύνη πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με τους τεχνικούς συμβούλους της εταιρείας και το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων μερών (τελικός χρήστης, κατασκευαστής και μηχανικός της ALUMIL), καταλήγοντας από κοινού σε μία ημερομηνία και ώρα επίσκεψης για αυτοψία. Όπως αναφέρεται παραπάνω, αν και θεωρείται σημαντική η παρουσία του κατασκευαστή, εάν δηλώσει κώλυμα, η αυτοψία πραγματοποιείται χωρίς αυτόν.

Η ALUMIL αναλαμβάνει εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, συνήθως μικρότερου των 15 ημερών, την αποστολή της τεχνικής έκθεσης της πραγματογνωμοσύνης, τόσο στον ιδιοκτήτη/τελικό χρήστη, όσο και στον κατασκευαστή αλουμινίου που ανέλαβε το έργο.

Σημαντική σημείωση:

Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι κάποια δυσλειτουργία ή αισθητική ατέλεια ενός εγκαταστημένου συστήματος αλουμινίου της ALUMIL αποτελεί λάθος για το οποίο ευθύνεται η εταιρεία (π.χ. κάποιο ελαττωματικό προϊόν), ολόκληρο το κόστος της αυτοψίας επιστρέφεται και η εταιρεία αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την παροχή των υλικών για την επιδιόρθωση του προβλήματος.