Alumil Greece
Choose your local website

Εταιρικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννιάμηνου 2009

Επιστροφή στην κερδοφορία για το Γ’ Τρίμηνο 2009 και περιορισμός ζημιών εννιαμήνου για τον Όμιλο Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει κέρδη πρό φόρων για το τρίτο τρίμηνο του 2009, € 2,8 εκ. σε επίπεδο Ομίλου, και € 2 εκ. αντίστοιχα σε επίπεδο Μητρικής, με συνέπεια τον περιορισμό των ζημιών του πρώτου εξαμήνου παρά τις αρνητικές υφιστάμενες συγκυρίες που επικρατούν στον κλάδο των πρώτων υλών όσο και στις Ευρωπαϊκές και ιδιαίτερα στην Ελληνική οικονομία. Ο Όμιλος παρουσίασε για το εννεάμηνο του 2009 μείωση πωλήσεων κατά 30,5%, φθάνοντας τα € 152,8 εκ., έναντι € 220 εκ. του 9Μ’08. Η πτώση είναι το αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μείωσης στην οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην μείωση της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας κατά το εννεάμηνο του 2009, της μείωσης των αποθεμάτων από πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού για την βελτίωση των ταμειακών ροών τους, καθώς επίσης και της μείωσης της τιμής του αλουμινίου. Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 43% περίπου, στα € 31.4 εκ. από € 55.1 εκ. του τρίτου τριμήνου του 2008, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, EBITDA), διαμορφώθηκαν στα € 11,1 εκ., μειωμένα κατά 65,7% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (€ 32,4 εκ. περίπου για το 9Μ’08). Οι ζημίες προ φόρων, διαμορφώθηκαν στα € 6,4 εκ., σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (κέρδη € 13,6 εκ. για το 9Μ’08). Οι ζημίες ανά μετοχή κατά συνέπεια διαμορφώθηκαν στα € 0,34 (από κέρδη € 0,42 για το 9Μ’08). Η πολύ μεγάλη μείωση του μικτού αποτελέσματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, που οφείλεται στην μείωση της τιμής πώλησης λόγω της πτώσης των τιμών αλουμινίου διεθνώς και στην ταυτόχρονη αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της μειωμένης ποσότητας παραγωγής, αλλά και στην ακριβή Α’ ύλη που χρησιμοποιήθηκε από την εκτέλεση συμβολαίων αγοράς του 2008, διορθώθηκε μερικώς κατά το τρίτο τρίμηνο του 2009. Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών τόσο σε επίπεδο Ομίλου (€ 14,9 εκ. για το 9Μ’ 09 έναντι μείον € 24,6 εκ. για το 9Μ’ 08), όσο και σε επίπεδο Μητρικής (€ 5,3 εκ. για το 9Μ’ 09 έναντι μείον € 31,6 εκ. για το 9Μ’ 08). Επιπρόσθετα, η βελτίωση στις ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες για τον Όμιλο (μείον € 3,8 εκ. για το 9Μ’ 09 έναντι μείον € 10,8 εκ. για το 9Μ’ 08), και την Μητρική (€ 3,2 εκ. για το 9Μ’ 09 έναντι € 1,3 εκ. για το 9Μ’ 08), καθώς επίσης και βελτίωση των ταμειακών ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (μείον € 6,8 εκ. για το 9Μ’ 09 έναντι της σημαντικής επιβάρυνσης για την αντίστοιχη περίοδο του 2008 κατά το ποσό των € 31,5 εκ.), οδήγησαν συνολικά στην ισχυροποίηση των ταμιακών διαθεσίμων και ισοδύναμων στο τέλος της περιόδου κατά € 4 εκ (€ 16 εκ. για το 9Μ’ 09 έναντι περίπου € 12 εκ. για το 9Μ’ 08). Όσον αφορά στα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις στο 9μηνο του 2009 μειώθηκαν κατά 35,2% περίπου, στα € 105,4 εκ. περίπου, έναντι € 162,7 εκ. του 9Μ’08. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA, μετά από λειτουργικές συναλλαγματικές διαφορές, προσαρμοσμένα με αφαίρεση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων), διαμορφώθηκαν στις μείον € 677 χιλ., σε σχέση με το 9Μ’08 (€ 12,2 εκ. περίπου). Οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν στα € 7 εκ. περίπου (κέρδη € 3,8 εκ. για το 9Μ’08) και τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν στα μείον € 4,8 εκ., έναντι κερδών € 4,4 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Μετα από τις ζημιές του Α’ Τριμήνου του 2009, οι οποίες αυξήθηκαν ελάχιστα κατά την διάρκεια του β’ Τριμήνου, ο Όμιλος με την προσπάθεια και στήριξη του συνόλου των εργαζομένων της (οι οποίοι κατά τη διάρκεια του Β’ Τριμήνου εργάστηκαν με μειωμένο ωράριο 6ωρης ανά βάρδια, πενθήμερης εργασίας) κατόρθωσε να ανατρέψει τα αρνητικά αποτελέσματα. Παρ’ όλη την κρίση, οι θυγατρικές του Ομίλου στα βαλκάνια είναι κερδοφόρες, πλήν των θυγατρικών της Βουλγαρίας. Ο Όμιλος έχει ανασυνταχθεί στην κεντρική Ευρώπη και μέχρι τέλους της χρονιάς ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο κέντρο διανομής στην Τσεχία το οποίο θα υποστηρίξει όλη την κεντρική Ευρώπη με πολλή καλύτερη εξυπηρέτηση και χαμηλότερο κόστος απ’ ότι μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα ετοιμάζεται και το καινούργιο κέντρο διανομής στο Sochi της Νότιας Ρωσίας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι αγορές των χωρών της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης όπου η ΑΛΟΥΜΥΛ έχει ενεργή παρουσία τα τελευταία 2 χρόνια. Επίσης η επένδυση του Ομίλου στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μετά από 2 χρόνια στασιμότητας, άρχισε να αποδίδει καθώς ξεκίνησε την κατασκευή μεγάλων έργων με συστήματα ΑΛΟΥΜΥΛ στην περιοχή της Νέας Υόρκης τα οποία είχαν ήδη προδιαγραφεί. Η ΑΛΟΥΜΥΛ ενεργώντας έγκαιρα για την προετοιμασία της επόμενης –μετά την κρίση- ημέρας, έχει προβεί τόσο στην ανασυγκρότηση των λειτουργιών του Ομίλου με την συγχώνευση των θυγατρικών ALUMIL YU INDUSTRY και ALUMIL COATING κατά την διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2009, καθώς και την επικείμενη συγχώνευση της ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε. με την Μητρική ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε., όσο και σε επιθετική εμπορική οργάνωση στις χώρες του εξωτερικού. Στις άμεσες ενέργειες του Ομίλου για την αντιμετώπιση της κρίσης συγκαταλέγεται η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων μακροπρόθεσμων δανείων της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. με όρους που να συμβαδίζουν με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες (χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του συνολικού δανεισμού της Εταιρίας και του Ομίλου), προκειμένου να στηριχθεί η αύξηση των πωλήσεων που με βεβαιότητα θα ακολουθήσει. Ο στρατηγικός στόχος του Ομίλου, που είναι το άνω του 70% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου να αφορά εξαγωγές, παραμένει. Τονίζεται πως τα Στοιχεία και Πληροφορίες των Οικονομικών Καταστάσεων δημοσιεύονται την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 στην οικονομική εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». Ταυτόχρονα, τα παραπάνω στοιχεία είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό κόμβο της ΑΛΟΥΜΥΛ, www.alumil.com, μαζί με τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές ανακοινώσεις.
Αποθήκευση