Alumil Slovakia
Choose your local website

Termín používania

Všeobecné podmienky používania

"Táto webová stránka www.alumil.com so všetkými jednotlivými webovými stránkami (ďalej len "stránky") je vlastníctvom spoločnosti ALUMIL S.A. (ďalej len "spoločnosť") a je určená na prezentáciu spoločnosti a jej pridružených spoločností (ďalej len "skupina") verejnosti prostredníctvom internetu.

Používanie webových stránok www.alumil.com znamená úplný súhlas s nasledujúcimi podmienkami používania, ktoré sa vzťahujú na všetok obsah, stránky, grafiku, obrázky, fotografie a súbory obsiahnuté na týchto webových stránkach. Návštevník/užívateľ stránok tejto webovej lokality by si teda mal pred návštevou alebo používaním stránok spoločnosti pozorne prečítať tieto podmienky. Ak s tým nesúhlasí, mal by stránky prestať navštevovať a nevyužívať ich obsah.

Spoločnosť preberá zodpovednosť za to, že vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti informácií, ktoré sú návštevníkom webovej stránky www.alumil.com k dispozícii. Nemôže však zaručiť, že stránky, služby, možnosti a obsah budú poskytované bez prerušenia alebo bez chýb, alebo že, chyby budú okamžite opravené, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby alebo opomenutia na nich, ani za výsledky, ktoré môžu vzniknúť ich používaním. Spoločnosť okrem toho nezaručuje, že táto ani žiadna iná webová stránka alebo servery, prostredníctvom ktorých sú sprístupnené návštevníkom/užívateľom, neobsahujú "vírusy" alebo iné škodlivé programy, ale vynakladá maximálne úsilie, aby použitím najmodernejších a najúčinnejších metód zabezpečila bezpečné používanie tejto webovej stránky.

Akékoľvek hypertextové odkazy alebo bannery na tejto webovej stránke (objavujúce sa výlučne na účely uľahčenia kontaktu návštevníkov/užívateľov s osobami zodpovednými za poskytovanie ďalších informácií) môžu používateľov presmerovať na webové stránky na iných serveroch, ktoré spoločnosť nemôže kontrolovať. Spoločnosť preto nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah uvedených webových stránok ani za prípadné škody vyplývajúce z ich používania. V prípade akýchkoľvek problémov, ktoré vzniknú počas návštevy/používania týchto webových stránok a stránok, je potrebné komunikovať priamo s príslušnými webovými stránkami, stránkami a ich vlastníkmi, ktorí nesú príslušnú zodpovednosť. V žiadnom prípade nemožno predpokladať, že spoločnosť schvaľuje alebo akceptuje obsah alebo služby webových stránok a stránok, na ktoré odkazuje alebo na ktoré odkazuje iným spôsobom.

Údaje uvedené v časti "Informácie o zásobách" poskytujú tretie strany, a preto Spoločnosť nezodpovedá za správnosť týchto informácií ani za prípadné oneskorenia alebo prerušenia aktualizácie údajov o zásobách uvedených v tejto časti.

Spoločnosť nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá návštevníkovi/užívateľovi vznikne v dôsledku používania týchto stránok. Obsah stránok sa poskytuje "tak, ako je", bez akejkoľvek výslovnej alebo odvodenej záruky. Všetky informácie sa poskytujú len na všeobecné informačné účely. Ak má návštevník/užívateľ stránok v úmysle využiť akékoľvek informácie uvedené na stránkach, musí najprv kontaktovať Spoločnosť prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na webovej stránke www.alumil.com a Spoločnosť podľa svojho uváženia zabezpečí včasné a presné poskytnutie informácií.

Webové stránky www.alumil.com majú byť v prevádzke 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Spoločnosť si vyhradzuje právo rozhodnúť o pozastavení alebo ukončení prístupu na časť a/alebo celú webovú stránku, ak nastanú okolnosti, ktoré nemôže ovplyvniť a ktoré si vyžadujú pozastavenie alebo ukončenie prístupu, ako napríklad orientačne v prípade nefunkčnosti informačných systémov alebo telekomunikačných sietí, technických problémov alebo z dôvodov pravidelnej alebo mimoriadnej údržby alebo v prípade iných závažných mimoriadnych udalostí.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť formát a obsah webovej stránky, kedykoľvek to bude považovať za potrebné a bez predchádzajúceho upozornenia.
Návštevník/užívateľ stránky je povinný používať informácie a údaje na nej uvedené zákonným spôsobom a v súlade s dobrou vierou a dobrými mravmi. V opačnom prípade preberá zodpovednosť za úhradu prípadnej škody, ktorá môže spoločnosti vzniknúť v dôsledku nezákonného alebo nesprávneho používania.

Používateľom sa tiež zakazuje akýmkoľvek spôsobom importovať na webovú stránku Spoločnosti www.alumil.com akýkoľvek škodlivý softvér alebo údaje, ktoré by menili alebo prípadne mohli meniť vzhľad a integritu údajov a organizácie webovej stránky. V takom prípade Spoločnosť podnikne všetky príslušné právne kroky na obnovenie prípadných škôd, ktoré by jej mohli vzniknúť."

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť má prístup k osobným údajom, ktoré jej návštevník/užívateľ dobrovoľne poskytol, a vyhradzuje si právo spracúvať ich výlučne na účely komunikácie, štatistiky a z finančných dôvodov a na zlepšenie služieb poskytovaných prostredníctvom webovej stránky. Spoločnosť môže tieto informácie odovzdať svojim partnerom, aby mohla presne reagovať na žiadosti o cenovú ponuku. Spoločnosť môže tiež preniesť osobné údaje tretím stranám (fyzickým alebo právnickým osobám) v prípadoch, keď existuje výlučne zákonná povinnosť voči príslušným osobám alebo orgánom. Osobné údaje návštevníkov/užívateľov sa vymažú na žiadosť dotknutej osoby prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na webovej stránke www.alumil.com.

Na optimálnu navigáciu na webovej stránke sa môžu používať techniky sledovania.  V súvislosti so všetkými takto zhromaždenými informáciami sa zachováva právo na prístup, úpravu a vymazanie osobných údajov v nich obsiahnutých. Spoločnosť nikdy neposkytne osobné údaje používateľov tretím stranám, pokiaľ o to používateľ sám výslovne nepožiada. Spoločnosť vymaže IP adresy používateľov šesť mesiacov po ich poslednej návšteve webovej stránky.

Pri každej návšteve webovej stránky Spoločnosti www.alumil.com sa vytvorí súbor cookie. Súbory cookie zaznamenávajú informácie o vašej návšteve našej webovej lokality (navštívené stránky, dátum a čas návštevy atď.) na pevnom disku vášho počítača. Tieto informácie môžu byť použité pri vašej ďalšej návšteve stránky. Súbor cookie zostáva vo vašom počítači po dobu 30 minút. Súbory cookie môžete vylúčiť úpravou bezpečnostných nastavení vášho internetového prehliadača.

Intellectual and Industrial Property Rights

The content of the pages of this website (indicatively, images, trademarks, graphics, photographs, drawings, texts, services and generally all the files on this website) constitute intellectual property, trademarks and service marks of the Company or other companies in the ALUMIL Group and are protected by the relevant provisions of Greek law, European law and international conventions. Therefore, none of the above, in total or in part, may be sold, copied, amended, reproduced, republished, downloaded, transmitted or distributed in any way.

The visitor/user is able to store individually a copy of part of the contents of this website on his/her personal computer for personal and not public or commercial use and without removing the indication of their origin from the Company, without affecting in any way the intellectual and industrial property rights.

All other distinctive features, products or services mentioned on the pages of this website and which bear the trademarks of the respective organizations, companies, affiliates, agencies, associations and publications, are their intellectual and industrial property and therefore these institutions bear respective rights concerning their protection.

Rozhodné právo a iné podmienky

Vyššie uvedené podmienky používania stránok, ako aj ich zmeny, úpravy alebo skreslenie sa riadia gréckym právom, právom Európskej únie a príslušnými medzinárodnými zmluvami.

Akékoľvek ustanovenie vyššie uvedených podmienok, ktoré sa môže stať v rozpore s vyššie uvedenými prameňmi práva, prestáva ipso iure platiť a odstraňuje sa bez toho, aby bola akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená platnosť ostatných podmienok.

Na riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s používaním tejto webovej stránky, sú príslušné výlučne súdy v Solúne.