Alumil Slovakia
Choose your local website

Oznámenie o ochrane súkromia a osobných údajov

1. Kto je zodpovedný za vaše údaje? Kam sa máte obrátiť pri uplatňovaní svojich práv?

1.1. Správcom vašich údajov je spoločnosť SA pod názvom "ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA", so sídlom v priemyselnej zóne Stavrochori-Kilkis, ako je právne zastúpená, s nasledujúcim telefónnym číslom 2341079300 a e-mailovou adresou [email protected] (ďalej len "Spoločnosť")

1.2. Vyššie uvedená správcovská spoločnosť vymenovala úradníka pre ochranu údajov s kontaktným e-mailom [email protected]. Na vyššie uvedenú e-mailovú adresu úradníka pre ochranu údajov môžete adresovať všetky žiadosti o uplatnenie všetkých svojich nižšie uvedených práv (podľa bodov 3.1 -3.7)

2. Všeobecné zásady spoločnosti týkajúce sa transparentných informácií.

2.1. Každá informácia, ktorá sa poskytuje spolu so súčasnou a akoukoľvek inou informáciou, ktorá môže byť požadovaná v budúcnosti, sa poskytuje bezplatne, s výhradou požiadavky, aby nebola opakovaná, nadmerná alebo zjavne neopodstatnená (pozri bod 2.3).

2.2. Na každé z vyššie uvedených práv, ktoré uplatníte, spoločnosť odpovie do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti alebo v prípade objektívnych ťažkostí, zložitosti žiadosti alebo počtu žiadostí spoločnosť odpovie v celkovej lehote maximálne troch (3) mesiacov, a to buď splnením vašej žiadosti, alebo oprávneným odmietnutím vykonať to, čo ste požadovali, z oprávnených dôvodov výslovne uvedených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov č. 679/2016.

2.3. V prípade, že sa spoločnosť domnieva, že niektoré z vašich vyššie uvedených práv sa uplatňuje zjavne neoprávnene alebo že žiadosť je neprimeraná alebo (vo väčšej miere) má opakujúci sa charakter, je oprávnená jednak vám účtovať primeraný poplatok za poskytnutie ďalších informácií (ktoré sú v zásade bezplatné) a jednak odmietnuť odpovedať na žiadosť.

2.4. V prípade, že má spoločnosť pri podaní žiadosti o uplatnenie niektorého z vašich vyššie uvedených práv odôvodnené pochybnosti o vašej totožnosti, môže vás pred spracovaním vašej žiadosti požiadať o poskytnutie ďalších informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti.

2.5. V prípade, že Spoločnosť mešká s odpoveďou na vašu žiadosť dlhšie, ako je primeraná lehota, a v akomkoľvek inom prípade, keď sa domnievate, že niektoré z vašich práv je porušované, alebo Spoločnosť nedodržiava svoje povinnosti týkajúce sa uchovávania vašich údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Hellenic Data Protection Authority, Athens, Kifisias 1-3, P.C. 115 23, Athens, [email protected], +30-210 6475600).

2.6. Vyhradzujete si právo kedykoľvek odvolať svoj predtým (prípadne) udelený súhlas zaslaním príslušnej písomnej žiadosti na e-mailovú adresu úradníka pre ochranu údajov [email protected] (pozri bod 1.2).

3. Aké sú vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli?

3.1. Právo byť informovaný

Vyhradzujete si právo požiadať o informácie týkajúce sa osobných údajov, ktoré sme od vás získali a ktoré uchovávame na jeden alebo viacero účelov, ako je opísané nižšie v bodoch A až D. Tento text predstavuje v celom rozsahu príručku základného povedomia a pochopenia filozofie regulačného rámca, ktorý sa týka ochrany vašich osobných údajov. Aktualizácia, ďalšie vysvetlenia a objasnenia týkajúce sa tohto textu vám môžu byť poskytnuté na základe vašej žiadosti o uplatnenie práva na informácie. (pozri spôsob v bode 1.2)

3.2. Právo na prístup

Vyhradzujete si právo požadovať od našej spoločnosti prístup k vašim údajom, ktoré uchovávame, a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú, a konkrétnejšie informácie o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období, počas ktorého sa údaje budú uchovávať a spracúvať, právo podať sťažnosť gréckemu úradu na ochranu údajov, všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak údaje neboli získané od vás, existencia alebo neexistencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a súvisiacej metodiky, záruky o politike, ktorú dodržiavame pri prenose do tretích krajín, a kópia uchovávaných a spracúvaných osobných údajov. (pozri spôsob uvedený v bode 1.2)

3.3. Právo na opravu

Vyhradzujete si právo požiadať našu spoločnosť o opravu vašich údajov v prípade, že niektoré z údajov, ktoré máme právo spracúvať, boli zmenené alebo nesprávne poskytnuté. (pozri spôsob v bode 1.2)

3.4. Právo na vymazanie

Vyhradzujete si právo požiadať našu spoločnosť o úplné alebo čiastočné vymazanie vašich údajov, ktoré sme oprávnení uchovávať a spracúvať, buď preto, že už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo preto, že ste odvolali svoj súhlas, alebo preto, že vaše údaje boli zhromaždené na účel, ktorý považujete za nezákonný. Naša spoločnosť vám v primeranej lehote (nie dlhšej ako jeden mesiac a za okolností, ak sú s tým spojené ťažkosti, celkovo nie dlhšie ako tri mesiace) odpovie potvrdením o úplnom alebo čiastočnom vymazaní vašich údajov alebo o nemožnosti vymazať niektoré údaje, ak si ich zachovanie vyžaduje niektorý zákon alebo plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme, alebo právo na slobodu prejavu a informácií, alebo uplatnenie alebo obhajoba akéhokoľvek právneho nároku. V takom prípade máte na jednej strane právo podať sťažnosť gréckemu úradu na ochranu údajov a na druhej strane právo na účinný súdny prostriedok nápravy. (pozri spôsob v bode 1.2)

3.5. Právo na obmedzenie

Vyhradzujete si právo požiadať našu spoločnosť o obmedzenie spracovania vašich údajov z hľadiska množstva, času alebo účelu ich spracovania, a to konkrétne (a) buď preto, že spochybňujete správnosť vašich údajov, a to na dobu, ktorú spoločnosť potrebuje na overenie ich správnosti, (b) buď preto, že spracovanie považujete za nezákonné, a namiesto vymazania údajov sa rozhodnete pre ich obmedzenie, (c) buď preto, že ich použitie zo strany Spoločnosti už nie je potrebné, avšak neželáte si ich vymazanie, pretože ich zachovanie má slúžiť na určitý právny nárok, (d) alebo v prípade, že máte námietky proti spracúvaniu údajov a kým sa neoverí, že vaše práva ako dotknutej osoby prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na spracúvanie údajov Spoločnosťou (pozri, ako v bode 1. 2).

3.6. Právo na prenosnosť

Vyhradzujete si právo na získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ako aj právo na ich ďalší prenos bez námietok vzhľadom na to, že spracovanie sa vykonáva na základe vášho súhlasu. V súvislosti s uplatnením tohto práva môžete tiež požiadať o priamy prenos od spoločnosti tretiemu subjektu bez vášho vlastného zásahu.

Toto právo sa uplatňuje za podmienok vymazania, ako je opísané vyššie (v bode 3.4), a jeho uplatňovanie nesmie mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.

3.7. Právo na námietku

3.7.1 Vyhradzujete si právo namietať proti používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu a osobitne proti profilovaniu súvisiacemu s týmto priamym marketingom. (pozri spôsob v bode 1.2)

3.7.2 Takéto právo neexistuje v prípade potenciálnych zamestnancov a návštevníkov prevádzok Spoločnosti, pretože tieto údaje sa neprenášajú na marketingové oddelenie a nepodliehajú takémuto spracovaniu.

4. Existuje nejaká možnosť, že sa vaše údaje prenesú niekam inam?

Neexistuje žiadne ustanovenie o tom, že vaše údaje budú odovzdané akejkoľvek organizácii mimo samotnej spoločnosti a jej dcérskych spoločností, s výnimkou (a) poskytovateľov služieb pre elektronické systémy a siete našej spoločnosti - a to výlučne na účely plnenia zmluvy v ich mene na podporu našej spoločnosti a (b) príslušných daňových úradov v rámci nášho povinného dodržiavania daňových právnych predpisov a v rozsahu (a za predpokladu), že je to nevyhnutné.

5. Ochranné opatrenia

Ubezpečujeme vás, že spoločnosť použije všetky technické a organizačné prostriedky na ochranu údajov a bude vaše údaje používať a spracúvať len v optimálnom, minimálnom a absolútne nevyhnutnom rozsahu, ako je to definované zákonom, a to výlučne na účel, na ktorý ste nám ich poskytli.

Osobitné ustanovenia týkajúce sa jednotlivých kategórií Subjektov osobných údajov, ktoré sa uplatňujú kumulatívne s vyššie uvedenými všeobecnými ustanoveniami týchto Zásad.

(A) RECΙPIENTS KOMUNIKÁCIE

A.1. Účel: Prijímanie, spracovanie a uchovávanie vašich údajov, ktoré boli poskytnuté výlučne v rámci komunikácie, sa vykonáva výlučne na účely vášho informovania o produktoch a činnostiach našej spoločnosti. Celé vaše Údaje sa uchovávajú len na tento účel a ich spracovaním sa zaoberá len marketingové oddelenie našej Spoločnosti.

A.2. Legitímny základ spracovania: Váš súhlas so spracovaním vašich údajov na splnenie vyššie uvedených relevantných účelov predstavuje legitímny základ tohto spracovania v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrane osobných údajov.

A.3. Doba uchovávania údajov: Aby sme splnili vyššie uvedený účel spracovania, a to vaše informovanie o našich produktoch a činnostiach, považujeme za primerané a potrebné uchovávať vaše príslušné údaje po dobu troch (3) rokov. Po uplynutí troch rokov od udelenia vášho súhlasu sa príslušné Údaje vymažú, pokiaľ nám za vyššie uvedených podmienok neudelíte nový súhlas.

(B) ZÁKAZNÍCI - DODÁVATELIA a POTENCIÁLNI ZÁKAZNÍCI - DODÁVATELIA

B.1. Povaha - legitímny základ:

(a) počas predzmluvnej fázy a osobitne v prípade vyplnenia elektronického kontaktného formulára na našej webovej stránke, alebo priameho odoslania e-mailu, alebo komunikácie prostredníctvom telefónu, alebo vyplnenia dokumentu v tlačenej podobe (týmto spôsobom nám poskytnete svoje celé meno/e-mailovú adresu alebo/ a telefónne číslo alebo/ a adresu alebo/ a profesiu alebo/ a naše produkty, o ktoré máte záujem), účelom spracovania je vyhodnotenie možnej transakcie so spoločnosťou a oprávneným základom služba oprávneného záujmu spoločnosti na realizáciu jej obchodných účelov, odpoveď na požadovanú komunikáciu na preskúmanie možnej transakcie s vami.

(b) V prípade realizácie transakcie so Spoločnosťou budú údaje, ktoré ste nám poskytli v predzmluvnej fáze (ako aj všetky údaje, ktoré nám poskytnete v rámci našej transakcie), spracované na účely realizácie zmluvy medzi nami a na účely dodržiavania daňových predpisov. V tomto prípade je oprávneným základom spracúvania plnenie zmluvy medzi nami a naše dodržiavanie právnych predpisov (článok 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia o ochrane osobných údajov).

B.2. Doba uchovávania údajov.

Údaje uvedené v bode B.1 písm. a) uchovávame päť (5) rokov a potom ich vymažeme. Pokiaľ ide o údaje uvedené v bode B.1. písm. b), uchovávajú sa tak dlho, ako je to potrebné podľa daňových predpisov.

B.3. Konkrétne, pokiaľ ide o údaje subjektu, ktoré získavame počas komerčných expozícií, zostávajú v platnosti Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou "formulára účastníka", o ktorého vyplnenie sú záujemcovia požiadaní.

 

(C) NÁVŠTEVNÍCI PREVÁDZOK NAŠEJ SPOLOČNOSTI

C.1. Účel: Prijímanie, spracovanie a uchovávanie vašich údajov, ktoré sa týkajú vašej identity a času stráveného v prevádzkach našej spoločnosti, sa uskutočňuje výlučne za účelom bezpečnosti a ochrany osôb v prevádzkach spoločnosti (napr. zamestnancov, návštevníkov), ako aj všeobecného zariadenia spoločnosti (napr. budovy, elektroniky atď.)

C.2 Legitímny základ spracovania

Váš súhlas so spracovaním vašich údajov na splnenie vyššie uvedených relevantných účelov predstavuje oprávnený základ tohto spracovania v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrane osobných údajov.

C.3. Príjemcovia:

K uchovávanému materiálu majú prístup len naši kompetentní/poverení pracovníci, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť priestorov. Tento materiál sa nesprístupňuje tretím stranám s výnimkou týchto prípadov: a) príslušným súdnym orgánom, orgánom prokuratúry a policajným orgánom, ak obsahuje informácie potrebné na vyšetrovanie trestného činu, ktorý sa týka osôb alebo majetku prevádzkovateľa; b) príslušným súdnym orgánom, orgánom prokuratúry a policajným orgánom, ak si údaje zákonne vyžiadajú pri plnení svojich povinností, a c) obeti alebo páchateľovi trestného činu v prípade údajov, ktoré môžu predstavovať dôkaz o trestnom čine.

C.4. Obdobie uchovávania údajov

Materiál z kamerového systému uchovávame pätnásť (15) dní, potom sa automaticky vymaže. V prípade, že počas tohto obdobia zistíme incident, izolujeme časť videozáznamu a uchovávame ho ďalší (1) mesiac, aby sme mohli incident vyšetriť a začať súdne konanie na obranu našich právnych záujmov, pričom ak sa incident týka tretích strán, uchovávame videozáznam ešte ďalšie tri (3) mesiace.

 

(D) NÁVŠTEVNÍKOV PROSTREDNÍCTVOM VÝSTAV A EXPOZÍCIÍ

D.1. Účel

Účelom spracovania vašich údajov je komunikácia medzi nami s cieľom preskúmať možnosti spolupráce, ako aj zasielanie informačných materiálov.

D.2 Legitímny základ spracovania

Spracovanie je založené na vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1a GDPR.

D.3. Obdobie uchovávania údajov

Aby sme splnili vyššie uvedený účel spracovania, považujeme za primerané a nevyhnutné uchovávať vaše príslušné údaje po dobu troch (3) rokov, pokiaľ vnútroštátne a európske právne predpisy nestanovujú inak alebo v prípade predchádzajúceho odvolania vášho súhlasu.

(Ε) NÁVŠTEVNÍCI FIREMNÝCH PODUJATÍ

E.1. Účel

Účelom spracovania vašich údajov je komunikácia medzi nami s cieľom zlepšiť firemnú komunikáciu a vonkajší imidž prostredníctvom firemných podujatí. Počas podujatia sa môže vyhotovovať videozáznam a fotografický záznam. Tento materiál bude ďalej nahraný na stránke spoločnosti a na sociálnych sieťach. V tomto procese sa budú spracúvať osobné údaje (obrazové a hlasové) účastníkov, vrátane zamestnancov a externých partnerov.

E.2 Legitímny základ spracovania

Spracovanie je založené na vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1f GDPR. Pokiaľ je to vecne možné a právne odôvodnené, odkaz na to, že sa udalosť zaznamenáva, sa urobí počas udalosti. Svoje právo namietať proti fotografovaniu alebo videozáznamu môžete uplatniť predchádzajúcim oznámením fotografovi. Vaše zákonné práva uvedené v bode 3. sa uplatňujú v plnom rozsahu.