Alumil Slovakia
Choose your local website
Sustainability and responsibility

Trvalá udržateľnosť a zodpovednosť v spoločnosti Alumil

respecting-the-environment

Rešpekt k životnému prostrediu

ALUMIL, neustále rastúci vývojár a výrobca hliníkových systémov, si uvedomuje, že ekonomický rast môže a musí kráčať ruka v ruke so zdravým a bezpečným prostredím. Preto bolo vždy dôležitou súčasťou cieľov spoločnosti prepojiť dynamickú činnosť s nevyhnutným ohľadom na životné prostredie, jeho ochranou a zlepšovaním. Z tohto dôvodu má spoločnosť od roku 2002 zavedený certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001. Navyše od januára 2020 sa riadime medzinárodnou normou ISO 50001, ktorá pomáha znižovať spotrebu, minimalizuje vašu uhlíkovú stopu a znižuje náklady tým, že podporuje udržateľné využívanie energie.

Pre aktívnu a nielen teoretickú ochranu životného prostredia prijímame tieto opatrenia:

 • Ak je to možné, stanovujeme si jasné a merateľné ciele na posúdenie výkonnosti v oblasti ochrany životného prostredia.
 • Pravidelne vykonávame environmentálne inšpekcie a zavádzame opatrenia na úsporu energie.
 • Našim zamestnancom, najmä pracovníkom s dôležitými environmentálnymi povinnosťami, ponúkame vhodné environmentálne vzdelávanie.
 • Implementujeme stratégie na minimalizáciu odpadu a zlepšenie recyklácie. 
 • Berieme do úvahy environmentálne správanie našich dodávateľov. 
 • Nové rozširovacie alebo rozvojové činnosti zakladáme aj na environmentálnych kritériách. 
 • Stanovujeme postupy na neutralizáciu a správnu likvidáciu odpadu. 
 • Financovanie všetkých týchto opatrení na dosiahnutie našich environmentálnych cieľov.

 

Πράσινα κτίρια - EPD και πιστοποίηση LEED

Recyklácia a zníženie likvidácie odpadu

Zameriavame sa na podporu šetrnosti výrobných procesov voči životnému prostrediu, prevenciu a znižovanie znečistenia, zachovanie energie, prírodných zdrojov a spotrebného materiálu, hľadanie a rozvoj alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie a čo najmenší negatívny dopad na životné prostredie.

 • 2007: Recyklácia vody počas celého výrobného procesu. Prostredníctvom konkrétnych opatrení sme dosiahli zníženie spotreby vody o viac ako 80 % v extrúznych a anodizačných linkách a o 40 % v linkách na práškové lakovanie.
 • 2007: Zaviedli sme program úspory elektrickej energie a znížili celkovú spotrebu elektrickej energie o 12 %
 • 2008: Zmenou zdroja energie z LPG na zemný plyn sme znížili emisie oxidu uhličitého o 65 %.
 • 2008: Používame procesy farbenia úplne bez použitia chrómu. Okrem toho sme ekologickou modernizáciou našej linky na práškové lakovanie znížili používanie chemických zlúčenín pri vytváraní tekutého odpadu, ako aj zlepšili celkovú kvalitu tekutého odpadu.
 • 2009: Špeciálne zariadenie na zber a recykláciu/opätovné použitie prebytočného práškového lakovania, ktoré sa nezlepuje na hliníkovom povrchu.
 • 2010: Recyklácia hliníkového šrotu prostredníctvom našej vyspelej vlastnej zlievárne hliníka. Použitím recyklovaného vysokokvalitného hliníka sa spotreba elektrickej energie zníži o 95 % v porovnaní s energiou potrebnou na elektrolýzu oxidu hlinitého. Naša zlieváreň je okrem toho aj jedna z mála na svete – čiastočne poháňaná solárnou energiou.
 • 2014: V celom našom výrobnom závode uplatňujeme holistický prístup k recyklácii a snažíme sa recyklovať každý druh odpadu vyprodukovaného v našich továrňach. V roku 2014 sme zrecyklovali približne 1 000 ton nekovového odpadu.
 • 2017: Všetky lampy HPS (vysokotlakový sodík) našich výrobných zariadení sme vymenili za nové ekologické lampy LED, čím sme ušetrili 80 % elektrickej energie spotrebovanej na osvetlenie.
 • 2020: Investovali sme 2,8 milióna eur do novej jednotky na separáciu hliníkového šrotu, ktorá bola nedávno otvorená v našich závodoch v Grécku. Separačný proces zahŕňa mechanickú, magnetickú a röntgenovú technológiu. Nová jednotka, ktorú sme postavili len za 3 mesiace, nám umožňuje zvýšiť produkciu recyklovateľného hliníka o 40 % v nasledujúcich 3 rokoch, aby tvoril 70 % celkovej suroviny používanej pri našej výrobe.
2014-recycling