Alumil Srbija
Izaberite vaš regionalni website

Uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja

Ova web stranica www.alumil.com sa svim pojedinačnim web stranicama (u daljem tekstu "stranice") poseduje ALUMIL SA (u daljem tekstu: Kompanija) i namerava javnosti putem Interneta da predstavi Kompaniju i sa njom povezane kompanije (u daljem tekstu "grupa").

Korišćenje web stranice www.alumil.com podrazumeva potpuno prihvatanje sledećih uslova korišćenja, koji se primenjuju na sve sadržaje, stranice, grafiku, slike, fotografije i datoteke uključene na ovu web stranicu. Stoga bi posetilacj / korisnik stranica na ovoj web stranici trebao pažljivo da pročita ove uslove pre posete ili korišćenja stranica Kompanije. Ukoliko se on ne slaže sa tim, onda bi trebao prestati da posećuje stranice i ne koristi sadržaje.

Kompanija preuzima sve moguće napore kako bi se osigurala tačnost podataka dostupnih posetiocima na web stranici www.alumil.com. Međutim, ne može da garantuje da će stranice, usluge, opcije i sadržaji biti pruženi bez prekida ili bez greške ili da će greške biti ispravljene odmah i ne preuzima nikakvu odgovornost za greške ili propuste u njemu ili za rezultate koji mogu proizaći iz upotrebe. Osim toga, Kompanija ne garantuje da su ova ili bilo koja druga web stranica ili serveri na koji su dostupni posetiocima / korisnicima slobodni od "virusa" ili drugih štetnih programa, ali čini sve napore korišćenjem najmodernijih i efikasnih metoda, kako bi se osigurala sigurnost korišćenja ove web stranice.

Svi hyperlinks ili banneri na ovoj web stranici (koji se pojavljuju isključivo u svrhu olakšavanja kontakta između posetioca / korisnika i onih koji su odgovorni za pružanje dodatnih informacija) mogu usmeriti korisnike na web stranice na drugim serverima, a koje Kompanija ne može da kontroliše. Stoga Kompanija ne preuzima odgovornost za sadržaj navedenih web stranica ili za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz njihove upotrebe. Za bilo kakav problem koji nastaje tokom poseta / korišćenju tih stranica, direktna komunikacija treba biti povezana sa odgovarajućim web stranicama i njihovim vlasnicima koji snose odgovarajuću odgovornost. Ni u kom se slučaju ne može pretpostaviti da Kompanija odobrava ili prihvata sadržaj ili usluge web stranica na koje se odnosi ili je povezana na bilo koji drugi način.

Podatke navedene u poglavlju "Podaci o zalihama" dostavljaju treće osobe, stoga Kompanija nije odgovorna za tačnost ovih informacija ili o kašnjenjima ili prekidima u ažuriranju podataka o zalihama navedenim u ovom poglavlju.

Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak pretrpljen od strane posetioca / korisnika usled korišćenja stranica. Sadržaji stranica pružaju se "kako jeste" bez ikakvog izričitog ili zaključenog jamstva. Sve informacije su dostavljene samo u svrhu opštih informacija. Ako posetilac / korisnik na stranicama namerava da iskoristi bilo kakve informacije navedene na stranicama, prvo mora da kontaktira Komaniju putem obrasca za kontakt koji se nalazi na web stranici www.alumil.com i Kompanija će po vlastitom nahođenju, da organizuje pružanje pravovremenih i tačnih informacija.

Web stranica www.alumil.com namenjena je za rad 24 sata dnevno i 7 dana u nedelji. Kompanija zadržava pravo odlučivanja o obustavi ili prestanku pristupa delu i / ili celoj web stranici, ukoliko okolnosti nastanu izvan njegove kontrole a što zahteva obustavu ili prestanak pristupa, kao što je indikativno u slučaju neispravnih informacija sistema ili telekomunikacionih mreža, tehničkih problema ili zbog redovnog ili hitnog održavanja ili u slučaju većih hitnih slučajeva.

Kompanija zadržava pravo izmene formata i sadržaja web stranice kad god to bude potrebno i bez prethodnog obaveštenja. Posetilac / korisnik web stranice mora na zakonit način i u skladu sa dobrim namerama i moralom koristiti podatke.

Inače, on preuzima odgovornost za naknadu štete koju Kompanija može da pretrpi zbog nezakonitog ili nepravilnog korišćenja. Korisnicima je takođe zabranjeno uvoziti na bilo koji način web stranicu tvrtke www.alumil.com bilo kakav štetan softver ili podatke koji bi menjali ili eventualno menjali izgled i integritet podataka i organizacije web stranice. U takvom slučaju, Kompanija će poduzeti sve odgovarajuće zakonske mere kako bi vratile eventualne štete koje bi mogle pretrpeti.

Pravila o privatnosti

Kompanija ima pristup ličnim podacima koje dobrovoljno podnosi posetilac/ korisnik i zadržava pravo obrađivati ih isključivo za komunikaciju, statistiku i finansijske razloge te poboljšanje usluga koje pruža ova web stranica. Kompanija može da prenese ove informacije svojim partnerima kako bi tačno odgovorila na zahteve za licitacije. Kompanija takođe može da prenosi lične podatke trećim stranama (fizička ili pravna osoba) u slučajevima kada je isključivo zakonske obaveze nadležnim osobama ili organima. Lični podaci posetioca / korisnika brišu se na zahtev dotične osobe putem obrasca za kontakt koji se nalazi na web stranici www.alumil.com.

Za optimalnu navigaciju na webu mogu se koristiti tehnike praćenja. S obzirom na sve prikupljene informacije na taj način, zadržava se pravo pristupa, izmene i brisanja ličnih podataka koji se nalaze u njemu. Kompanija nikada neće dati lične podatke korisnika trećim stranama, osim ako korisnik sam izričito ne traži da to učini. Kompanija briše IP adrese korisnika šest meseci nakon poslednje posete web stranici.

Svaki put kada posetite web stranicu Kompanije www.alumil.com, stvorena je datoteka kolačića. Kolačići sa datotekama beleže podatke o vašim posetama našoj web stranici (posećene stranice, datum i vreme vaše poseta itd.) na hard disku vašeg računara. Te se informacije mogu koristiti kada sledeći put posetite web-stranicu. Kolačić ostaje na vašem računaru 30 minuta. Možete da isključite datoteke kolačića menjanjem sigurnosnih postavki pregledača na internetu.

Prava intelektualnog i industrijskog vlasništva

Sadržaj ove web stranice (indikativno slike, zaštitni znakovi, grafike, fotografije, crteži, tekstovi, usluge i opšte sve datoteke na ovoj web stranici) predstavljaju intelektualno vlasništvo, zaštitne znakove i oznake usluga Kompanije ili drugih kompanija u ALUMIL grupi, te su zaštićene odgovarajućim odredbama grčkog prava, europskog prava i međunarodnih konvencija. Stoga ni jedan od gore navedenih, u celosti ili delimično, ne sme da se prodaje, kopira, menja, reprodukuje, ponovno objavljivljuje, preuzima, prenosi ili distribuira na bilo koji način.

Posetilac / korisnik može individualno da kopira deo sadržaja ove web stranice na svoje lični računar za ličnu a ne javnu ili komercijalnu upotrebu i bez uklanjanja naznake njihovog porekla iz Kompanije, bez uticaja na bilo koji način na prava intelektualnog i industrijskog vlasništva.

Sva druga obeležja, proizvodi ili usluge navedeni na ovoj web stranici i koji nose zaštitne znakove odgovarajućih organizacija, kompanija, filijala, agencija, udruženja i publikacija, njihova su intelektualna i industrijska imovina te stoga te institucije imaju svoja prava po pitanju zaštite.

Primenjiv zakon i drugi uslovi

Navedeni uslovi korišćenja stranica, kao i njihova izmena ili narušavanje, uređuju se prema zakonima Grčke i pravom Europske unije te relevantnim međunarodnim ugovorima.

Bilo koja odredba u gore navedenim terminima koja bi mogla postati suprotna gore navedenim izvorima zakona, prestaje se ipso iure primenjivati i uklanja se bez ikakvog uticaja na valjanost preostalih odredbi.

Za bilo kakav spor koji može proizaći iz korišćenja ove web stranice, nadležni su isključivo sudovi u Solunu.