Alumil Srbija
Izaberite vaš regionalni website

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

1. Ko je odgovoran za vaše podatke? - Kome da se obratite za ostvarivanje svojih prava?

 

1.1. Rukovalac vašim podacima je kompanija pod nazivom "ALUMIL YU INDUSTRY” a.d. sa sedištem u Novoj Pazovi, ul. Vojački put br.3, kao pravno lice, broj telefona:  +381 22 328 078  i e-mail: [email protected] (" kompanija"),

1.2. Kompanija je imenovala lice za zaštitu podataka o ličnosti. Lice za zaštitu podataka o ličnosti je Jovana Jorgić, kontakt e-mail: [email protected]. Na pomenutu email adresu službenika za zaštitu podataka možete se obratiti sa svim zahtevima za ostvarivanje svih vaših prava navedenih u nastavku (pod 3.1 - 3.7.).

 

2. Opšta načela kompanije koja se odnose na transparentne informacije

 

2.1. Bilo koji podatak koji se dostavlja u sadašnjosti i bilo koje druge informacije koje mogu da se zatraže u budućnosti, pružaju se besplatno, pod uslovom da se ne ponavljaju kao prekomerne ili očigledno neopravdane (vidi pod 2.3).

 

2.2. Za svako od gore navedenih prava koje potražujete, Kompanija će da odgovori unutar 30 dana od prispeća zahteva ili u slučaju objektivnih poteškoća, složenosti ili broja zahteva, Kompanija će odgovoriti u dodatnih najviše 60 dana, bilo ispunjavanjem vašeg zahteva ili opravdanim odbijanjem izvršenja onog što ste zatražili, iz zakonskih razloga.

 

2.3. U slučaju da Kompanija smatra da je zahtev očigledno neosnovan ili da je zahtev preteran ili (u većoj meri) ima ponavljajući karakter, Kompanija ima pravo, sa jedne strane da naplati razumnu naknadu za pružanje dodatnih informacija (koje su u načelu besplatne) i sa druge strane, da odbije da odgovori na zahtev.

 

2.4. U slučaju da Kompanija odloži odgovor na vaš zahtev izvan razumnog vremenskog perioda, te u bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj smatrate da je bilo koje od vaših prava povređeno ili Kompanija nije postupila u skladu sa svojim obvezama, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti.

 

2.5. U slučaju da Kompanija ima osnovane sumnje u vezi sa vašim identitetom kada podnesete zahtev za ostvarivanje nekog od gore navedenih prava, od vas će zatražiti da dajete dodatne informacije potrebne za potvrđivanje vašeg identiteta pre obrade vašeg zahteva.

 

2.6. Svako ko je dostavio saglasnost za obradu podataka zadržava pravo da istu povuče slanjem pisanog zahteva/opoziva na e-mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti [email protected] Osim toga, radi ostvarivanja bilo kog prava navedenih pod tačkom 3.1-3.7. svako može u pisanoj formi da kontaktira Lice za zaštitu podataka o ličnosti preko e-mail adrese [email protected] (vidi pod 1.2.)

 

3. Koja su vaša prava u odnosu na lične podatke koje ste nam poslali?

3.1. Pravo na informisanje

Zadržavate pravo da tražite informacije u vezi sa ličnim podacima koje smo primili od vas i čuvamo ih sa jednom ili više namena, kako je opisano u članu 5. Ovaj tekst u celini predstavlja priručnik za osnovno shvatanje i razumevanja filozofije regulatornog okvira koji obuhvata zaštitu vaših ličnih podataka. Ažuriranje, dalja objašnjenja i pojašnjenja vezana za ovaj tekst mogu da vam se dostave na vaš zahtev za ostvarivanje prava na informisanje (vidi pod 1.2.).

 

3.2. Pravo na pristup

Zadržavate pravo da zatražite od naše Kompanije pristup vašim podacima koje čuvamo i potvrdu o tome da li se obrađuju, posebno, informacije o svrsi obrade, kategorijama ličnih podataka, kategorijama primaoca, period u kom će podaci da se čuvaju i obrađuju, pravo podnošenja pritužbe, sve dostupne podatke o poreklu podataka ukoliko ti podaci nisu dobijeni od vas, postojanje ili ne automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje i srodnu metodologiju, zaštitne mere vezane uz politiku koju sprovodimo prilikom prenosa u treće zemlje, kao i čuvanje i obrade kopije ličnih podataka. (vidi pod 1.2)

 

 

3.3. Pravo na ispravke

Zadržavate pravo da zatražite ispravku vaših podataka od strane naše kompanije, ukoliko je bilo koji od podataka koji imamo pravo da obrađujemo izmenjen ili je netačno unet (vidi pod 1.2)

 

 

3.4. Pravo na brisanje

Zadržavate pravo da zatražite od naše kompanije potpuno ili delimično brisanje vaših podataka za koje imamo pravo čuvanja i obrade; bilo zbog toga što više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni, bilo zbog povlačenja vašeg pristanka, ili iz razloga što su vaši podaci prikupljeni u svrhu koju smatrate nezakonitom. Naša kompanija će vam u razumnom vremenskom roku odgovoriti potvrđivanjem potpunog ili delimičnog brisanja vaših podataka ili nemogućnosti brisanja nekih podataka ukoliko je obrada neophodna zbog poštovanja zakonskih obaveza ili izvršenja poslova u javnom interesu, ostvarivanja slobode izražavanja i informisanja, ili ostvarivanja ili odbrane bilo kog pravnog zahteva. U tom slučaju, imate pravo podnošenja pritužbe Povereniku ili pravo na pravo na efektivno pravno sredstvo. (vidi pod 1.2.)

 

3.5. Pravo na ograničenje

Zadržavate pravo da zatražite od naše kompanije ograničavanje obrade vaših podataka, u pogledu količine, vremena ili u odnosu na svrhu njihove obrade, tačnije (a) zato što osporavate tačnost vaših podataka i to za vreme dok se proveri tačnost (b) smatrate da je obrada nezakonita, I umesto brisanja tražite ograničenje (c) ili zato što korišćenje više nije potrebno, ali ne želite njihovo brisanje jer bi njihovo čuvanje služilo za ostvarenje nekog pravnog zahteva ili (d) zato što imate primedbe na obradu podataka za vreme dok se ne proveri da li vaša prava kao subjekta podataka nadjačavaju legitimne razloge za obradu. (vidi pod 1.2)

 

3.6. Pravo na prenosivost

Zadržavate pravo na primanje ličnih podataka koje ste nam poslali u strukturiranom, uobičajenom obliku i formatu koji može da se čita, kao i pravo da se prenesu dalje bez prigovora, obzirom da se obrada sprovodi na osnovu vašeg pristanka. U kontekstu ostvarivanja ovog prava možete da zatražite i direktni prenos od strane kompanije do trećeg subjekta bez vlastite intervencije. Ovo pravo ostvaruje se pod uslovima o brisanju, na način kako je gore opisano (pod 3.4), a njegova primena ne sme negativno da utiče na prava i slobode drugih.

 

3.7. Pravo na prigovor

Zadržavate pravo na prigovor o korišćenju vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga, a naročito na profilisanje vezano uz ovaj direktni marketing. (vidi kako u 1.2)

 

4. Da li postoji mogućnost da se Vaši podaci prenesu negde drugde?

 

Ne postoji odredba po kojoj će se vaši podaci preneti bilo kojoj organizaciji izvan same Kompanije i njenih podružnica, sa izuzetkom (a) dobavljača usluga za elektronske sisteme i mreže naše Kompanije – i isključivo u svrhu obavljanja poslova u njihovo ime ugovora da podrži našu kompaniju i (b) nadležne poreske organe u okviru naše obavezne usaglašenosti sa poreskim zakonodavstvom i u meri u kojoj je to neophodno.

 

5. Mere zaštite

 

Uveravamo vas da će Kompanija preduzeti sve tehničke, organizacione I kadrovske mere za zaštitu podataka i da će vršiti samo optimalnu, minimalnu i apsolutno neophodnu upotrebu i obradu vaših podataka, kako je definisano zakonom, i striktno i isključivo u svrhu za koju ste nam podatke dali.

Posebne odredbe koje se odnose na pojedinačne kategorije subjekata ličnih podataka, koje se kumulativno primenjuju sa gore navedenim opštim odredbama Politike.

 

(A) PRIMAOCI KOMUNIKACIJE

 

A.1. Svrha: Prijem, obrada i čuvanje vaših podataka koji su dati isključivo u okviru komunikacije, vrši se isključivo u svrhu vašeg informisanja o proizvodima i akcijama naše Kompanije. Celokupni Vaši podaci čuvaju se samo u ovu svrhu i obrađuju se samo od strane Odeljenja za marketing naše kompanije.

A.2. Legitimna osnova obrade: Vaš pristanak za obradu Vaših podataka, kako bi se ispunile gore navedene relevantne svrhe, predstavlja legitimnu osnovu ove obrade, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

A.3. Period čuvanja podataka: Da bismo ispunili gore pomenutu svrhu obrade, odnosno vaše informisanje o našim proizvodima i akcijama, smatramo razumnim i neophodnim da vaše relevantne podatke čuvamo u periodu od tri (3) godine. Nakon tri godine od trenutka kada ste dali svoju saglasnost, relevantni Podaci će biti izbrisani, osim ako nam ponovo ne date svoju saglasnost pod gore navedenim uslovima.

 

(B) KUPCI – DOBAVLJAČI i POTENCIJALNI KUPCI – DOBAVLJAČI

 

B.1. Priroda – legitimna osnova:

(a) tokom predugovorne faze i posebno u slučaju popunjavanja elektronske kontakt forme na našoj veb stranici, ili direktnog slanja e-pošte, telefonske komunikacije ili popunjavanja štampanog dokumenta (na ovaj način nam dajete Vaše puno ime/adresa e-pošte ili/i broj telefona ili/i Adresa ili/i profesija ili/i naši proizvodi za koje ste zainteresovani), svrha obrade je procena moguće transakcije sa Kompanijom i legitimna osnova usluga legitimnog interesa Kompanije da ostvari svoje komercijalne svrhe, odgovarajući na traženu komunikaciju da istraži moguću transakciju sa vama.

(b) U slučaju da se transakcija sa Kompanijom realizuje, Podaci koje ste nam dostavili tokom predugovorne faze (kao i sve ono što ćete nam dati u okviru naše transakcije) biće obrađeni za svrhu sprovođenja ugovora između nas i naše usklađenosti sa poreskim zakonodavstvom. U ovom slučaju, osnov obrade je vaša saglasnost, izvršenje ugovora između nas i naše poštovanje zakona, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1,2 i 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

B.2.  Period zadržavanja podataka. 

Čuvaćemo gore navedene pod B.1.(a) Podatke pet (5) godina i nakon toga ćemo ih izbrisati. U vezi sa gore navedenim pod B.1.(b) Podaci, biće rezervisani onoliko dugo koliko je to neophodno u skladu sa poreskim zakonodavstvom.

B.3. Konkretno, u vezi sa Podacima o subjektu koje dobijamo tokom komercijalnih izlaganja, ostaje na snazi Politika privatnosti, koja je sastavni deo „Forma za učesnike“ koji se od zainteresovanih lica traži da popune. 

 

(C) POSETIOCI OBJEKATA NAŠE KOMPANIJE

 

C.1. Svrha: Prijem, obrada i čuvanje Vaših podataka koji se odnose na Vaš identitet i vreme provedeno u objektima naše Kompanije, odvija se u korist jedinog cilja bezbednosti i zaštite ljudi u objektima Kompanije (npr. zaposlenih, posetilaca) koliko i opšta oprema kompanije (na primer zgrada, elektronika itd.)

C.2 Legitimna osnova obrade

Vaša saglasnost za obradu vaših podataka, u cilju ispunjavanja gore navedenih relevantnih ciljeva, predstavlja legitimnu osnovu ove obrade, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1  Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

C.3. Primaoci:

Materijal koji se čuva je dostupan samo našem kompetentnom / ovlašćenom osoblju koje je zaduženo za bezbednost prostorija. Ovaj materijal neće biti otkriven trećim licima, osim u sledećim slučajevima: (a) nadležnim sudskim, tužilačkim i policijskim organima kada sadrži informacije neophodne za istragu krivičnog dela koje uključuje lica ili imovinu kontrolora; (b) nadležnim sudskim, tužilačkim i policijskim organima kada zakonito traže podatke u vršenju svojih dužnosti, i (c) žrtvi ili učiniocu krivičnog dela, u slučaju podataka koji mogu predstavljati dokaz krivičnog dela.

C.4. Period zadržavanja podataka

Čuvamo cctv materijal trideset (30) dana, nakon čega se automatski briše. U slučaju da tokom ovog perioda pronađemo neki incident, izolujemo deo video snimka i čuvamo ga još (1) mesec, kako bismo istražili incident i pokrenuli pravni postupak za odbranu naših pravnih interesa, dok ako se incident tiče treće strane, čuvaćemo video još najviše tri (3) meseca.

 

(D) POSETIOCI IZLOŽBENOG SALONA

 

D.1. Svrha

Svrha obrade Vaših podataka je komunikacija između nas u cilju ispitivanja mogućnosti saradnje kao i slanja informativnog materijala.

D.2 Legitimna osnova obrade

Obrada se zasniva na vašoj saglasnosti u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

D.3. Period zadržavanja podataka

Da bismo ispunili gore pomenutu svrhu obrade, smatramo razumnim i neophodnim da čuvamo vaše relevantne podatke u periodu od tri (3) godine, osim ako nije drugačije navedeno u nacionalnom i evropskom zakonodavstvu ili u slučaju prethodnog povlačenja vaše saglasnosti.

 

(Ε) POSETIOCI KORPORATIVNIH DOGAĐAJA

 

E.1. Svrha

Svrha obrade vaših podataka je komunikacija između nas u cilju poboljšanja korporativne komunikacije i eksternog imidža putem korporativnih događaja. Tokom događaja moguće je snimati video i fotografije. Ovaj materijal će dalje biti postavljen na sajt kompanije i društvene mreže. Lični podaci (slika i glas) učesnika, uključenih zaposlenih i eksternih partnera, biće obrađeni u ovom procesu.

E.2 Legitimna osnova obrade

Obrada se zasniva na vašoj saglasnosti u skladu sa čl. 12 stav 1 tačka 1 i 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Koliko je činjenično moguće i pravno razumno, referenca da se događaj snima biće data tokom događaja. Možete iskoristiti svoje pravo na prigovor na snimanje fotografija ili video zapisa tako što ćete prethodno obavestiti fotografa. Vaša zakonska prava opisana pod 3. primenjuju se u celini.