Alumil Srbija
Izaberite vaš regionalni website

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

1. Ko je odgovoran za vaše podatke? - Kome da se obratite za ostvarivanje svojih prava?

1.1. Kontrolor vaših podataka je kompanija pod nazivom "ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA" sa sedištem u industrijskom području Stavrohori-Kilkis, kao pravno lice, sa sledećim telefonskim brojem: 002341079300 i e-mailom [email protected] (" kompanija"),

1.2. Navedena kontrolna kompanija imenovala je lice za zaštitu podataka sa kontaktom na e-mail [email protected]. Na pomenutu email adresu službenika za zaštitu podataka možete se obratiti sa svim zahtevima za ostvarivanje svih vaših niže navedenih prava (pod 3.1 - 3.7.).

2. Opšta načela kompanije koja se odnose na transparentne informacije

2.1. Bilo koji podatak koji se dostavlja u sadašnjosti i bilo koje druge informacije koje mogu da se zatraže u budućnosti, pružaju se besplatno, pod uslovom da se ne ponavljaju kao prekomerne ili očigledno neopravdane (vidi pod 2.3).

2.2. Za svako od gore navedenih prava koje potražujete, Kompanija će da odgovori unutar jednog (1) meseca od prispeća zahteva ili u slučaju objektivnih poteškoća, složenosti ili broja zahteva, Kompanija će odgovoriti u roku od najviše tri (3) meseca, bilo ispunjavanjem vašeg zahteva ili opravdanim odbijanjem izvršenja onog što ste zatražili iz zakonskih razloga izričito navedenih u Uredbi 679/2016 za opštu zaštitu podataka.

2.3. U slučaju da Kompanija smatra da je jedno od gore navedenih prava očigledno neopravdano ostvareno ili da je zahtev prekomeran ili (u većoj meri) ima ponavljajući karakter, Kompanija ima pravo, sa jedne strane da naplati razumnu naknadu za pružanje dodatnih informacija (koje su u načelu besplatne) i sa druge strane, da odbije da odgovori na zahtev.

2.4. U slučaju da Kompanija odloži odgovor na vaš zahtev izvan razumnog vremenskog perioda, te u bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj smatrate da je bilo koje od vaših prava povređeno ili Kompanija nije postupila u skladu sa svojim obvezama, imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu (Društvo za zaštitu podataka Grčke, Kifisias 1-3, PC 115 23, Atina, [email protected], + 30-210 6475600).

2.5. U slučaju da Kompanija ima osnovane sumnje u vezi sa vašim identitetom kada podnesete zahtev za ostvarivanje nekog od gore navedenih prava, od vas će zatražiti da dajete dodatne informacije potrebne za potvrđivanje vašeg identiteta pre obrade vašeg zahteva.

2.6. Oni od vas koji su nam dostavili vašu saglasnost za obradu podataka za navedenu svrhu (pod tačkom 4.2., U svrhu informisanja o proizvodima i postupcima Društva), zadržavaju pravo povlačenja prethodno navedenih podataka u bilo kom trenutku odabirom sekcije "Odjava" na web stranici kompanije ("Alumil.com"). Oni od vas, koji su nam dali vaše saglasnost da obrađujemo vaše podatke za navedenu svrhu (pod 4.1, odnosno za procenu mogućnosti zapošljavanja od strane Kompanije), zadržavaju pravo povlačenja prethodno date saglasnosti u bilo koje vreme obraćajući se sa izjavom o povlačenju pristanka na e-mail adresu službenika za zaštitu podataka [email protected]. Osim toga, svako od vas može u pisanoj formi da kontaktira gore navedenu email adresu kako bi ostvario ostatak (ispod 3.1 - 3.7) prava (vidi 1.2).

3. Koja su vaša prava u odnosu na lične podatke koje ste nam poslali?

3.1. Pravo na informisanje

Zadržavate pravo da tražite informacije u vezi sa ličnim podacima koje smo primili od vas i zadržavamo sa jednom ili više namena, kako je opisano u članku 4. Ovaj tekst u celosti predstavlja priručnik temeljne svesti i razumevanja filozofije regulatornog okvira koji prolazi kroz zaštitu vaših ličnih podataka. Ažuriranje, dalja objašnjenja i pojašnjenja vezana za ovaj tekst mogu da vam se dostave, sledeći vaš zahtev za ostvarivanje prava na obaveštenost.

3.2. Pravo na pristup

Zadržavamo pravo da zatražimo od naše kompanije pristup vašim informacijama koje održavamo i potvrdu o tome da li se obrađuju, a tačnije i informacije o svrsi obrade, kategorijama ličnih podataka, kategorijama primaoca, period u kom će podaci da se čuvaju i obrađuju, pravo podnošenja žalbe Društvu za zaštitu podataka Grčke, sve dostupne podatke o poreklu podataka, a ukoliko ti podaci nisu dobijeni, postojanje ili ne, automatizirano odlučivanje uključujući profilisanje i srodnu metodologiju, zaštitne mere vezane uz politiku koju sprovodimo prilikom prenosa u treće zemlje, kao i čuvanje i obrade kopije ličnih podataka. (vidi kako u 1.2)

3.3. Pravo na ispravke

Zadržavamo pravo da zatražimo ispravke vaših podataka od strane naše kompanije, ukoliko bilo koji od podataka koji imamo pravo da procesuiramo je već izmenjen ili je netačno podnesen. (vidi kako u 1.2)

3.4. Pravo na brisanje

Zadržavamo pravo da zatražimo od naše kompanije potpuno ili delimično brisanje vaših podataka za koje imamo pravo čuvanja i obrade; bilo zbog toga što više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni, bilo zbog povlačenja vašeg pristanka, ili iz razloga što su vaši podaci prikupljeni u svrhu koja se smatra nezakonitom. Naša kompanija u razumnom vremenskom roku (ne više od mesec dana i pod drugim okolnostima ukoliko ima poteškoća, ukupno ne više od tri meseca), će vam odgovoriti potvrdom potpunog ili delimičnog brisanja vaših podataka ili nemogućnosti brisanja nekih podataka ukoliko je potrebno poštovanje bilo kojg zakona ili obavljanja zadataka od javnog interesa, odnosno prava slobode izražavanja i informisanja, ili ostvarivanja ili odbrane bilo kog pravnog zahteva. U tom slučaju, sa jedne strane, imate pravo podnošenja žalbe Društvu za zaštitu podataka Grčke, a sa druge strane, pravo na efektivno pravno sredstvo. (vidi kako u 1.2)

3.5. Pravo na ograničenje

Zadržavamo pravo da zatražimo od naše kompanije ograničavanje obrade vaših podataka, u pogledu količine, vremena ili u odnosu na svrhu njihove obrade, a preciznije rečeno (a) da li je ograničenje kategorija podataka (b) da li su namenjene svrsi za koju ih obrađujemo, (c) ili zato što obradu smatrate ilegalnom, ali ne želite njihovo brisanje jer bi njihovo očuvanje poslužilo za neku pravnu tužbu ili zato što dovodite u pitanje tačnost podataka i za razdoblje dok naša kompanija ne može da potvrditi njihovu tačnost ili ako imate prigovora u vezi sa obradom podataka i dok se ne utvrdi da li vaša prava kao subjekta podataka nadjačavaju legitimni razlozi za obradu. (vidi kako u 1.2)

3.6. Pravo na prenosivost

Zadržavate pravo na primanje ličnih podataka koje ste nam poslali u strukturiranom, uobičajenom obliku i formatu koji može da se čita, kao i pravo da ih prenesu dalje bez prigovora, obzirom da se obrada sprovodi na osnovu vašeg pristanka. U kontekstu ostvarivanja ovog prava možete da zatražite i direktni prenos od strane kompanije do trećeg subjekta bez vlastite intervencije. Ovo pravo ostvaruje se pod uslovima o brisanju, na način kako je gore opisano (pod 3.5), a njegova primena ne sme negativno da utiče na prava i slobode drugih.

3.7. Pravo na prigovor

Zadržavate pravo na prigovor o korištenju vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga, a naročito na profilisanje vezano uz ovaj direktni marketing. (vidi kako u 1.2)

Ne postoji takvo pravo u slučaju popunjavanja podataka u obrascu za slanje CV, jer se ovi podaci ne prenose na odeljenje marketinga i ne prolaze takav tretman. Njihova obrada strogo je ograničena da služi svrsi procene od strane Odeljenja za ljudske resurse kompanije.

 

4. Da li postoji mogućnost da se Vaši podaci prenesu negde drugde?

Ne postoji odredba po kojoj će se vaši podaci preneti bilo kojoj organizaciji izvan same Kompanije i njenih podružnica, sa izuzetkom (a) dobavljača usluga za elektronske sisteme i mreže naše Kompanije – i isključivo u svrhu obavljanja poslova u njihovo ime ugovora da podrži našu kompaniju i (b) nadležne poreske organe u okviru naše obavezne usaglašenosti sa poreskim zakonodavstvom iu meri (i s obzirom) u kojoj je to neophodno.

5. Mere zaštite

Uveravamo vas da će Kompanija preduzeti sva tehnička i organizaciona sredstva za zaštitu podataka i da će vršiti samo optimalnu, minimalnu i apsolutno neophodnu upotrebu i obradu vaših podataka, kako je definisano zakonom, i striktno i isključivo u svrhu za koju imate pružio nam ih.

Posebne odredbe koje se odnose na pojedinačne kategorije subjekata ličnih podataka, koje se kumulativno primenjuju sa gore navedenim opštim odredbama Politike.

(A) PRIMAOCI KOMUNIKACIJE

A.1. Svrha: Prijem, obrada i čuvanje vaših podataka koji su dati isključivo u okviru komunikacije, vrši se isključivo u svrhu vašeg informisanja o proizvodima i akcijama naše Kompanije. Celokupni Vaši podaci čuvaju se samo u ovu svrhu i obrađuju se samo od strane Odeljenja za marketing naše kompanije.

A.2. Legitimna osnova obrade: Vaš pristanak za obradu Vaših podataka, kako bi se ispunile gore navedene relevantne svrhe, predstavlja legitimnu osnovu ove obrade, u skladu sa članom 6(1)(a) Uredbe o zaštiti ličnih podataka.

A.3. Period čuvanja podataka: Da bismo ispunili gore pomenutu svrhu obrade, odnosno vaše informisanje o našim proizvodima i akcijama, smatramo razumnim i neophodnim da vaše relevantne podatke čuvamo u periodu od tri (3) godine. Nakon tri godine od trenutka kada ste dali svoju saglasnost, relevantni Podaci će biti izbrisani, osim ako nam ponovo ne date svoju saglasnost pod gore navedenim uslovima.

(B) KUPCI – DOBAVLJAČI i POTENCIJALNI KUPCI – DOBAVLJAČI

B.1. Priroda – legitimna osnova:

(a) tokom predugovorne faze i posebno u slučaju popunjavanja elektronskog kontakt forme na našoj veb stranici, ili direktnog slanja e-pošte, telefonske komunikacije ili popunjavanja štampanog dokumenta (na ovaj način nam dajete Vaše puno ime/adresa e-pošte ili/i broj telefona ili/i Adresa ili/i profesija ili/i naši proizvodi za koje ste zainteresovani), svrha obrade je procena moguće transakcije sa Kompanijom i legitimna osnova usluga legitimnog interesa Kompanije da ostvari svoje komercijalne svrhe, odgovarajući na traženu komunikaciju da istraži moguću transakciju sa vama.

(b) U slučaju da se transakcija sa Kompanijom realizuje, Podaci koje ste nam dostavili tokom predugovorne faze (kao i sve ono što ćete nam dati u okviru naše transakcije) biće obrađeni za svrhu sprovođenja ugovora između nas i naše usklađenosti sa poreskim zakonodavstvom. U ovom slučaju, legitimni osnov obrade je izvršenje ugovora između nas i naše poštovanje zakona (član 6(1)(b) i (c) Uredbe o zaštiti podataka o ličnosti).

B.2.  Period zadržavanja podataka. 

Čuvaćemo gore navedene pod B.1.(a) Podatke pet (5) godina i nakon toga ćemo ih izbrisati. U vezi sa gore navedenim pod B.1.(b) Podaci, biće rezervisani onoliko dugo koliko je to neophodno u skladu sa poreskim zakonodavstvom.

B.3. Konkretno, u vezi sa Podacima o subjektu koje dobijamo tokom komercijalnih izlaganja, ostaje na snazi Politika privatnosti, koja je sastavni deo „Forma za učesnike“ koji se od zainteresovanih lica traži da popune. 

(C) POSETIOCI OBJEKATA NAŠE KOMPANIJE

C.1. Svrha: Prijem, obrada i čuvanje Vaših podataka koji se odnose na Vaš identitet i vreme provedeno u objektima naše Kompanije, odvija se u korist jedinog cilja bezbednosti i zaštite ljudi u objektima Kompanije (npr. zaposlenih, posetilaca) koliko i opšta oprema kompanije (na primer zgrada, elektronska itd.)

C.2 Legitimna osnova obrade

Vaša saglasnost za obradu vaših podataka, u cilju ispunjavanja gore navedenih relevantnih ciljeva, predstavlja legitimnu osnovu ove obrade, u skladu sa članom 6(1)(a) Uredbe o zaštiti ličnih podataka.

C.3. Primaoci:

Materijal koji se čuva je dostupan samo našem kompetentnom / ovlašćenom osoblju koje je zaduženo za bezbednost prostorija. Ovaj materijal neće biti otkriven trećim licima, osim u sledećim slučajevima: (a) nadležnim sudskim, tužilačkim i policijskim organima kada sadrži informacije neophodne za istragu krivičnog dela koje uključuje lica ili imovinu kontrolora; (b) nadležnim sudskim, tužilačkim i policijskim organima kada zakonito traže podatke u vršenju svojih dužnosti, i (c) žrtvi ili učiniocu krivičnog dela, u slučaju podataka koji mogu predstavljati dokaz krivičnog dela.

C.4. Period zadržavanja podataka

Čuvamo cctv materijal petnaest (15) dana, nakon čega se automatski briše. U slučaju da tokom ovog perioda pronađemo neki incident, izolujemo deo video snimka i čuvamo ga još (1) mesec, kako bismo istražili incident i pokrenuli pravni postupak za odbranu naših pravnih interesa, dok ako se incident tiče trećeg zabave, čuvaćemo video još do tri (3) meseca.

(D) POSETIOCI IZLOŽBENOG SALONA

D.1. Svrha

Svrha obrade Vaših podataka je komunikacija između nas u cilju ispitivanja mogućnosti saradnje kao i slanja informativnog materijala.

D.2 Legitimna osnova obrade

Obrada se zasniva na vašoj saglasnosti u skladu sa čl. 6 par. 1a GDPR.

D.3. Period zadržavanja podataka

Da bismo ispunili gore pomenutu svrhu obrade, smatramo razumnim i neophodnim da čuvamo vaše relevantne podatke u periodu od tri (3) godine, osim ako nije drugačije navedeno u nacionalnom i evropskom zakonodavstvu ili u slučaju prethodnog povlačenja vaše saglasnosti.

(Ε) POSETIOCI KORPORATIVNIH DOGAĐAJA

E.1. Svrha

Svrha obrade vaših podataka je komunikacija između nas u cilju poboljšanja korporativne komunikacije i eksternog imidža putem korporativnih događaja. Tokom događaja moguće je snimati video i fotografije. Ovaj materijal će dalje biti postavljen na sajt kompanije i društvene mreže. Lični podaci (slika i glas) učesnika, uključenih zaposlenih i eksternih partnera, biće obrađeni u ovom procesu.

E.2 Legitimna osnova obrade

Obrada se zasniva na vašoj saglasnosti u skladu sa čl. 6 par. 1f GDPR. Koliko je činjenično moguće i pravno razumno, referenca da se događaj snima biće data tokom događaja. Možete iskoristiti svoje pravo na prigovor na snimanje fotografija ili video zapisa tako što ćete prethodno obavestiti fotografa. Vaša zakonska prava opisana pod 3. primenjuju se u celini.