Alumil Albania
Choose your local website
installation

Vendosja dhe Shpërndarja

Çfarë duhet të kontrollohet gjatë Instalimit & Dërgimit

Mbasi të keni zgjedhur një prodhues për dyert dhe dritaret tuaja, duhet të kihen kujdes edhe disa pika të tjera gjatë dorëzimit dhe instalimit të kornizave të aluminit që ju keni zgjedhur. Një detaj shumë i rëndësishëm! Gjatë instalimit, kornizat nuk duhet të bien në kontakt direkt me muret ose dyshemenë; përndryshe izolimi termik do të eliminohet. Midis kornizave dhe mureve ose dyshemesë duhet të vendosen kunja plastike ose materiale të tjera izoluese speciale nga të gjitha anët, me qëllim që të ruhen cilësitë e izolimit termik të dritares ose derës tuaj dhe të gjitha bashkimet duhet të mbushen me silikon.

Të gjitha dritaret duhet të kenë vrima të veçanta në kasat e tyre për drenazhimin e ujit që grumbullohet nga rreshjet e shiut dhe nga lagështia. Këto vrima mbulohen me tapa të veçanta. Edhe kanatat e dritareve duhet gjithashtu të kenë vrima për drenazhimin e ujit, si në profilet fundore ashtu edhe ato të sipërm.

Kontrollet më të domosdoshme në dorëzim

Ju duhet gjithashtu të kontrolloni disa pika shumë të rëndësishme, siç janë sipërfaqet e profileve, që të mos kenë dëmtime

 Gjithashtu logo e ALUMIL duhet të jetë e dukshme në aksesorët që bien në sy, siç janë për shembull dorezat. Për më tepër në kooperim me fabrikuesin, ju duhet të kontrolloni  që dritaret tuaja funksionojnë në rregull.

Fillimisht ju duhet të kontrolloni nëqoftëse dritaret tuaja janë të niveluara, që do të thotë ato nuk anohen nga ndonjë krah i caktuar.

Hinged window

DRITARET ME MENTESHA

  • Kur instaloni një dritare me mentesha, hapeni dritaren tuaj. Ajo duhet të qëndrojë e palëvizshme dhe të mos hapet/mbyllet vetë në asnjë pozicion. Duhet të hapet krejt pa zhurmë.
  • Përsa i përket dyerve ose dritareve me dy kanata, kur kanatat të jenë të mbyllura, hapësira që ekziston ndërmjet kanatave nga pjesa e brendëshme e tyre duhet të jetë uniforme nga poshtë deri lart.
  • Tekniku duhet që të ju tregojë mënyrën e duhur për të hapur dhe mbyllur dyert dhe dritaret, udhëzime të cilat duhet t'i respektoni sidomos nëqoftëse  do të keni dyer dhe dritare me hapje me dy pozicione. Nëqoftëse do të vini re se lëvizja do të bllokohet , mos u përpiqni t'a zgjidhni problemin vetë, se mund t'i bëni më keq. Tekniku ose fabrikuesi i tyre duhet t'a zgjidhë këtë problem.

DYER DHE DRITARE ME RRËSHQITJE

  • Ju nuk duhet të jeni në gjendje të ngrini lart kanatën e një dritareje ose dere.
  • Sigurohuni që dritarja ose dera me rrëshqitje të jenë me të njëjtën gjerësi në momentin që i rrëshqasim për t'u hapur dhe duke i vendosur paralel me njëra tjetrën. Kanatat e dyerve ose dritareve me rrëshqitje duhet të jenë me të njëjtën lartësi.
  • Përsa i përket kasave të dritareve të inkastruara, hapësira midis aluminit dhe murit duhet të mbulohet me një profil në mënyrë që lagështia prej ujit të shiut të mos penetrojë në të. Kur dritarja e inkastruar rrëshqet brenda murit , ato nuk duhet të bien në kontakt me murin
sliding windows
Entrance Door

DYERT E HYRJES

  • Dyert e hyrjes nuk duhet të paraqesin vështirësi kur mbyllen dhe nuk duhet të lëvizin kur ju ushtroni presion ose i tërhiqni ato për t'i mbyllur.
  • Të gjithë dyert e hyrjeve duhet të kenë një prag, madje edhe sikur të jetë shumë i ulët qoftë edhe me lartësi 1 centimetër, përndryshe guarnicionet/llastiqet nuk mund të vendosen mirë dhe me shumë mundësi do të ketë përshkueshmëri të erës.

GRILAT

Ne duhet gjithashtu të kontrollojmë funksionimin e grilave. Nëqoftëse motori elektrik bllokohet , thërisni teknikun për të zgjidhur problemin tuaj, meqënëse mekanizmat e grilave janë komplekse dhe çdo ndërhyrje e pakujdesëshme nga ana juaj mund të shkaktojë rezultatin e kundërt të asaj që ju prisni.
Rolling Shutters
Accessories

AKSESORËT

Aksesorët që do të përdoren në konstruksionin e dyerve dhe dritareve tuaja janë një faktor mjaft i rëndësishëm për funksionimin normal si edhe për jetëgjatësinë e tyre. Kjo kategori përfshin llastiqet, mekanizmat, gonetë, dorezat, menteshat, etj. Fabrikuesat duhet të përdorin të gjitha aksesorët e propozuar dhe aprovuar nga dizenjuesi dhe prodhuesi i sistemeve të aluminit.

Dokumentat që prodhuesi duhet të dorëzojë bazuar tek markimi CE

GARANTIMI I CILËSISË

QUALITY GUARANTEES

Fabrikuesat duhet të j'u japin klentave të tyre Garancinë për Cilësinë për të gjitha produktet që janë instaluar. Kohëzgjatja minimale e garancisë është dy (2) vjet. Me përdorim korekt si edhe me mirëmbajtje dhe pastrim periodik, klienti do të ndihmojë si në funksionimin pa probleme ashtu edhe për përdorime të pandërprera të tyre.

 

SHËNJIMI ME CE

CE Marking

Gjithashtu ju duhet të merni prej prodhuesit dokumentin me markimin special CE. Kjo është e detyrueshme sipas standarteve të Komunitetit Europian (KE), për çdo përdorim shtëpiak dere apo dritare. CE e ka origjinën nga fjalët në frëngjisht "Conformité Européenne", që do të thotë "Konformitet me standartet Europiane". CE në asnjë rast nuk tregon cilësinë e materialit , por vetëm sigurinë për përdoruesat. Produktet që nuk kanë markimin CE nuk lejohet të jenë në tregun e KE, që do të thotë janë futur ilegalisht.