Alumil Albania
Choose your local website
benefits-header

Shpërndarja e përfitimeve që ju vlen më së shumti.

E ndërtuar me teknologjinë më të fundit dhe të mbështetur nga eksperienca shumëvjeçare, AlumilCal® është një nga programet më të avancuara në industrinë e dritareve dhe dyerve sot.

processing and design

Përpunim & Projektim

AlumilCal® është një mjet softuerik i projektuar për të punuar me bazat e të dhënave arkitekturore. Çdo profil, pajisje dhe aksesor që furnizon Alumil shtohet në bazën e të dhënave dhe aty ku është e nevojshme ka vizatime DXF / DëG të lidhura me to. Kjo do të thotë që kur ndërtoni pozicione në AlumilCal® ju jeni duke ndërtuar të dhënat e prodhimit në të njëjtën kohë.

Mund të shtohet dizajni i lidhjes së murit që mund të japë informacion të detajuar për seksionet tërthore për kërkesa të detajuara të materialeve për hartimet komplekse Cill dhe detajet e murit EPDM.
Kolonat dhe traversat të stimuluara mund të futen horizontalisht, vertikalisht dhe me pjerrësi në çdo kënd. Programi sugjeron automatikisht variante praktike të lidhjeve.

Informacioni i vlerës së U-së mund të jepet në kombinimet e profilit kur harton pozicionin tuaj.

Shtimi i të dhënave të xhamit dhe panelit mund t'ju japë të dhëna të plota rreth Vleres së U-se për pozicionet tuaja.

Shtimi i të dhënave të xhamit dhe panelit mund t'ju japë të dhëna të plota rreth Vleres së U-se për pozicionet tuaja.   Hardueret e dyer dritareve mund të zgjidhen nga menytë e më poshtëme duke lejuar një konfigurim të lehtë hap pas hapi.

Paketa të paracaktuara ose të personalizuara të harduerëve e bëjnë input të menjëhershemt.  Paketat e harduerit ju mundësojnë të shpërndani të gjitha sendet e nevojshme të pajisjeve në një pozicion duke shtypur një buton.

Lidhjet e profilit dhe të kolonës mund të krijohen për t'ju dhënë kërkesat e sakta të materialeve dhe listat e optimizuara të prerjes. AlumilCal® mund të faktojë humbjet  në projekte për çmime të sakta dhe për shfrytëzimin e plotë të prerjes së shufrave.

Siç mund ta shikoni nga përshkrimi i shkurtër i disa prej karakteristikave në AlumilCal®, kur keni krijuar pozicionet tuaja të detajuara, ju mund të përdorni raportet të sakta vlerësimi. Këto raporte mund të përdoren për të gjetur çmimin tuaj të vërtetë të kostos për projekte.

Ka një sërë opsionesh shtesë që ju mundësojnë të shtoni materialet tuaja në hartimin e pozicionit tuaj duke përfshirë normat e punës dhe kostot e instalimit.

AlumilCal® mban të gjitha çmimet me pakicë për bazat e të dhënave të sistemit arkitekturor dhe ju lejon të ndërtoni zbritje në grupet tuaja. Ju gjithashtu mund të ndërtoni lloje të ndryshme të vlerësimit për klientët tuaj që më në fund të shfrytëzojnë raportet e kuotimit për të krijuar kuotime dhe vizatime.

Analiza Strukturore

Ju mund të përdorni modulin e analizës strukturore për të përshtatur parametrat për një llogaritje statike në kushtet ekzistuese siç përcaktohet nga standardi EN 1991-1-4. Standardet e shumë vendeve tashmë janë siguruar në AlumilCal®. Ngarkesat e erës mund të futen manualisht ose të llogariten automatikisht. Në varësi të standardeve specifike të vendit, mund të zgjidhni midis zonave të ndryshme të erës dhe kategorive të lidhura me terrenin.

Rreze statike
Bazuar në statikat e shufrës, ju mund të llogarisni momentin e inercisë (lx) për çdo kollone dhe traversë individuale. Dritaret, dyert dhe elementët e fasadave të montuara vertikalisht konsiderohen nën ngarkesa horizontale (era).

Për dyert dhe dritaret, dy kollonat dhe traversat janë futur si të veçuara. Për kollonat e fasadave, numri i shtrirjes dhe gjerësia e tyre është arbitrare në anën tjetër, kështu që ato janë përcaktuar duke futur mbështetësit e ndërmjetëm.

Statika e qelqit
Të gjitha tipet tipike të xhamit, si xham i lëmuar, xham i derdhur, xham i temperuar, xham i ripjekur dhe xham i laminuar mund të zgjidhen gjatë futjes.

Ngarkesa e erës mund të përdoret për të llogaritur tensionet dhe përkuljet e çdo paneli të xhamit.    Vlerat rezultuese krahasohen me kërkesat e rregullave teknike për përdorimin e xhamave të laminuara në mënyrë lineare. Ngarkesa klimatike që ndodh në xhamin izolues për shkak të ndryshimeve të presionit sezonal merret në konsideratë. Kufijtë e devijimit përcaktohen nga furnizuesi juaj i xhamit dhe mund të futen direkt në vlerat kufi statike.

structural analysis
Reports & Printouts

Raporte & Printime

AlumilCal® ka një gamë të gjerë raportesh standarde dhe printimesh; paraqitja dhe informacioni i treguar në këto printime mund të personalizohet duke përdorur cilësimet e printuara me çdo raport. Ju mund të vendosni se çfarë informacioni shfaqet në printime dhe për të përcaktuar për shembull nëse do të shihni punët e plota, fazat ose vetëm pozicionet e zgjedhura. Ju gjithashtu mund të kombinoni pozicione nga punë të ndryshme dhe t'i përmbledhni ato në një printim të vetëm.

Në varësi të printimeve, ju mund t'i redaktoni ato edhe në përpunuesin e teksteve të  AlumilCal® ose direkt në Microsoft ëord ose Excel. AlumilCal® mund të ndërlidhet drejtpërdrejt me Microsoft Office duke e bërë kalimin automatik nga një program në tjetrin. Formati rtf përdoret për të transferuar tek procesorët e tjerë të ëord-it.

Mësoni më shumë rreth printimeve individuale në AlumilCal® si më poshtë.

Vlerësim
Bazuar në inputet tuaja, kushtet tuaja të deklaruara të blerjes dhe informacionin e çmimeve të furnitorëve të ruajtura në bazën e të dhënave, AlumilCal® do të llogarisë kostot e blerjes së projektit tuaj. Me ndihmën e shpenzimeve të përgjithshme të përfshira dhe kostove të punës, kostot e plota të prodhimit llogariten dhe paraqiten në mënyrë të qartë. Vlerësimi konsideron furnizuesin, materialin dhe specialitetet specifike të vendit si p.sh. përllogaritjen e çmimit të profilit për njësi gjatësie, për peshë ose për zonë, llogaritjen e ngjyrës për perimetër, për peshë të profilit, llogaritje xhamit për projekt ose për çmimet e listës për zona ose për konsideratat e hapave të faturimit (p.sh. 3 cm - hapa) dhe shënimet lart, p.sh. për transport. Ju gjithashtu mund të përcaktoni nëse janë vlerësuar të gjithë profilet ose të vetme. Shtesat për humbje mund të përcaktohen nga ju ose të llogariten automatikisht nga AlumilCal®.

Të gjitha elementet brenda një projekti në AlumilCal® shfaqen  në vizatimin e pozicionit. Informacioni në lidhje me ngjyrën e profilit, sistemin e profilit dhe xhamin gjithashtu mund të tregohet në këtë printim.

 

Analiza e materialeve
Kërkesat materiale aktuale krahasohen me sasinë e porosive të blerjes së projektit tuaj në mënyrë të qartë. Kështu, është e mundur të njihen në cast çmimet e blerjeve të materialeve dhe të gjehet pika fillestare për optimizimet e profilit në mynyrë të shpejtë.

 

Raporti i vlerës së U-së
Vlerat U, të cilat llogariten automatikisht gjatë futjes së një elementi, paraqiten në mënyrë të qartë dhe tërësisht në raportin e vlerave U. Edhe për ndërtimet komplekse gjeometrike, ju mund të merrni vlera të llogaritura saktë të U-së.     

 

Lista e Mbledhjeve
Dokumentet e prodhimit klasifikohen sipas pozicionit dhe ndahen në elemente bazë dhe inpute. Pjesët shtesë dhe aksesorët mund të shfaqen opsionalisht ose të boshatisura . Programi tregon fasadat dhe futjet e tyre në faqe të veçanta.

 

Seksionet tërthore

Të gjitha profilet në AlumilCal® kanë vizatime CAD të caktuara, gjë që do të thotë se, kur të ndërtoni pozicionin tuaj, çdo vizatim CAD është "i lidhur" së bashku për të formuar seksione të tërthorta. Nga zona "Element", ju mund të shihni prerjet e seksioneve.

Në varësi të sistemeve të përdorura, ju mund të shihni profilin, gominën, xhamin dhe madje edhe aksesorët si dorezat dhe menteshat. Si standard, të gjithë përdoruesit mund të shikojnë prerjet e seksioneve dhe t'i printojnë ato.

Si opsion alternativ, ju mund të eksportoni pjesët e seksioneve në AlumilCal® CAD ose eksportoni prerjet e seksioneve në AutoCAD ose t'i ruani ato si foldera DXF / DëG. Eksporti i formateve bitmap dhe vektoriale të tilla si BMP, JPG dhe EMF është gjithashtu i mundur.

Cross Sections
Bar Optimisation

Optimizimi Profileve

Profilet mund të optimizohen në gjatësinë e shufrës së plotë në mënyrë të tillë që të merret humbje sa më e vogël e mundshme..

Raportet e optimizimit tregojnë grafikë të orientimit të profilit në sharrë dhe renditjen e gjatësisë individuale që pritet.

Gjatësitë e mbetura mund të përdoren gjithashtu nga stoku në llogaritjet e optimizimit.

Programi llogarit gjatesite fikse optimale. Shtrirjet e ndryshme të gjatësisë mund të vendosen në gjatësi të ndryshme fikse, kështu që gjatësitë e shumta fikse për profilin janë të mundshme.

Çdo profili i është caktuar një barkod që mund të shtypet në etiketat ngjitëse. Profilet e mbështjellura ose të pambështjellura mund të optimizohen dhe raportet mund të tregojnë profile e pa mbështjellura të ndara në të brendshëm, të jashtëm dhe izolues.

Mund të futni gjatësi të prera të llogaritura në mënyrë të pavarur. Këto gjatësi të shkurtuara mund të lidhen me profilet në bazën e të dhënave ose thjesht të përcaktuara lirisht me gjatesitë e bareve dhe dimensionet e profilit.

Optimizimi 2 D

Hapësira drejtkëndëshe metalike mund të optimizohet në madhësi të ndryshme të fletëve.

AlumilCal® konsideron nëse zonat mund të rrotullohen për shkak të strukturës së tyre sipërfaqësore dhe nëse prerjet mund të kryhen me të ashtuquajturat prerjet pingule.

Vlerësimi përcakton sasinë e fletëve metalike të kërkuara, harxhimin për fletë dhe humbjen totale. Madhësitë e zgjedhura të fletës mund të ndryshohen në mënyrë që të zvogëlohet sasia e harxhimeve.

2D Optimisation
Position Libraries

Pozicioni Librarive

Bibliotekat e Sistemit
Alumilcal zbaton një "Sistem Librarie", që do të thotë që stilet e paradizenjuara janë bërë për përdoruesit për tu importuar në projekte.

Në një sens, kjo lejon përpunimin e stilit / madhësisë. AlumilCal® ka tipologji kryesore të mbylljes së gatshme dhe rrjetë insektesh, të dizajnuara në bibliotekën e sistemit, në mënyrë që ti importoni këto stilet nga baza e të dhënave të sistemit LogiKal dhe të shtoni masën dhe ngjyrën që ju nevojitet. Pozicioni në bibliotekën e stilit do të jetë krijuar tashmë me të gjitha profilet, pajisjet dhe aksesorët e zgjedhura për ju. Pasi të keni importuar, mund të redaktoni pozicionin në mënyrën e zakonshme ose ta ruani dhe të filloni të krijoni vlerësime dhe raporte të tjera.

Libraria e përdoruesve
Libraritë e përdoruesit janë të ngjashme me libraritë e sistemit, por janë të krijuara dhe të kontrolluara nga përdoruesi. Nëse po krijon stilet standarde të vlerësimit të energjisë të dritareve për përdoruesit për të zgjedhur dhe përmasuar ose ndoshta opsione të ndryshme të projektimit për dyert me palosje që të implementohen sa më shpejt në projekte.

Përdoruesi mund të krijojë lehtësiht dosje për të lundruar dhe secili stil përdoruesi mund të shtohet për të gjithë përdoruesit për të patur akses.

Mund të krijohen edhe pozicionet e hyrjes në librarinë e dritareve, dyerve dhe fasadave dhe sistemet e jashtme të dyqaneve ose qendrave tregtare.

Përdorues databaze

AlumilCal® i jep përdoruesit mundësinë për të futur artikuj në databazën e përdoruesit. Për shembull, pajisjet e personalizuara mund të përmblidhen në pako hardueresh. Programi ju lejon të kombinoni aksesorë të furnizuesve të ndryshëm. Gjithashtu mund të krijoni vetë lista të njësive të xhamave. Çmimi i xhamit standard dhe të mbushur merret ose për njësi ose nga një shenjë në listat e njësive të qelqit. Programet dhe përditësimet e databazës nuk kanë efekt në hyrjet e përdoruesve në databazën e përdoruesit.

Card Suite 2D
Constructions with CAD

CAD-Suite 2D

AlumilCal® është i pajisur me një modul të brendshëm CAD, i cili ka për funksion përdorimin dhe asksesin e lehtë. Rregullimi i qartë i të gjitha funksioneve relevante e bën AlumilCal® CAD përputhjen me kërkesat e ndërtimeve të profilit arkitekturor.

Fletët e konstruksionit, fletët, izolimet, udhëzimet etj. Mund të nxirren lehtë dhe shpejt në AlumilCal® CAD. Vizatimi i objekteve mund të zgjidhet dhe të redaktohet në çdo kohë. Etiketat e përcaktuara automatikisht ndryshojnë në mënyrë dinamike.

Vizatimet e përdorura zakonisht mund të organizohen në blloqe. Ndryshimet bëhen në menaxhimin e bllokut dhe përditësohen automatikisht në të gjitha fushat e vizatimit. Vizatimi i objekteve mund të vendoset në shtresa të ndryshme.

Dosjet DëG dhe DXF  mund të importohen pa probleme në AlumilCal® CAD. Natyrisht, vizatimet ekzistuese AlumilCal® mund të ruhen si skedarë DëG dhe DXF. BMP, JPEG, EMF, PS dhe formatet ZIP.

Gjithashtu është e mundur që të përdoren programe të jashtme CAD si p.sh. AutoCAD me një ndërfaqe.
Përveç të gjitha funksioneve themelore të vizatimit, AlumilCal® CAD siguron funksione shumë të veçanta. Për shembull, nëse gjeneroni vizatime të kombinimeve të prerjeve tërthore të profilit duke përfshirë xhamin, një udhëzues do të mbështesë futjen e të gjitha detajeve esenciale. P.sh. sistemi i profilit, varianti i mbajtesve të xhamit ( pikaqe), lidhjet, trashësia e xhamit, elementet bazë dhe profilet e futjes.

Një udhezues krijon lehtësisht dhe shpejt seksionet e konfigurimeve të profilit të fasadave. Ndërmjet sistemit dhe profileve, ju jeni gjithashtu në gjendje të zgjidhni llojin dhe këndin e një profili të palosshëm.

Një gjenerues standard ju lejon që të vizatoni vida, shufrat prej çeliku dhe profilet e drurit. Seksionet tërthore të pozicioneve individuale importohen në CAD nga moduli i prerjeve tërthore.

Planet e punës dhe listat e materialeve bashkuese, mund të shfaqen edhe si vizatime. Ju gjithashtu mund të përcaktoni me ndihmën e dialogëve të caktuar, se cilat informatat tregohen në vizatim.