Alumil Romania
Choose your local website

Noutati

Articole noi despre activitătile, obiectivele Alumil și rolul companiei în societate

privind plata dividendelor aferente anului 2017 de catre ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Urmare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. din data de 25 aprilie 2018, ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2017, prin intermediul Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”) si BRD - Groupe
Societe Generale („BRD”) – agentul de plata selectat – incepand cu data de 06 iunie 2018 („Data Platii”),catre actionarii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 21 mai 2018 („Data de inregistrare”).
Dividendul brut este de 0,416 lei pentru o actiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege.
Modalitati de plata a dividendelor:
1. Prin Participanti (Banci Custode sau Brokeri): Persoane fizice si juridice /alte entitati care au cont deschis la Participant (intermediar participant la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central):

Pentru actionarii persoane fizice, juridice sau alte entitati, care la Data de inregistrare detin actiuni evidentiate in Sectiunea II a Registrului Actionarilor ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. in contul deschis la Participant, dividendele vor fi plătite automat prin virament bancar prin intermediul Depozitarului Central in conturile Participantilor la Data platii. Optiunea de plata este optiunea exprimata de actionariinerezidenti care au cont deschis la Participant si este comunicata Depozitarului Central de catre
Participant in cadrul raportarii de la Data de inregistrare efectuata in conformitate cu Regimul juridic aplicabil, privind:
a) plata dividendelor cu retinerea impozitului pe dividende in cota standard prevazuta de Codul Fiscal Roman, in vigoare la Data platii;
b) plata dividendelor cu cota de impozit pe dividende retinuta in mod corespunzator, conform Conventiilor de evitare a dublei impuneri, in baza documentatiei fiscale complete si corecte, transmisa in prealabil de catre actionar si primita de catre emitent, pana la data de 30.05.2018.
Actionarii nerezidenti, care au cont deschis la Participant (Banca Custode sau Broker), care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale unei Conventii de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta sau prevederile mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele AELS), trebuie sa depuna prin intermediul Participantului certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducere autorizata, precum si detalii de contact
pentru eventuale clarificari asupra certificatelor de rezidenta fiscala (in cazul fondurilor de pensii nerezidente se vor depune si documentele prevazute la pct. 2.2. din Anexa 1, referitoare la fondurile de pensii nerezidente):
- pana la data de 30.05.2018, la adresa ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. din Calea Rahovei nr.286A, sector 5, cod postal 050912, Bucuresti, cu mentiunea "Dividende 2017". ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. nu este responsabila de neaplicarea tratamentului fiscal mai favorabil menționat mai sus, in lipsa prezentarii in termenul mentionat a documentatiei si/sau a clarificarilor solicitate.
In cazul actionarilor nerezidenti reprezentati printr-un Participant, ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. va retine impozitul pe dividende din dividendul brut in cota standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal Roman daca:
- nu au transmis documentatia fiscala corecta si completa (inclusiv documentele prevazute la pct.
2.2. din Anexa 1, referitoare la fondurile de pensii nerezidente) si eventualele clarificari solicitate, pana la data de 30.05.2018.
In cazul fondurilor de investitii fara personalitate juridica ALUMIL ROM INDUSTRY SA, solicita Participantilor/Societatilor de Administrare a Investitiilor/FDI sa transmita pana la data de 25 mai 2018 o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal/persoana autorizata sa reprezinte fondul de investitii fara personalitate juridica care sa cuprinda urmatoarele informatii:
- tipul fondului inchis/deschis de investitii;
- statutul juridic;
- datele de identificare a fondului (codul unic de identificare/inregistrare), astfel cum este evidentiat in
Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central cu denumirea completa a fondului de investitii;
- numarul de inregistrare in Registrul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.
2. Numai pentru plati prin virament bancar conform solicitarilor actionarilor adresate direct
Depozitarului Central
Actionarii nereprezentați de Participant pot solicita Depozitarului Central, sa încaseze orice suma de bani cuvenita prin virament bancar intr-un cont bancar indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani fiind valabil si pentru distributiile viitoare pana la notificare contrara. Pentru a beneficia de aceasta modalitate de plata acționarii sunt invitați sa se adreseze direct Depozitarului Central la adresa de email: [email protected]
3. Prin intermediul agentului de plata – BRD Groupe Societe Generale:
i. In numerar: numai pentru persoane fizice care nu au cont deschis la Participant: la ghiseele BRD, la orice unitate BRD
Pentru actionarii persoane fizice care nu se incadreaza la punctul 1 si 2, plata dividendelor se va face in numerar la ghiseele BRD, la orice unitate BRD. Lista unitatilor BRD este disponibila pe site-ul http://www.brd.ro/banca/retea-unitati/
ii. Prin virament bancar: persoane fizice si juridice/alte entitati care nu au cont deschis la Participant
Actionarii persoane fizice si juridice/alte entitati care doresc plata dividendelor prin transfer bancar pot solicita BRD plata prin virament bancar prezentand la ghiseele bancii formularul de cerere de plata dividende prin virament bancar insotit de documentele suport mentionate in Anexa nr.1.
Formularele de cereri de plata sunt disponibile pe site-ul SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA:
http://www.alumil. ro, putand fi solicitate la orice agentie BRD. Toate documentele suport prezentate la ghiseele bancare in copie simpla vor fi certificate pentru conformitate cu originalul.
Cerere de plata a dividendelor nete prin virament bancar impreuna cu documentele suport pot fi transmise dupa cum urmeaza:
a) prezentate la ghiseele BRD incepand cu data platii (06.06.2018) sau
b) trimise prin posta, prin scrisoare recomandata, la adresa: “Directia Titluri - BRD METAV- Corp A2, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, Bucuresti, Romania”. In aceasta situatie documentele suport solicitate in Anexa nr. 1 in copie simpla vor fi transmise in copie legalizata.
* * *
Pentru actionarii nerezidenti care aleg metodele de plata de la punctele 2 si 3 (respectiv nu au cont deschis la Participant):
Pentru plata prin virament bancar/ numerar in Data platii (06.06.2018) in cazul actionarilor nerezidenti care nu au cont deschis la Participant si care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta sau a prevederilor mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele AELS), documentele fiscale trebuie receptionate
pana in data de 30 mai 2018 la sediul ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. din Calea Rahovei, nr.286A, sector 5, cod postal 050912, Bucuresti, cu mentiunea "Dividende 2017". Plata prin virament bancar/ numerar in Data platii (06.06.2018) se va efectua de catre BRD cu conditia depunerii tuturor documentelor necesare realizarii platii astfel cum sunt mentionate in prezenta procedura.
Ulterior Datei platii, BRD va efectua plata dividendelor nete in cel mult doua zile lucratoare de la data primirii de catre BRD a cererii de plata prin virament bancar, insotita de documentele suport complete si corecte si eventualele clarificari solicitate. Data creditarii conturilor bancare ale actionarilor depinde de circuitul interbancar si de lantul de banci corespondente.
* * *
In situatia in care documentele suport sunt emise intr-o alta limba decat limba romana si/sau emise de autoritati straine, acestea trebuie depuse apostilate/supralegalizate, daca este cazul, precum si in traducere legalizata in limba romana.
Titularul contului bancar in care se solicita transferul dividendelor nete poate fi doar actionarul, sau dupa caz, imputernicitul acestuia.
Comisioanele percepute de BRD si Depozitarul Central pentru plata dividendelor nete in RON sunt suportate de ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Plata dividendelor nete cuvenite actionarilor ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. pentru exercitiul financiar 2017 este supusa prevederilor generale in materia prescriptiei, urmand a fi declarata prescrisa orice cerere de plata formulate dupa data de 05 iunie 2021, respectiv in termen de 3 (trei) ani de la data de 06 iunie 2018.
BRD si Depozitarul Central, dupa caz, isi rezerva dreptul de a solicita actionarului/ imputernicitului acestuia documente suplimentare in urma analizarii cererilor de plata a dividendelor ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. Informatii suplimentare privind procedura de plata a dividendelor pot fi solicitate:
- la Agentul de plata BRD la adresa de email [email protected] sau la urmatoarele numere de telefon: +4 021 200 8372, +4 021 200 8387 sau +4 021 200 8385.
- La Depozitarul Central la adresa de email [email protected].
- Pentru alte tipuri de intrebari referitoare la dividende sau actiuni ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., va rugam sa contactati departamentul Relatia cu Investitorii al ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. la numerele de telefon +4 021 424 3456 sau +4 021 424 3457.
Michail Sotiriou
Presedinte CA
Ciprian Balasca
Director Financiar

Anexa nr. 1 – Documente suport pentru plata dividendelor
1. PLATI IN NUMERAR

1.1 In cazul persoanelor fizice rezidente care se prezinta personal la unitatile BRD, plata dividendelor se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.);
1.2 In cazul persoanelor fizice nerezidente care se vor prezenta personal la unitatile BRD, plata dividendelor se face in baza documentului cu care se identifica actionarul avand inscrise date ce trebuie sa corespunda cu cele cu care este inregistrat actionarul in evidentele Depozitarului Central;
1.3 In cazul persoanelor fizice avand varsta sub 14 ani, plata dividendelor se face reprezentantului legal in speta - tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al tutorelui/parintelui avand inscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata), certificatul de naştere al
actionarului care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata), actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata);
1.4 In cazul persoanelor fizice avand instituita curatela, plata dividendelor se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al curatorului avand inscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata), actul de identitate al actionarului avand inscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata);
5 1.5 In cazul persoanelor fizice care nu se prezinta personal la ghiseu ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata dividendelor se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a sumelor de distribuit eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata) şi actul de identitate al imputernicitului avand inscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata).
Nota 1: In cazul coproprietarilor, platile se vor procesa sub conditia prezentarii la ghiseu a tuturor coproprietarilor, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional.
Nota 2: Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.
Nota 3: In cazul platilor prin virament bancar in alte banci decat BRD la documentele de mai sus se anexeaza si extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau document doveditor emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar mai sus mentionat. Titularul contului poate fi doar actionarul sau, dupa caz, imputernicitul acestuia.
Formularul „Cerere de plata dividende prin virament bancar” impreuna cu documentele suport pot fi:
a) prezentate la ghiseele BRD incepand cu data 06.06.2018 sau
b) trimise prin posta, prin scrisoare recomandata, la adresa: “Directia Titluri - BRD METAV- Corp A2, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, Bucuresti, Romania”. In aceasta situatie documentele suport solicitate in Anexa nr. 1 in copie simpla vor fi transmise in copie legalizata.
Situatii exceptionale:
Nu se vor efectua plati de dividende nete la ghiseu in urmatoarele cazuri:
- catre actionarii al caror CNP din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in evidentele Agentului de plata si primite de la Depozitarul Central. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central.
- catre mostenitorii actionarilor, in baza certificatelor de mostenitor. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central.
2. PLATI PRIN VIRAMENT BANCAR
Actionarii persoane fizice si juridice/alte entitati care doresc plata dividendelor prin transfer bancar pot solicita incepand cu data platii (06.06.2018) catre BRD plata prin virament bancar pe baza formularului de „Cerere de plata dividende prin virament bancar” insotit de documentele suport:
 2.1 Actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convenţional, vor prezenta formularul de mai sus, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului (modelul este disponibil pe site-ul http://www.alumil.ro), insotit de:
- copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular „conform cu originalul”;
- extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele actionarului, cu precizarea codului IBAN, in original;
- copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”.
2.2 Actionarii persoane juridice/alte entitati, prin reprezentant legal sau convenţional, vor prezenta formularul de mai sus in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului (modelul este disponibil pe pe site-ul http://www.alumil.ro), insotit de:
- copie a certificatului de inmatriculare – certificata de titular „conform cu originalul”;
- copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de titular „conform cu originalul”;
- copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;
- extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original.
In cazul Fondurilor de pensii:
- copie act de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului, in termen de valabilitate – carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini;
- copie certificat constatator al societatii de administrare a fondului/ alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului;
- copie certificat inregistrare/ alt document echivalent pentru societatea de administrare a fondului;
- copie decizie a autoritatii de reglementare care sa ateste autorizarea societatii de administrare a fondului si a fondului de pensii;
- in cazul fondurilor de pensii nerezidente: certificat de rezidenta fiscala, in original sau in copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit de traducerea autorizata in limba romana,
o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului care sa ateste ca autorizarea societatii de administrare a fondului si a fondului de pensii este valabila la data efectuarii platii, daca reprezinta fonduri de pensii astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele AELS, si daca sunt disponibile, informatii cu privire la site-ul oficial al autoritatii de reglementare din tara de origine unde poate fi verificat statutul de fond de pensii .

2.3 Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.
Formularul „Cerere de plata dividende prin virament bancar” impreuna cu documentele suport pot fi:
a) prezentate la ghiseele BRD incepand cu data 06.06.2018 sau
b) trimise prin posta, prin scrisoare recomandata, la adresa: “Directia Titluri - BRD METAV- Corp A2, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, Bucuresti, Romania”. In aceasta situatie documentele suport solicitate in Anexa nr. 1 in copie simpla vor fi transmise in copie legalizata.
Nota: Nu se proceseaza plati pe baza certificatelor de mostenitor. Platile se fac conform pct. 4 „Actionari decedati”.
3. Actiuni detinute in coproprietate In cazul actiunilor detinute in coproprietate, plata dividendelor se va realiza conform urmatoarelor particularitati:
3.1. In cazul platilor prin virament bancar dividendele cuvenite coproprietarilor se vor vira in contul indicat de catre toti coproprietarii in baza solicitarii comune adresate BRD.
3.2. In cazul platilor in numerar, platile se vor face in numerar cu conditia ca toti coproprietarii sa se prezinte la BRD, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional si sa prezinte documentele prevazute mai sus pentru platile in numerar.
3.3. In cazul platilor catre cei care au cont deschis la Participant, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai carui clienti sunt.
3.4. In situatia in care coproprietarii solicita atat inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al iesirii din indiviziune, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil, cat si plata directa catre fiecare dintre coproprietari conform numarului de instrumente dobandite in proprietate exclusiva, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor, plata urmand a se realiza fiecarui fost coproprietar conform prezentei proceduri.
4. Actionari decedati
4.1. In cazul in care in Registrul Actionarilor la Data de inregistrare sunt incluse persoane decedate, dividendele urmeaza a se plati doar dupa solicitarea de catre mostenitor(i) si inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al succesiunii, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil.
Michail Sotiriou
Presedinte CA
Director Financia
Adaugati la favorite