Alumil Cyprus
Choose your local website

Νέα

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού Εταιρίας

Η εταιρεία "ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε." ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 25.05.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00', και η Επαναληπτική Συνέλευση αυτής την 11η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00' π.μ., συνέρχονται για να ψηφίσουν μεταξύ άλλων επί των τροποποιήσεων του Καταστατικο της εταιρίας. Σχέδιο των τροποποιήσεων αυτών αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.alumil.gr. Αναλυτικά:«Άρθρο 2» Σκοπός «Σκοπός της εταιρίας είναι η ανέγερση και εκμετάλλευση εργοστασίου παραγωγής επιμήκων προϊόντων αλουμινίου με τη μέθοδο διελάσεως και επιφανειακής επεξεργασίας αυτών. Η έρευνα, ο σχεδιασμός, η μελέτη και η εμπορία εξοπλισμού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά από ηλιακή ενέργεια. Η εμπορία των προϊόντων αυτών, καθώς και η εμπορία παρεμφερών προϊόντων. Η εμπορία κάθε είδους μηχανήματος ή μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σχετιζομένου με την επεξεργασία του αλουμινίου, σε κάθε μορφή και στάδιο του μετάλλου, καθώς και με την παραγωγή εξαρτημάτων αλουμινίου. Η έγχυση κραμάτων αλουμινίου, η θερμική κατεργασία αλουμινίου και η παραγωγή χυτών αντικειμένων αλουμινίου ή άλλων μετάλλων. Η παραγωγή και εμπορία κάθε είδους εξαρτήματος και μηχανισμού, σχετιζομένου με την μετάπλαση και λειτουργική δράση των παραγομένων επιμήκων προϊόντων αλουμινίου, σε χρηστικά αγαθά. Η μελέτη, επινόηση, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση και εν γένει εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, φωτοβολταϊκών συστημάτων ή σταθμών και πάρκων παραγωγής ενέργειας. Η παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια, εμπορία και διανομή προϊόντων σχετικών με τη χρήση και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων) και η ανάληψη κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διανομής και της εκμετάλλευσης συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων προϊόντων. Η παραγωγή και εμπορία θυρών, ερμαρίων επίπλων, καθώς και η εμπορία ειδών κιγκαλερίας. Η δημιουργία καταστημάτων εμπορικών προς εμπορία όλων των ως άνω. Η παραγωγή και εμπορία επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, καθώς και ειδών διακοσμήσεως και λειτουργικού εξοπλισμού οικιών. Η εμπορία μηχανημάτων διέλασης και επεξεργασίας αλουμινίου. Η διενέργεια αυτοψιών και πραγματογνωμοσυνών αιτήσει πελατών. Η εμπορία ανακυκλωσίμων υλικών. Η παροχή υπηρεσιών σε τομείς που άπτονται των χρηματοοικονομικών – λογιστικών θεμάτων, ενδεικτικώς αναφερομένης της τήρησης λογιστικών βιβλίων, της παροχής λογιστικών υπηρεσιών και της παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών προς τις θυγατρικές εταιρίες, τις συνδεδεμένες εταιρίες στις οποίες η ΑΛΟΥΜΥΛ συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο του 20% και σε εταιρίες με τις οποίες έχει εμπορικές συναλλαγές είτε ως προμηθεύτρια είτε ως προμηθευόμενη. Η συμμετοχή σε οποιεσδήποτε εταιρίες με παρεμφερή σκοπό, καθώς και η συνεργασία με αυτές. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οποιωνδήποτε επιχειρήσεων με παρεμφερή σκοπό. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) να παρέχει εγγύηση υπέρ θυγατρικών εταιριών και συνδεδεμένων εταιριών στις οποίες η ΑΛΟΥΜΥΛ συμμετέχει με ποσοστό και μικρότερο του 20%.» -------------------------------------------- Η ΑΛΟΥΜΥΛ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά βιομηχανικά συγκροτήματα – βάσει παραγωγικής δυναμικότητας - στην Ευρώπη για ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου για όλες τις κλασικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές καθώς και βιομηχανικών προφίλ ειδικών προδιαγραφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυπηγική, τις μεταφορές, κλπ. Με τα ανεπτυγμένα δίκτυα πωλήσεων σε 45 χώρες, σε 4 ηπείρους, έχει εδραιωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου και συμπληρωματικών προϊόντων (σύνθετα φύλλα αλουμινίου J-Bond, πολυκαρβονικά, αυτοματισμοί, συστήματα σκίασης, κ.α.). Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις απλώνονται στο Κιλκίς, Σέρρες, Κομοτηνή, Ξάνθη, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία και Αλβανία. Διαθέτει 29 θυγατρικές εταιρίες, εκ των οποίων οι 21 βρίσκονται στο εξωτερικό (Ευρώπη, Βαλκάνια, Μ. Ανατολή). Η μητρική εταιρία ιδρύθηκε το 1988 και είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1998. Οι πωλήσεις του Ομίλου ξεπέρασαν τα € 203 εκ. για το 2011 και τα λειτουργικά κέρδη προσέγγισαν τα € 10,3 εκ. αντίστοιχα. Περιλήφθηκε οκτώ φορές στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και βραβεύθηκε εξίσου για τη συνεισφορά της στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έχει αναδειχθεί σε συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου σαν αναγνώριση της σημαντικής της προσφοράς στον κλάδο σχεδιασμού, παραγωγής και διάθεσης αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, καθώς επίσης και διατομών βιομηχανικής χρήσης. Περισσότερες πληροφορίες: κ. Φιλοκτήμων Βακάλης - Υπεύθυνος Χρηματιστηριακών Θεμάτων Ανάλυσης Ομίλου Τηλ: +30 2341079300 | Φαξ: +30 2341071988 | [email protected] ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς | 611 00 Κιλκίς | Ελλάς | https://www.alumil.com
Αποθήκευση