Alumil UK
Choose your local website

Arkitekt / Ing. Ndertimi / Ing. Mekanik

1. Objektiva dhe Përgjegjësitë Kryesore:

  1. Kontribuon ne rritjen e shitjeve nepermjet afrimit te klineteve rinj/projekteve te reja
  2. Krijimi i klienteles e cila perfshin ofrues te sherbimeve ne fushen e arkitektures, inxhinerise, dhe sherbimeve teknike
  3. Klasifikimi i klienteles bazuar ne rendesine e cdo klienti per te identifikuar aktoret ne treg
  4. Renditja sipas politikave te Kompanise te te gjithe informacionit lidhur me projektet dhe proceset e nevojshme për zbatimin e suksesshëm të projektit në sejcilën zonë
  5. Propozimi i zgjidhjeve bazuar ne nevojat e projektit dhe preferencave te inxhiniereve te cilat duhet te jene realiste dhe te qendrueshme
  6. Suport efektiv per implementimin e projekteve duke ofruar detajim te projekteve arkitetktonike sipas specifikimeve te projektit e cila do te kerkoje bashkepunimin me dep. e back office dhe te shitjeve per te dhene zgjidhje sa me te mire dhe te konsoliduar
  7. Pregatitja dhe perditesimi i prezantimeve teknike
  8. Kerkimi i konkurenteve kryesore ne fushen e sistemeve te aluminit dhe rregjistrimi i avantazheve dhe disavantazheve ne lidhje me sitemet e Alumil-it
  9. Transferimi i informacionit temesiperm tek te gjithe departamentet ne bashkepunim

2. Kualifikime/Kërkesa:
Kandidatët duhet të përbushin kriteret që vijojnë:

a. Edukimi:

- i diplomuar ne Inxhineri Mekanike/Ndertimi/Arkitekture

b. Eksperiencë pune:

-Eksperienca ne fushen e projektimit te strukturave te Aluminit perben avantazh

c. Kualifikime të tjera:

-Kualifikime pas universitare ne fushen e inxhinerise dhe ose Menaxhimit perben avantazh
-Njohuri shume te mira te Gjuhes Angleze
-Njofuri shume te mira te programeve AUTOCAD (2D dhe 3D), MS Office etj

3. Kompania Ofron :
Punësim sipas Legjislacionit Shqiptar në fuqi