Alumil UK
Choose your local website

Financier / Specialit Kosto

1. Detyrat dhe Pergjegjesite kryesore: 
 • Monitorimi dhe llogaritja e kostos se produkteve , kostos shtese te prodhimit dhe koston e lendeve te para 
 • Analiza dhe verifikimi i konsumeve te materialeve ndihmese dhe shperndarja e tyre sipas qendrave te kostos 
 • Analize dhe verifikim i shpenzimeve dhe shperndarja e tyre sipas qendrave te kostos 
 • Pergatitja e raporteve periodike ne lidhje me koston dhe ndryshimet perkatese
 • Asiston dhe ndihmon ne detyrat te tjera brenda Departamentit te Finances

2. Edukimi/Eksperienca/Aftesi
 • Arsimi i larte ne fushen e Finances dhe Kontabilitett
 • Preferohet eksperience pune ne ndermarrje prodhimi 
 • Njohuri shume te mira te programit financiar Finance 5
 • Aftesi te mira te programeve Microsoft Office (word,exel, power point etj).
 • Njohuri te mira te gjuhes angleze
 • Bashkepunues
 • Korrekt ne ambjentet e punes
 • I komunikueshem 
 • I afte te perballoje punen nen stres dhe brenda afateve te kerkuara
 • Fleksibel

3. Kompania Ofron: Transport dhe Punësim sipas Legjislacionit Shqiptar në fuqi 
Të interesuarit mund ta dorëzojnë CV-ne dorazi në selinë e Kompanise ose ta dërgojnë atë elektronikisht në adresën: [email protected], brënda datës 30.11.2018. 
*Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur rreferuar informacionit nga dosja e aplikimit do të njoftohen për intervistë.