Alumil Romania
Choose your local website
alumil

Regulament Intern C.A.

REGULAMENT INTERN AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. este o societate comerciala romana, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/8540/1997 si cod unic de inregistrare 10042631, organizata sub forma legala de societate comerciala deschisa pe actiuni, avand un sistem unitar de administrare.

In calitate de societate admisa la tranzactionare, Societatea s-a angajat sa respecte Codul de Guvernanta Corporativa emis de Bursa de Valori Bucuresti.
Organele de conducere ale societatii sunt Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie al ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. este responsabil de indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.

Consiliul isi desfasoara activitatea in baza prezentului Regulament, a Actului Constitutiv al Societatii si a reglementarilor legale in vigoare.

A. Prevederi generale privind administrarea si reprezentarea societatii

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 administratori responsabili in fata Societatii, indiferent de cetatenia sau nationalitatea lor, romana sau straina.

Administratorii vor fi alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani si mandatul acestora poate fi reinnoit prin hotarare a Adunarii Ordinare a Actionarilor.

Mandatul de Administrator va inceta:

 • prin revocarea mandatului de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;
 • prin decesul administratorului;
 • prin renuntarea la mandat din cauze neimputabile administratorului, in baza unei notificari scrise transmise presedintelui consiliului sau la sediul social al societatii;
 • daca apar impedimente legale care interzic administratorului sa mai ocupe aceasta functie;
 • daca lipseste pentru alte motive decat cele de sanatate la mai mult de 3 sedinte consecutive ale Consiliului.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din administratori neexecutivi.

Administratorii sunt obligati sa depuna semnaturile lor la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la numire.

Constituie vacanta imposibilitatea unui administrator de a-si indeplini functia sa. In cazul in care administratorul nu se prezinta la sedintele Consiliului de Administratie de trei ori consecutiv, fara motive de sanatate, se considera revocat din functie, postul devenind vacant. In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Daca vacanta prevazuta mai sus determina scadeiea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de Administratie.

Remuneratia administratorilor este stabilita conform prevederilor Actului Constitutiv al societatii si ale Politicii de Remunerare, ce va fi propusa de Comitetul de remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administratie, conform capitolului D de mai jos, si aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.

Administratorii Societatii vor pune la dispozitia Consiliului in termen de maxim 60 de zile de la adoptarea prezentului regulament si o data cu acceptarea functiei de administrator pentru cei nou numiti, o declaratie pe proprie raspundere cu privire la orice alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit.

Toti membrii Consiliului trebuie să prezinte Consiliului, in termen de maxim 60 de zile de la adoptarea prezentului regulament si o data cu acceptarea functiei de administrator pentru cei nou numiti sau la data aparitiei unui astlfe de caz, informații privind orice raport cu un acționar care poate afecta poziția membrului, cu privire la chestiuni decise de Consiliu, care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot.

B. Prevederi generale privind functionarea Consiliului de Administratie

 • Convocarea si organizarea sedintelor Consiliului de Administratie
  Consiliul de Administratie va organiza prima sa sedinta cat de curand posibil dupa inceperea mandatului membrilor sai si se va intruni ulterior, astfel cum se prevede in Actul Constitutiv si legea aplicabila, pentru a isi indeplini in mod corespunzator responsabilitatile cel putin o data la 3 luni.
  Membrii consiliului vor depune eforturi rezonabile pentru a participa la toate sedintele Consiliului si pentru a fi pregatiti pentru aceste sedinte.
  Pentru asigurarea operativitatii in desfasurarea sedintelor Consiliului, se instituie urmatoarele reguli:
  • respectarea orei de incepere a sedintei;
  • posibilitatea adresarii de intrebari de catre membrii Consiliului persoanelor care au elaborat documentele supuse spre analiza pentru detalierea aspectelor neclare;
  • posibilitatea derularii de discutii, exprimarii de opinii si propunerii de solutii pentru imbunatatirea activitatii in domeniul analizat;
  • formularea clara a deciziilor Consiliului;
  • precizarea punctului de vedere al administratorilor care nu sunt de acord sau se abtin spre a fi consemnat in procesul verbal;
  • obligatia administratorilor absenti de a consulta ulterior procesul verbal si deciziile adoptate si de a semna de luare la cunostinta, iar daca au alte puncte de vedere, de a le mentiona in scris.
  Convocarea se face conform prevederilor legale in materie.
  Fiecare Administrator va avea un vot in Consiliul de Administratie al societatii. Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni sau de cate ori este necesar la convocarea Presedintelui sau la cererea a cel putin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General.
  Consiliul de Administratie va fi prezidat de Presedinte. Consiliul de Administratie este valabil intrunit in prezenta majoritatii membrilor sai si poate decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti.
  Sedintele Consiliului de Administratie se pot tine si prin telefon, internet si alte mijloace de comunicare la distanta - cu conditia ca toti membrii participanti la sedinta sa aiba posibilitatea fizica de a participa la discutii si de a auzi toate problemele aflate pe agenda de lucru. Un document scris va trebui semnat in maximum 30 de zile de la data tinerii sedintei mentionand deliberarile, deciziile luate, numarul de voturi si opiniile separate ale Administratorilor.
  Sedintele Consiliului de Admisnitratie sunt valabil intrunite chiar si fara convocarea acestuia daca toti membrii sai sunt prezenti.
  • Secretariatul Consiliului de Administratie
   Lucrarile sedintelor Consiliului vor fi pregatite de secretarul Consiului de Administratie care va oferi intregul sau suport pentru desfasurarea sedintelor Consiliului. Secretarul Consiliului de administratie va fi numit prin hotarare a Consiliului in termen de maxim 60 de zile de la adoptarea prezentului Regulament.
   Secretarul Consiliului de Administratie urmeaza sa:
   • pastreze documentele discutate, prezentate sau care rezulta in alt mod in legatura cu fiecare sedinta a Consiliului;
   • inregistreze in mod corect si complet deciziile Consiliului in registrul special;
   • proceseze toate cererile venite din partea administratorilor cu privire la informatii si documente necesare pentru tinerea sedintelor Consiliului;
   • comunice deciziile Consiliului persoanelor relevante din cadrul Societatii;
   • redacteze un proces-verbal dupa fiecare sedinta a Consiliului in care se vor consemna data si locul acesteia, respectarea procedurii de convocare, numele celor prezenti, ordinea de zi, dezbaterile in rezumat, opiniile separate, precum si deciziile luate cu mentionarea majoritatilor intrunite la vot. Procesul verbal este semnat de catre Presedintele de sedinta si de cel putin un alt administrator.
   • Sub indrumarea Presedintelui Consiliului, responsabilitatile Secretarului vor include si asigurarea unui flux bun de informatii in cadrul Consiliului.

C. Atributiile Consiliului de Administratie si ale Presedintelui Consiliului de Administratie

Atributiile consiliului de Administratie sunt urmatoarele:
 • aproba Regulamentul Intern al Societatii, structura organizatorica a Societatii, numarul total de salariati, nomenclatorul de functii, regimul de salarizare si alte forme de remunerare a personalului;
 • exercita atributiile delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 11.5 din Actul Constitutiv al Societatii;
 • stabileste regimul semnaturilor, al imputernicirilor din cadrul Societatii, precum si limitele de competenta;
 • hotaraste infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare in tara sau in strainatate;
 • aproba, in conditiile legii, participarea Societatii la alte societati comerciale din tara si strainatate;
 • aproba normele si procedurile de lucru ale Societatii;
 • aproba stabilirea de relatii de corespondent cu societati din tara si strainatate, precum si plafoanele de lucru cu acestea;
 • aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;
 • examineaza si aproba situatiile financiare, propunerile privind destinatia si repartizarea profitului, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, programul de activitate pentru anul urmator si intocmeste raportul privind activitatea Societatii si le supune spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
 • avizeaza ocuparea de catre administratorii Societatii a functiei de administrator sau similara in alte societati;
 • aproba numirea directorilor, directorilor adjuncti si a functiilor asimilate acestora din sediul central al Societatii, precum si a directorilor, directorilor adjuncti si contabililor sefi din sediile secundare ale Societatii;
 • aproba numirea auditorului financiar al Societatii si contractarea serviciilor de audit financiar, conform reglementarilor legale;
 • aproba construirea/dezvoltarea de constructii necesare desfasurarii activitatii proprii, precum si a celor pentru folosinta salariatilor Societatii, a caror valoare nu depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, cu exceptia creantelor, la data incheierii respectivului act;
 • hotaraste asupra dobandirii, instrainarii, schimbarii sau constituirii in garantie a bunurilor aflate in patrimoniul Societatii a caror valoare nu depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, cu exceptia creantelor, la data incheierii actului juridic respectiv;
 • decide asupra inchirierii, pe perioade mai mici de 1 an, a bunurilor corporale a caror valoare individuala sau cumulata catre acelasi contractor sau persoane implicate sau care actioneaza in comun, nu depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, cu exceptia creantelor, la data incheierii respectivului act juridic;
 • aproba conditiile generale privind angajarea salariatilor Societatii;
 • numeste, in caz de vacanta, unul sau mai multi administratori interimari, in baza deliberarilor in prezenta a doua treimi si cu votul a cel putin 3 (trei) membri ai Consiliului, care sa actioneze pana la convocarea Adunarii Generale;
 • aduce la indeplinire Hotararile Adunarii Generale ale Actionarilor;
 • indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, prezentul Act Constitutiv sau care ii sunt date in competenta de catre Adunarea Generala.
Atributiile Presedintele Consiliului de Administratie sunt urmatoarele:
 • convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie sau la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulat cel putin 5% din capitalul social;
 • conduce sedintele Consiliului de Administratie si conduce Adunarile Generale;
 • coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor;
 • vegheaza la buna functionare a organelor societatii.
Presedintele consiliului de Administratie al societatii poate fi numit si Director General. Presedintele va organiza si conduce activitatea Consiliului de Administratie, va incuraja un dialog deschis si constructiv in cadrul Consiliului la care sa ia parte toti membrii acestuia si va crea cele mai bune conditii posibile pentru operatiunile consiliului. De asemenea, va inainta Consiliului propunerile pe care le considera adecvate pentru a asigura buna functionare a Societatii si functionarea consiliului si a altor structuri ale Societatii, si va monitoriza punerea in aplicare corecta a deciziilor adoptate de Consiliu.
Presedintele se va asigura ca Consiliul efectueaza o auto-evaluare anuala.
Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Consiliului va adopta in termen de 60 de zile de la numirea acestuia a unei politici/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.

D. Comitetele Consiliului de Administratie

Consiliul numeste Comitete formate din membrii sai pentru a efectua sarcini specifice. Comitetele vor asista consiliul prin pregatirea chestiunilor ce intra in sfera de competenta a Consiliului.

Consiliul ramane responsabil in mod colectiv pentru deciziile si actiunile oricarui comitet. Un comitet indeplineste numai sarcinile ce i-au fost delegate de consiliu si nu depaseste autoritatea si puterile intregului Consiliu. Deciziile care conform legii trebuie luate de catre Consiliu, nu pot fi delegate unui Comitet.

Fiecare Comitet informeaza consiliul in legatura cu actiunile pe care le desfasoara si evolutiile importante ce ii sunt aduse la cunostinta. Consiliul primeste un raport de la fiecare comitet care descrie actiunile si constatarile Comitetului respectiv.

In cazul in care mandatul unui administrator ramane vacant din orice motiv, respectivul administrator inceteaza a mai fi membru in oricare comitet al consiliului.

Consiliul va proceda de indata la numirea unui administrator dintre cei ramasi in functie pentru a il inlocui pe respectivul membru in Comitetele Consiliului.

In conditiile intrunirii criteriilor legale necesare, se impune constituirea urmatoarelor Comitete:

 • Comitetul de Audit
  Comitetul de Audit, format din membri neexecutivi, trebuie sa fie format din cel putin trei membri si va fi condus de un membru independent al Consiliului. Acest Comitet trebuie sa asigure integritatea raportarii financiare si a sistemului de control intern, inclusiv a procedurilor de audit intern si extern. Cel putin un membru al Comitetului de Audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.
  În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern. Evaluarea va avea în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului. Comitetul de audit va evalua conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate, eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului si va monitoriza aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Rapoartele sau analizele inițiate de Comitetul de Auditvor fi urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate Consiliului.
  Niciun acționar nu va avea tratament preferențial fata de alți acționari in legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora. Consiliul va adopta politicile necesare prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.
  Auditurile interne vor fi efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente. Departamentul de audit intern va raporta din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta va raporta direct directorului general.
  Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.
 • Comitetul de Nominalizare
  In masura in care se considera necesar, Consiliul de Administratie poate constitui un Comitet de Nominalizare
  Comitetul de Nominalizare, format din membri neexecutivi, va conduce procedura nominalizarilor de noi membri in Consiliu si va face recomandari Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de Nominalizare trebuie sa fie independenta conform cerintelor Codului de Guvernanta Corporativa emis de Bursa de Valori Bucuresti.
 • Politica de remunerare
  In masura in care se considera necesar, Consiliul de Administratie poate constitui un Comitet de Nominalizare
  Comitetul de Remunerare, format din membri neexecutivi, va pregati anual un raport privind remunerarea.
  Societatea va publica pe pagina sa de internet politica de remunerare și va include în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Politica de remunerare va fi formulată astfel încât să permită acționarilor înțelegerea principiilor și a argumentelor care stau la baza remunerației membrilor Consiliului și a Directorului General. Raportul privind remunerarea va prezenta implementarea politicii de remunerare pentru persoanele identificate în politica de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare va fi publicată în timp util pe pagina de internet a societății.
 • Relatia cu investitorii
  Societatea a organizat un serviciu de Relații cu Investitorii si indica persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea va include pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:
  • Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;
  • CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;
  • Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Regulament;
  • Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;
  • Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;
  • Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;
  • Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.

   

Consiliul va elabora politica privind distribuția de dividende sau alte beneficii către acționari sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.
Consiliul va adopta o politică în legătură cu previziunile, ce va fi publicată pe pagina de internet a societății.

Regulile  implementate de Consiliu, in ceea ce priveste convocarea si organizarea  adunărilor generale ale acționarilor vor fi conforme prevederilor legale in vigoare si vor limita participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.

Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.

Consiliul va putea invita in cadrul AGA specialisti, consultanti, experti sau analisti financiari  ca si jurnaliști acreditați.

Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.

Consiliul va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.

Susținerea diferitelor forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice  in conditiile in care impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare  intra in politica de responsabilitate sociala a Societatii.

E. Functiile cheie de conducere ale societatii. Directorul General. Delegarea conducerii catre Directori

Directorul General are urmatoarele atributii:
 • reprezinta societatea in raporturile cu actionarii, tertii, sindicatul si in justitie in conditiile legii si ale Actului Constitutiv;
 • angajeaza si concediaza personalul societatii;
 • stabileste fisele postului si salariile tuturor angajatilor societatii;
 • propune organigrama societatii;
 • aproba sanctiuni pentru personalul societatii;
 • aproba alocarea primeror pentru personalul societatii;
 • are drept de semnatura in banca, va desemna si revoca persoanele ce vor avea acest drept, precum si limitele acestui drept;
 • in absenta unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor, Directorul General va putea angaja societatea in limita unei sume ce reprezinta maxim 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele pentru operatiuni financiare luate individual sau cumulat pe durata unui exercitiu financiar;
 • indeplineste orice alte atributii delegate de catre Consiuliul de Administratie;
 • are dreptul de a delega competenta de reprezentare a societatii in relatiile cu tertii, sindicatul etc. Directorilor Executivi si altor presoane din managementul societatii, prin decizie.

Directorul General al societatii raporteaza Consiliului de Administratie.

Directorul General este raspunzator pentru depasirea atributiilor sale.

Directorul General poate fi si Presedintele Consiliului de Administratie.

Directorul General raspunde pentru indeplinirea hotararilor Consiliului de Administratie si a planului de afaceri.

Celelalte persoane cu functii de conducere au competente si raspunderi conform fisei postului.

F. Prevederi privind conflictul de interese la nivelul membrilor Consiliului de Administratie

Potrivit Art 144¹ din Legea nr. 31/1990 a societatilor republicata membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.

Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

Decizie de afaceri, in sensul Legii nr. 31/1990, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.

Membrii consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul Societatii.

Membrii Consiliului de Administratie nu vor divulga informatiile comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

De asemenea, conform dispozitiilor Art. 1443 din Legea nr. 31/1990 a societatilor republicata, administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al lV-lea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile mai sus mentionate raspunde pentru daunele care au rezultat pentru Societate.

Daca prevederile Actului Constitutiv nu dispun altfel, interdictiile referitoare la participarea, la deliberarea si la votul administratorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:

 • oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al lV-lea inclusiv, de actiuni sau obligatiuni ale societatii;
 • acordarea de catre administrator sau de sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al lV-lea inclusiv a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea societatii.

Art. 1444 a aceleiasi legi impune interdictia creditarii de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:

 • acordarea de imprumuturi administratorilor;
 • acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiunide livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
 • garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
 • garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
 • dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.

Aceste prevederi sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al lV-lea inclusiv ai administratorului. De asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.
Prevederile mai sus expuse, privind interdictia creditarii de catre Societate a administratorilor, nu se aplica:

 • in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 de euro;
 • in cazul in care operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) ale Art. 1444 din Legea 31/1990 (respectiv administratorii, sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului) decat cele pe care, in mod obisnuit, societatea le practica fata de terte persoane.