Alumil India
Choose your local website

Punëtorë në Linjë Prodhimi


1. Objektiva dhe Përgjegjësitë Kryesore:
-Sistem dhe paketim te profileve te aluminit 
2. Kualifikime/Kërkesa:
Kandidatët duhet të përbushin kriteret që vijojnë:
a. Edukimi: 
- te kene përfunduar ciklin e detyrueshem (9-vjecar)
b. Eksperiencë pune:
-Preferohen kandidatë te moshës nga 20 deri 50 vjeç
c. Kualifikimetë tjera: 
-Njeh dhe zbaton rregullat e sigurimit teknik 
3. Kompania Ofron: Transport vajtje -ardhje nga Qendra e Tiranes 
-Punësim sipas Legjislacionit Shqiptar në fuqi:
-
8 ore pune ne dite, pese dite pune ne jave, me turne
-Paga mujore 30.000 Leke Neto plus sigurime shoqerore dhe shendetesore te paguara

4. Të interesuarit mund ta dorëzojnë CV-ne dorazi në selinë e Kompanise ose ta dërgojnë atë elektronikisht në adresën: hr.albania@alumil.com, brënda datës 31.10.2018.
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur rreferuar informacionit nga dosja e aplikimit do të njoftohen për intervistë.