Alumil Greece
Choose your local website
header-rights-obligations-of-shareholders

Δικαιώματα & υποχρεώσεις μετόχων

Δικαιώματα μετόχων

Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που καθορίζονται από το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος.

Η κατοχή μετοχών της ΑΛΟΥΜΥΛ συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Το καταστατικό της Εταιρείας δεν παρέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι μία (1) μετοχή.

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στην διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου.

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων.

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι δανειστές του μετόχου και οι διάδοχοί τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της.

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Συγκύριοι μετοχής για να έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως έναν κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω πληρεξουσίου.

Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να προβεί σε δέσμευση των μετοχών του στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Εταιρείας (σημειώνεται ότι η εταιρεία «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», πρώην διαχειριστής του Σ.Α.Τ., συγχωνεύθηκε δι΄ απορροφήσεως από την Εταιρεία) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία και να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, όπως ισχύει. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της.

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων της εταιρείας ασκούνται κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στο μέτοχο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής θα γνωστοποιείται στους μετόχους από τον ημερήσιο Τύπο.

Η αξίωση για τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία παραγράφεται υπέρ του Δημοσίου.

Υποχρεώσεις μετόχων

Η Εταιρεία, με την παρούσα διευκολύνει την ενημέρωση των μετόχων της σχετικά με τις υποχρεώσεις τους περί γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών και δικαιωμάτων ψήφων επί αξιών, οι οποίες απορρέουν από τα άρθρα 9,10,11 και 14 του ν.3556/2007 καθώς και την 1/434/3.7.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3556/2007, μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαιώματα ψήφου και λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, υποχρεούται να ενημερώσει τον εκδότη σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης.  Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, υποχρεούται να προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση και σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση ή μεγαλύτερη του 3%.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ως άνω νόμου, η υποχρέωση γνωστοποίησης ισχύει και για κάθε πρόσωπο που αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου σε περιπτώσεις όπως:

 • δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος με τον οποίο το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει συνάψει συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, να υιοθετούν κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρείας,
 • δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με προαναφερόμενο πρόσωπο και η οποία προβλέπει την επ ανταλλάγματι μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου,
 • δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν παρασχεθεί ως εμπράγματη ασφάλεια στο προαναφερόμενο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το πρόσωπο ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και έχει δηλώσει την πρόθεσή του να τα ασκήσει.
 • δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές των οποίων ισόβιος επικαρπωτής είναι το προαναφερόμενο πρόσωπο,δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί στο
 • προαναφερόμενο πρόσωπο και τα οποία το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες των μετόχων,δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος στο όνομά του αλλά για λογαριασμό του προαναφερόμενου προσώπου,
 • δικαιώματα ψήφου τα οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκήσει ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες των μετόχων,προκειμένου για εταιρεία διαχείρισης, δικαιώματα ψήφου που κατέχει, αποκτά ή διαθέτει το αμοιβαίο κεφάλαιο το διαχειρίζεται η εταιρεία αυτή.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3556/2007, η υποχρέωση ενημέρωσης του άρθρου 9 καταλαμβάνει επίσης τα πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα.

Αναφορικά με την Εταιρεία και σύμφωνα με τα άρθρα 9,10 και 11 του νόμου, εφόσον αποκτούν ή διαθέτουν δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση της σημαντικής μεταβολής επί της συμμετοχής τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ταυτόχρονα προς την ίδια την Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατό και πάντως το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης.

Η ενημέρωση της Εταιρείας πραγματοποιείται με την υποβολή σε αυτήν του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης, νόμιμα υπογεγραμμένου, του οποίου η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax: 23410 79559 (υπόψιν Τμήματος Ενημέρωσης Μετόχων), e-mail: Investors@Alumil.com, επιβεβαιώνοντας την παραλαβή του στο τηλ. 23410 79300.

Το έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται, νόμιμα υπογεγραμμένο, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιρειών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007».

Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax: 210 33 77 243. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων, επιβεβαιώνοντας την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του πρωτοκόλλου.

Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Επισημαίνεται ότι αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό της τόπο www.hcmc.gr και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.alumil.com.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ.  Στο ίδιο άρθρο του νόμου αναφέρονται οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιμέτρηση του προστίμου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθυνθούν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας (κ. Ιωαννίδη Ιωάννη τηλ. 23410 79300).

 • Νόμος 3556/2007
 • Απόφαση 1/434/3.7.2007 της Eπιτροπής Κεφαλαιαγοράς  
 • Εγκύκλιος 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 • Έντυπο γνωστοποίησης TR-1