Alumil Greece
Choose your local website

Εταιρικές ανακοινώσεις

Πολιτική αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

Εισαγωγή
Η παρούσα πολιτική αποδοχών (η «Πολιτική») εγκρίθηκε δυνάμει της από 29 Μαΐου 2019 συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. (η «Εταιρεία») και η διάρκεια ισχύος της ορίζεται για τέσσερα (4) έτη από την ως άνω ημερομηνία (η «Διάρκεια Ισχύος Πολιτικής»), υπό την επιφύλαξη τυχόν προηγούμενης επικαιροποίησης ή/και τροποποίησης δυνάμει σχετικής απόφασης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Η Πολιτική συντάχθηκε σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Μαΐου 2017, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Νόμο 4548/2018.

Επισκόπηση Πολιτικής
Η Πολιτική έχει ως στόχο τον καθορισμό πλαισίου αποδοχών που θα αντικατοπτρίζει την ουσιαστική ενασχόληση, τη γνώση και εμπειρία καθώς και τις ευθύνες τόσο των εκτελεστικών όσο και των μή εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (από κοινού τα «Μέλη»), τη διευκόλυνση προσέλκυσης νέων Μελών υψηλού κύρους με την απαραίτητη εμπειρία, ποικιλομορφία και δεξιότητες που θα συνεισφέρουν στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας μέσω της εξειδικευμένης κατάρτισης τους, της διοίκησής τους και της συνεισφοράς τους στην στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρείας, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει ότι οι αποδοχές που καταβάλλονται είναι εύλογες και απαραίτητες για την επίτευξη των ανωτέρω.

Η Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία δύναται να αμείβει τα Μέλη κατά τη Διάρκεια Ισχύος Πολιτικής. Εν προκειμένω, περιέχει πληροφορίες αφενός αναφορικά με το ισχύον κατά τη σύνταξή της πλαίσιο αποδοχών για τα υφιστάμενα Μέλη και αφετέρου με τα κριτήρια καταβολής αποδοχών στο μέλλον τόσο προς τα υφιστάμενα όσο και προς νέα Μέλη κατά τη Διάρκεια Ισχύος Πολιτικής.

Η Πολιτική βασίζεται σε ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες, ενώ λαμβάνει υπόψη τις αποδοχές των υφισταμένων Μελών καθώς και ειδικότερες συνθήκες εντός της Εταιρείας οι οποίες επηρεάζουν τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών, μεταξύ άλλων των συνεχιζόμενων συζητήσεων και διαπραγματεύσεων αναφορικά με την προτεινόμενη δανειακή αναδιάρθρωση της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η Πολιτική λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
Η Πολιτική είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στη διεύθυνση www.alumil.com.

Έγκριση, επανεξέταση και λειτουργία της Πολιτικής

Η Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών και Αμοιβών της Εταιρείας (η «Επιτροπή») συνεργάστηκε με το Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και ανεξάρτητους συμβούλους για να καταλήξει στο περιεχόμενο της Πολιτικής, η  οποία τέθηκε στην κρίση και εν συνεχεία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της από  1668/15.05.2019 απόφασής του. Στα πλαίσια διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων και κινδύνων, η Επιτροπή κατά τη Διάρκεια Ισχύος Πολιτικής απευθύνεται και προσκαλεί σε διαβούλευση και σε συνεδριάσεις της διοικητικά στελέχη ή/και υπαλλήλους ή/και συνολικά διευθύνσεις και τμήματα της Εταιρείας υπεύθυνους/α για τη διαχείριση κινδύνων, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι κατά τις συνεδριάσεις θα υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος συζήτησης χωρίς την παρουσία της ανώτερης διοίκησης της Εταιρείας. Επίσης, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι κανένα στέλεχος δεν συμμετέχει σε συνεδρίασή της κατά την οποία συζητείται η αμοιβή του.

Η Επιτροπή ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη Διάρκεια Ισχύος Πολιτικής αξιολογεί τη λειτουργία και εκτέλεση της Πολιτικής και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικές προτάσεις προς έγκριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν κριθεί απαραίτητο, υποβάλλει προτάσεις αναφορικά με την Πολιτική προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί τη λειτουργία και εκτέλεση της Πολιτικής με βάση τις προτάσεις που λαμβάνει από την Επιτροπή. Κανένα Μέλος δεν λαμβάνει ατομικές αποφάσεις ή/και είναι προσωπικά αρμόδιο για τη δική του αμοιβή.

Η Επιτροπή αξιολογεί ετησίως εάν η Πολιτική συνεχίζει να είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας ή εάν πρέπει να υποβληθούν προτεινόμενες τροποποιήσεις προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ανά τέσσερα έτη από την έγκρισή της (ή νωρίτερα σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής), το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προτάσεις αναφορικά με την τροποποίηση της Πολιτικής προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες εκείνη τη χρονική στιγμή. Η Πολιτική δεν περιλαμβάνει μεταβλητές αποδοχές σχετιζόμενες με κριτήρια απόδοσης.

Πώς συνεισφέρει η Πολιτική στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας
Η Πολιτική έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η Εταιρεία αμείβει τα Μέλη στα πλαίσια της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, με σκοπό τη διατήρηση της καινοτομίας, της διαφοροποίησης από άλλες εταιρείες και την προώθηση πρωτοποριακών λύσεων που προάγουν την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής, προάγοντας ως στόχους τη συνεργασία, την υπευθυνότητα, το ήθος και τη διάκριση. Το ύψος των σταθερών αποδοχών (π.χ. μισθοδοσία) διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ευθύνης, τη γνώση και την εμπειρία που απαιτείται για τη συγκεκριμένη θέση, ώστε η Εταιρεία να προσελκύσει και εν τέλει προσλάβει τα στελέχη με την κατάλληλη προϋπηρεσία, ποικιλομορφία και κατάλληλες δεξιότητες που θα  μπορέσουν να εφαρμόσουν την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας και θα ενισχύσουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εν λόγω αποδοχές είναι εύλογες και απαραίτητες για την επίτευξη των ανωτέρω. Επίσης, η Πολιτική λαμβάνει υπόψη τις συνεχιζόμενες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις αναφορικά με την προτεινόμενη δανειακή αναδιάρθρωση της Εταιρείας, η οποία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή δομή του ομίλου στον οποίον ανήκει η Εταιρεία, ώστε αυτός να διατηρήσει τη θέση του στην αγορά στο σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, η Πολιτική συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας καθορίζοντας ένα δίκαιο και κατάλληλο επίπεδο σταθερών αποδοχών μη εξαρτώμενων από κριτήρια απόδοσης και ανάληψης άσκοπου επιχειρηματικού κινδύνου, παροτρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τα Μέλη προς την επίτευξη και προαγωγή των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Εταιρείας, που είναι η έξοδος από τη διαδικασία αναδιοργάνωσης και αναχρηματοδότησης του χρέους της.

Πώς η Πολιτική έλαβε υπόψη τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Εταιρείας
Η Πολιτική αφορά στην καταβολή αποκλειστικά σταθερών αποδοχών. Κατά τον καθορισμό της Πολιτικής, όλες οι αποφάσεις της Εταιρείας ελήφθησαν με γνώμονα την καταβολή δίκαιων και εύλογων αποδοχών στα κατάλληλα στελέχη για τη συγκεκριμένη θέση, διασφαλίζοντας ότι η Εταιρεία δεν αμείβει υψηλότερα από το απαιτούμενο και σύμφωνα με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητά της.
Η Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τη δομή και τις πρακτικές αποδοχών όλων των εργαζομένων στην Εταιρεία, τις οποίες λαμβάνουν υπόψη για τη διαμόρφωση της Πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πρακτικές καταβολής αποδοχών είναι ομοιόμορφες εντός της Εταιρείας και ότι τα Μέλη αμείβονται διαφορετικά από τα κατώτερα διευθυντικά στελέχη λόγω της θέσης τους και των αρμοδιοτήτων τους που δύνανται να επηρεάσουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

Επίσης, η Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνονται λαμβάνοντας πληροφορίες για τις τάσεις αποδοχών εντός της Εταιρείας, μεταξύ άλλων για το μέσο όρο αυξήσεων καθώς και για οικονομικά στοιχεία όπως ο πληθωρισμός, προκειμένου να τις λάβουν υπόψη για την εκτέλεση της Πολιτικής.

Συνιστώσα και πώς συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας
Πως λειτουργεί
Μέγιστο ποσό 
Κριτήρια χρηματοοικονομικής και μη απόδοσης
Πρόσθετες παροχές

Σταθερή Αμοιβή

Συμβάλλει στην προσέλκυση και απορρόφηση του κατάλληλου δυναμικού.

Καταβολή εύλογης σταθερής αμοιβής αντίστοιχης του επιπέδου και της ευθύνης της εκάστοτε θέσης.

Οι αμοιβές συνήθως αναθεωρούνται, αλλά δεν αυξάνονται υποχρεωτικά, ετησίως.
Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της τις αντίστοιχες αμοιβές άλλων εταιρειών ιδίου μεγέθους για τις ίδιες θέσεις με παρόμοιες ευθύνες, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι αμοιβές που παρέχει είναι εύλογες και ανταγωνιστικές στην αγορά εργασίας.
Οι σχετικές αποφάσεις επηρεάζονται από:
 Την απόδοση και την εμπειρία του του Μέλους =
 Την απόδοση της Εταιρείας
 Τη θέση και τις ευθύνες του Μέλους
 Τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες εντός της Εταιρείας
 Το μέσο όρο πληθωρισμού και αυξήσεων μισθών στη διεθνή αγορά

Δεν υπάρχει καθορισμένο ύψος ετήσιας αμοιβής ή σχετικής αύξησης ούτε καθορισμένο ανώτατο όριο.
Τυχόν ετήσιες αυξήσεις λαμβάνουν υπόψη τις γενικότερες αυξήσεις του ευρύτερου εργατικού δυναμικού της περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται το Μέλος.
Υψηλότερες αυξήσεις ενδέχεται να καταβάλλονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων όταν η θέση συγκεκριμένου Μέλους έχει βαρύνουσα σημασία σε εμπειρία και ευθύνη

Το ύψος αμοιβής αναθεωρείται με γνώμονα την επίδοση του Μέλους και της Εταιρείας.

Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές σχετιζόμενες με κριτήρια χρηματοοικονομικής ή μη απόδοσης.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επωφελούνται πρόσθετων παροχών όπως:

α)Σταθερή αμοιβή για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες πέραν των καθηκόντων τους ως μέλη του ΔΣ

β) συνταξιοδοτικό και ιδιωτικό ασφαλιστικό  πρόγραμμα

γ) παροχή αυτοκινήτου/ κάλυψη εξόδων αυτοκινήτου

δ) παροχή κινητού τηλεφώνου/ κάλυψη εξόδων κινητού τηλεφώνου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επωφελούνται πρόσθετων παροχών.

Διάρκεια θητείας Μελών και λήξη  σχέσης με την Εταιρεία

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τα Μέλη διορίζονται για θητεία πέντε (5) ετών, με δυνατότητα επανεκλογής από την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η αμοιβή κάθε νεοεκλεγέντος Μέλους θα καθορίζεται σύμφωνα με την Πολιτική, όπως εκάστοτε ισχύει. Με τη λήξη της θητείας του Μέλους δεν καταβάλλεται ουδεμία αποζημίωση, εκτός από αυτή που πρέπει να καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της θητείας του. 

Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες
Τα εκτελεστικά μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες ως μη εκτελεστικά μέλη και να αμείβονται σχετικά, με την άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Τα μη εκτελεστικά μέλη δύνανται να αποδέχονται την ανάληψη καθηκόντων σε άλλες εταιρείες αφού πρώτα ενημερώσουν σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο για τα καθήκοντά τους και τον εκτιμώμενο χρόνο απασχόλησής τους στις άλλες εταιρείες, επιβεβαιώνοντας ότι θα μπορούν να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους έναντι της Εταιρείας. 

Υφιστάμενες υποχρεώσεις
Με την έγκριση της Πολιτικής, η Εταιρεία εξουσιοδοτείται όπως συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των υφιστάμενων Μελών, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί πριν από την ημερομηνία θέσης της Πολιτικής σε ισχύ. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα ενσωματωθούν στην πολιτική αποδοχών σε μεταγενέστερο χρόνο.
Αποθήκευση