Alumil Greece
Choose your local website

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Yπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «AΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου - Κιλκίς και εκπροσωπείται νόμιμα, με τηλεφωνικό κέντρο 2341079300 και e-mail επικοινωνίας [email protected] («η Εταιρεία»). Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με e-mail επικοινωνίας το [email protected]. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να απευθύνετε το σύνολο των αιτημάτων για άσκηση των κατωτέρω (υπό 8) δικαιωμάτων σας.

2. Συλλογή και Κατηγορίες Δεδομένων

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής και προσλήψεων, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων εργαζομένων. Για τους σκοπούς αυτούς, η Εταιρεία συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε εσείς, ή αυτά που είναι απαραίτητα βάσει της φόρμας προς συμπλήρωση (όπως το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και το email σας). Η Εταιρεία μπορεί, επίσης, να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς στο πλαίσιο της αίτησής σας μέσω της περιήγησής σας στις ιστοσελίδες μας (π.χ. μέσω cookies). Τέλος, τα δεδομένα σας συλλέγονται μέσω των επισυναπτόμενων εγγράφων σας όπως συνοδευτική επιστολή, βιογραφικά και συστατικές επιστολές. Συστήνεται ανεπιφύλακτα η μη υποβολή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (όπως πληροφορίες υγείας, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις κλπ) ως μέρος της αίτησής σας.

Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία σε σχέση με την αίτησή σας συμπεριλαμβάνουν:

• Ατομικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας)

• Λοιπές πληροφορίες (π.χ. γνώση ξένης γλώσσας, συνοδευτική επιστολή, χόμπι, ενδιαφέροντα).

• Ιστορικό εκπαίδευσης και εργασιακής εμπειρίας

3. Σκοπός Επεξεργασίας

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όπως απαιτείται σε σχέση με την αίτησή σας, ιδίως για τους εξής σκοπούς:

• Επεξεργασίας της αίτησής σας, περιλαμβανομένης της επισκόπησης και ανάλυσης των δεξιοτήτων και προσόντων σας με αντικειμενικά κριτήρια, όπως και της ανάλυσης ως προς την καταλληλόλητά σας σχετικά με τις επαγγελματικές ευκαιρίες για τις οποίες έχετε αιτηθεί, και επικοινωνίας μαζί σας σχετικά με την επεξεργασία της αίτησής σας από την Εταιρεία ως εργοδότη ή σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης.

• Εάν η αίτησή σας αξιολογηθεί επιτυχώς, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας σε σχέση με την σύναψη εργασιακής σχέση με την Εταιρεία, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης εργασίας σας και την εφαρμοστέα νομοθεσία.

• Εάν η αίτησή σας αξιολογηθεί αρνητικά, η Εταιρεία δύναται να αξιολογήσει την καταλληλότητά σας για οποιαδήποτε άλλη από τις τρέχουσες ή μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης που είναι διαθέσιμες και για τις οποίες ενδεχομένως κριθείτε ως κατάλληλος ή κατάλληλη, εφόσον μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε.

4. Νομική Βάση Επεξεργασίας

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι η σύναψη και εκτέλεση σύμβασης απασχόλησης, περιλαμβανομένης της υποβολής αίτησης πριν από τη σύναψη της εργασιακής σύμβασης για σκοπούς ταυτοποίησης και επικοινωνίας μαζί σας [άρθρα 6 περ. β και 88 Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής ο «ΓΚΠΔ») σε συνδυασμό με α. 27 ν. 4624/2019] ή/και η συμμόρφωση της Εταιρείας με τις έννομες υποχρεώσεις της ή/και η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω συμφέροντα δεν θίγουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Επιπλέον, η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, όταν αυτή παρέχεται για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία.

5. Μέτρα για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Εταιρεία θα εξαντλήσει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα κάνει την βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και επεξεργασία αυτών όπως ο νόμος ορίζει και αυστηρώς και αποκλειστικώς για τους σκοπούς που ανωτέρω περιγράφονται.

6. Αποδέκτες των Προσωπικών σας Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποθηκεύονται και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου επιβάλλεται εκ του νόμου η διαβίβαση προς τρίτους, η Εταιρία θα διαβιβάσει τα δεδομένα σας α) στην Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Εφορία καθώς και β) στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης ηλεκτρονικών συστημάτων, δικτύων και μηχανογράφησης της Εταιρείας – προς τον αποκλειστικό σκοπό της εκτέλεσης εκ μέρους τους της σύμβασης για υποστήριξη της Εταιρείας.

7. Χρόνος Τήρησης

H Εταιρεία τηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρόνο είναι ευλόγως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, ήτοι για διάστημα δεκαοχτώ (18) μηνών, και, σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος η Εταιρεία διαγράφει οριστικά τα δεδομένα σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας ή ανάκλησης της αίτησής σας με μελλοντική ισχύ.

8. Τα δικαιώματά σας

Με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου, σας γνωρίζουμε ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Ενημέρωσης και Πρόσβασης: Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε πληροφόρησης σχετικά με τα δεδομένα σας και να λάβετε αντίγραφο αυτών.

Διόρθωσης: Διατηρείτε το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών δεδομένων σας.

Διαγραφής: Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε την συγκατάθεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο (με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων της νομοθεσίας).

Περιορισμού: Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας είτε γιατί αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, είτε γιατί θεωρείτε την επεξεργασία τους παράνομη, είτε γιατί κρίνετε ότι δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους, είτε γιατί έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και μέχρι να επαληθευθεί αν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου έναντι των νομίμων λόγων επεξεργασίας της Εταιρείας.

Φορητότητας: Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη λήψη των δεδομένων σας σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ώστε να διευκολύνεται η περαιτέρω διαβίβασή τους.

Εναντίωσης: Διατηρείτε το δικαίωμα να εναντιώνεσθε στην χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για νόμιμους λόγους, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι της Εταιρείας να θεμελιώσει, ασκήσει και υπερασπιστεί νομικές της αξιώσεις, που υπερισχύουν των δικών σας δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Ανάκλησης συγκατάθεσης: Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε, ανά πάσα στιγμή, την συγκατάθεση που έχετε παράσχει στην Εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν θα θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας και έλαβε χώρα πριν ανακαλέσετε.

Για κάθε ένα από τα ως άνω δικαιώματα που ασκείτε η Εταιρεία θα σας απαντήσει εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματος ή σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας, πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του αριθμού των αιτημάτων, η Εταιρεία θα ανταποκριθεί το μέγιστο σε περίοδο τριών (3) μηνών σχετικά με την περαίωση της αίτησής σας ή τη δικαιολογημένη άρνηση να εκτελέσει αυτό που ζητήσατε για νόμιμους λόγους που ρητώς προσδιορίζονται στον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected].

9. Στοιχεία Επικοινωνίας

Σε περίπτωση ερώτησης σχετικά με τη διαδικασία προσλήψεων παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο email [email protected].