Alumil Greece
Choose your local website

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ

Η ανώνυμη εταιρία «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «ΑΛΟΥΜΥΛ»), ενόψει της εκδήλωσης «Red Bull Showrun by ALUMIL» που διεξάγει η εταιρία «Red Bull Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» («Διοργανώτρια») στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, διοργανώνει διαγωνισμό με έπαθλο i) τρεις διπλές προσκλήσεις για την παρακολούθηση της εκδήλωσης από διακεκριμένη θέση και ii) διαμονή για δύο διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο Monasty στη Θεσσαλονίκη από την 22α Σεπτεμβρίου 2023 έως την 24η Σεπτεμβρίου 2023 (εφεξής «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η απάντηση σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής υπό την μορφή ερωτηματολογίου (εφεξής «Quiz») βάσει του οποίου επιδιώκεται η εξοικείωση των καταναλωτών με τα συστήματα αλουμινίου της ΑΛΟΥΜΥΛ. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει κατά το χρονικό διάστημα από 15/07/2023 έως 15/09/2023.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, είναι τουλάχιστον 18 ετών και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα κατά τον χρόνο συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο υπ’ αρ. 2.2. όρο.

2.2. Συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να λάβουν οι εργαζόμενοι στην ΑΛΟΥΜΥΛ ή σε οποιαδήποτε θυγατρική της καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού και οι σύζυγοί τους.  

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

3.1. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, έκαστος συμμετέχων απαιτείται να επισκεφτεί κατά τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 1 τον ιστότοπο https://www.alumil.com/greece/redbull-showrun-contest και α) να απαντήσει στις ερωτήσεις του Quiz και β) να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία στην φόρμα συμμετοχής.

3.2. Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να απαντήσει μία (1) φορά το Quiz για να συμμετέχει στην κλήρωση. Η ορθότητα δε των απαντήσεων στο Quiz δεν επηρεάζει την συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Στο πλαίσιο επίτευξης του αντικειμένου του Διαγωνισμού οι σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις του Quiz θα εμφανίζονται πάντα μετά την υποβολή έκαστης συμμετοχής.

3.3. Μετά την υποβολή της συμμετοχής του, έκαστος συμμετέχων μπορεί να αναδημοσιοποιήσει τον σύνδεσμο του Διαγωνισμού είτε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είτε με email.

3.4.  Οι νικητές συμμετέχοντες παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα την συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στην ΑΛΟΥΜΥΛ για την προβολή του διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης του ονόματος, στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά σε ιστοσελίδα της ΑΛΟΥΜΥΛ ή/και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών)  ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Instagram, You Tube κτλ.). 

3.5. Οι παρόντες όροι, στο σύνολό τους, ορίζουν την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι επίσης αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ειδική καρτέλα https://www.alumil.com/greece/redbull-showrun-contest του Διαδικτυακού Τόπου.

3.6. H ΑΛΟΥΜΥΛ δεν φέρει καμία ευθύνη για δόλιες ενέργειες των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

 

4. ΚΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ

4.1. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της πλατφόρμας woobox (https://woobox.com/) προκειμένου να προκύψουν τρεις (3) νικητές. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην κλήρωση είναι η απάντηση στο Quiz. Αυξημένες πιθανότητες νίκης έχουν όσοι αναδημοσίευσαν τον σύνδεσμο συμμετοχής σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ως εκ τούτου κινητοποίησαν και άλλα άτομα να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό. 
4.2. Τα Έπαθλα για κάθε νικητή θα είναι i) τρεις διπλές προσκλήσεις για παρακολούθηση της εκδήλωσης «Red Bull Showrun by ALUMIL» από διακεκριμένη θέση και, σωρευτικά, ii) διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο Monasty στη Θεσσαλονίκη από την 22α Σεπτεμβρίου 2023 έως την 24η Σεπτεμβρίου 2023. 
4.3. Οι νικητές θα ενημερωθούν άμεσα μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού μηνύματος. Στην περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης από τους νικητές στην γραπτή επικοινωνία ή στις τηλεφωνικές κλήσεις από μέρους της ΑΛΟΥΜΥΛ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών, το Έπαθλο τίθεται στην ευχέρεια της ΑΛΟΥΜΥΛ, είτε για την ανάκληση είτε για την αναδιανομή του. Η κατακύρωση των Επάθλων στους νικητές, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτόν, του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει ταυτοπροσωπία. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Έπαθλα τίθενται στην ευχέρεια της ΑΛΟΥΜΥΛ, είτε για την ανάκληση είτε για την αναδιανομή τους.
Εάν από την επικοινωνία προκύψει ότι οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό ή την κλήρωση, τότε η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και τα Έπαθλα του Διαγωνισμού θα τίθενται στην ευχέρεια της ΑΛΟΥΜΥΛ, είτε για την ανάκληση είτε για την αναδιανομή του. Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της ΑΛΟΥΜΥΛ και την παράδοση των Επάθλων, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την διαδικασία διατήρησης και διαγραφής της ΑΛΟΥΜΥΛ.
4.4. Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή επικαιροποίηση των στοιχείων τους.
4.5. Οι νικητές μπορούν να ακυρωθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληρούν αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, 
(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Όρων,
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους, και 
(δ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία
(ε) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την ΑΛΟΥΜΥΛ.
4.6. Το Έπαθλο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται ούτε αντικαθίσταται με άλλο. 
4.7. Η ΑΛΟΥΜΥΛ θα φροντίσει για την ορθή ενημέρωση των νικητών. Ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για τις κρατήσεις των δωματίων των νικητών στο ξενοδοχείο Monasty. Αρμόδια για αυτό ορίζεται η Διοργανώτρια. 

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

H ΑΛΟΥΜΥΛ σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679). Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει τη σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού. H ΑΛΟΥΜΥΛ συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email των νικητών, για να επικοινωνήσει μαζί τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα αυτά θα διαβιβαστούν, περαιτέρω, στην Διοργανώτρια και στο ξενοδοχείο Monasty. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρούνται για μία περίοδο ενός (1) έτους από την λήξη του Διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η ΑΛΟΥΜΥΛ προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΛΟΥΜΥΛ στο σύνδεσμο: https://www.alumil.com/greece/footer/links/privacy-policy.

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1. H ΑΛΟΥΜΥΛ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να αναστείλει ή και να διακόψει, οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό, για όσο διάστημα κρίνει αναγκαίο, οι δε Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία αξίωση εναντίον της.

6.2. Η ΑΛΟΥΜΥΛ δύναται ανά τακτά διαστήματα να αλλάζει τους Όρους του Διαγωνισμού με μόνη υποχρέωσή της να κοινοποιεί τις αλλαγές σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα της.