Alumil Croatia
Choose your local website

Menaxher-Linjë Prodhimi

1.Detyrat dhe Pergjegjesite kryesore:

 1. Planifikon grafikun e punes te prodhimit ne pergjithesi 
 2. Implementon dhe kontrollon grafiket e prodhimit per cdo sektor ne menyre te vecante
 3. Rishikon dhe pershtat grafiket sa here do te nevojitet
 4. Percakton burimet njerezore te nevojshme per funksionimin normal te departamentit te prodhimit
 5. Percakton burimet materiale te nevojshme per funksionimin normal te departamentit te prodhimit
 6. Merr vendime lidhur me perdorimin e pajisjeve, mirembajtjen, modifikimin/pershtatjen dhe blerjen e tyre
 7. Perpunon dhe siguron implementimin e procedurave standarte te prodhimit
 8. Siguron implementimin e procedurave te sigurise dhe shendetit ne vendin e punes
 9. Vendos dhe monitoron standartet e cilesise se produketeve
 10. Implementon dhe perforcon programe te kontrollit te cilesise dhe gjurmimit me qellim arritjen e objektivave te cilesise
 11. Analizon kontrollin e prodhimit dhe te cilesise per identifikimin dhe korrigjimin e problemeve 
 12. Percakton dhe implementon permiresime ne procesin e prodhimit 
 13. Pergatit dhe miremban raportet e prodhimit
 14. Monitoron dhe rishikon performancen e personelit dhe pergatit nderhyrjet e nevojshme per permiresimin e tyre
 15. Parashikon kostot e prodhimit 
 16. Percakton dhe menaxhon buxhetin e prodhimit 
 17. Implementon programe te kontrollit/mbikqyrjes se kostove

2.Edukimi dhe Eksperienca
Diplome universitare ne profilin Inxhinieri Mekanike
- Minimumi pese vjet eksperience pune ne Pozicionin e Menaxherit ne Linje Prodhimi
- Njohuri shume te mira te gjuhes Angleze (Njohja e Gjuhes Greke dhe ose asaj Italiane do të përbëjë avantazh)
3. Kompania Ofron : Punësim sipas Legjislacionit Shqiptar në fuqi 
4. 
Të interesuarit mund ta dorëzojnë CV-ne dorazi në selinë e Kompanise ose ta dërgojnë atë elektronikisht në adresën: [email protected], brënda datës 
31.12.2018. 
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur rreferuar informacionit nga dosja e aplikimit do të njoftohen për intervistë.