Alumil Croatia
Choose your local website

Inxhinier Mekanik (Linjë Prodhimi)

1.Detyrat dhe Pergjegjesite kryesore:


  1. Implementon, rishikon dhe kontrollon grafiket e prodhimit per cdo sektor ne menyre te vecante
  2. Percakton burimet materiale te nevojshme per funksionimin normal te departamentit te prodhimit
  3. Siguron implementimin e procedurave te sigurise dhe shendetit ne vendin e punes
  4. Implementon, perforcon dhe monitoron programet e kontrollit te cilesise dhe gjurmimit me qellim arritjen e objektivave te cilesise
  5. Analizon kontrollin e prodhimit dhe te cilesise per identifikimin dhe korrigjimin e problemeve 
  6. Pergatit dhe miremban raportet e prodhimit


2.Edukimi dhe Eksperienca

  1. Diplome universitare ne profilin Inxhinieri Mekanike
  2. U jepet perparesi Kandidateve me eksperience pune ne Linje Prodhimi
  3. Njohuri shume te mira te gjuhes Angleze (Njohja e Gjuhes Greke dhe ose asaj Italiane do të përbëjë avantazh)


3. Kompania Ofron:
 Transport dhe Punësim sipas Legjislacionit Shqiptar në fuqi 

4. 
Të interesuarit mund ta dorëzojnë CV-ne dorazi në selinë e Kompanise ose ta dërgojnë atë elektronikisht në adresën: [email protected], brënda datës30.11.2018. 
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur rreferuar informacionit nga dosja e aplikimit do të njoftohen për intervistë.