Politika zaštite životne sredine

Cilj kompanije

Alumil je kontinuirano rastuća aluminijumska industrija koja priznaje da ekonomski razvoj može i treba da ide ruku pod ruku sa zdravim okruženjem i samim tim, ima za cilj da kombinuje svoj dinamičan kurs sa potrebnim poštovanjem za očuvanje, zaštitu i unapređenje životne sredine.

Unapređenje principa

Kako bi se postigao navedeni cilj, menadžment se obavezao da obezbedi potrebne resurse (finansijske i ljudske) da se postigne:
 • Svakodnevne odluke o integraciji zaštite životne sredine
 • Racionalno korištenje prirodnih resursa i energije
 • Minimiziranje negativnih uticaja na životnu sredinu
 • Prevencija i reagovanje u vanrednim situacijama koje mogu da izazovu uticaj na životnu sredinu
 • Praćenje i razvoj novih i čistih tehnologija za buduću implementaciju
 • Poštovanje, i gde je moguće više od toga, zahteva iz oblasti zaštite životne sredine
 • Kontinuirano poboljšanje učinka na životnu sredinu
 • Ekološka svest zaposlenih, kupaca i dobavljača
 • Objavljivanje ove politike zaposlenim i osiguranje dostupnosti svim zainteresovanim stranama
Politika implementacije

Alumil S.A će uspešno primeniti navedenu politiku kroz sledeće mere:
 • Uspostavljanje jasnih i merljivih ciljeva, gde je to moguće, kako bi se procenile sve performanse
 • Sprovođenje redovnih inspekcija zaštite životne sredine
 • Pružanje odgovarajućeg obrazovanja osoblja za zaštitu životne sredine, a naročito onima koji imaju veću odgovornost za životnu sredinu
 • Provođenje strategije za smanjenje otpada i povećanje reciklaže
 • Sprovođenje redovne revizije energije i uvođenje mera štednje energije
 • Kada je to moguće, uzeti u obzir ekološke performanse svojih dobavljača
 • Novo širenje poslovanja i rast će uzeti u obzir ekološke kriterijume
 • Prijaviti bilo kakve ekološke incidente nadležnim organima
 • Uspostaviti procedure za neutralizaciju i odgovarajuće odlaganje otpada
 • Finansiranje svih navedenih mera za ostvarenje programa