Ekološki program i ciljevi

Ekološki rezultati programa do kraja 2012

Tokom deset godina implementacije sistema upravljanja životnom sredinom, sertifikovanog od strane nezavisne organizacije, najbolje ekološke performanse kompanije su sledeće:
 • Od 2001. godine ALUMIL , prateći generalne trendove u Evropi, je bio prva kompanija u industriji koja je zamenila prahove za elektrostatsko farbanje koji sadrže štetne supstance TGIC prahove sa TGIC.
 • Smanjenje potrošnje vode u ekstruziji, 2006. godine na oko 85% (instalacija zatvorenog kruga hladne vode u staroj presi 1600 t) i 15% u farbari (racionalno korištenje u proizvodnji) u odnosu na 2004. godinu.
Rezultat ovih smanjenja je 80.000 m3 sačuvane vode godišnje, u poređenju sa 2004. godinom.
 • Smanjenje količine otpadnih voda koje izlaze iz plastifikacije za 15% .
 • Instalacija nove opreme 2002. godine, vertikalno postrojenje za plastifikaciju sa prikupljanjem praha (finog pudera, neiskoristivog) sa pozitivnim finansijskim rezultatima za kompaniju ali i za uticaj na životnu sredinu. Ušteda praha je dostigla do 60 % (od 10 % do 4 %) ili ukupno, ušteda od 26 tona belog praha godišnje
Troškovi instalacije su iznosili 75,000 eura.
 • Instalacija, u 2003. godini, za automatsko napajanje i monitoring koncentracije hemikalija u procesu hemijske pripreme koje se koriste na horizontalnim linijama za plastifikaciju, smanjena potrošnja hemikalija za 42 % u odnosu na 2002. godinu.
 • Značajno poboljšanje na opremi za tretman otpadnih voda od plastifikacije, je rezultirao smanjenjem potrošnje hemikalija na 38% od 2003 do 2007.godine.
 • Stalno povećanje učešća sekundarne legure aluminijuma u ekstruziji, od stare livnice, od kraja 2004. godine, u proizvodnji profila se koristi 36 % sekundarnog materijala (2002. godine proizvodnja sa sekundarnom legurom je bila 23 %) čime se povećava produktivnost, smanjuje potrošnja sirovine, prirodnih resursa, energije i indirektno smanjuje emisija štetnih gasova nastalih efektom staklene bašte.
2009. godine, učešće sekundarne legure u proizvodnom procesu je iznosilo do 51%.
 • Smanjenje potrošnje električne energije za 23% i gasa za 14% sa korištenjem nove livnice.
 • Potpisivanje ugovora sa alternativnim sistemom upravljanja za pakovanje, otpadne ambalaže i ostalih proizvoda (ulja za podmazivanje, akumulatori, baterije, material za pakovanje, elektronska oprema, itd.).
 • Prateći filozofiju samokontrole u skladu sa okvirima zakona životne sredine, izvršena su merenja korištenjem čvrstih čestica na izlazu kabina za farbanje i peći za pirolizu, kao i merenje nivoa buke u okolini fabrike. Provere su obavljene od strane nezavisne spoljne laboratorije.
Merenja su pokazala da su propisani uslovi životne sredine u skladu sa priručnikom
 • Učešće u istraživanju i razvoju fotonaponske tehnologije koja se koristi u modernoj građevinskoj industriji u cilju pokrivanja značajnog dela energetskih potreba zgrada.
 • Dizajnirani su aluminijumski elementi koji nose sisteme velikih dimenzija, sa integrisanim fotonaponskim elementima najmodernije tehnologije, koji se sastoje od inovativnih međusobno povezanih invertora, za integrisanu upotrebu na zgradama
 • Motivacija i svest zaposlenih o pitanjima životne sredine organizovanjem seminara. 2007. godine je završen projekt "UŠTEDA ENERGIJE POSTROJENJA U ALUMIL-u"
Smanjenje potrošnje električne energije u celoj fabrici je dostigao 11.5 % u odnosu na nivo iz 2006. godine, nakon nekoliko ciljanih intervencija na industrijskoj opremi.
 • Na početku 2008. godine, promena sa tečnog gasa na prirodni gas u svim sektorima proizvodnje predstavlja smanjenje količine zagađenja vazduha stvaranjem efekta staklene bašte.
 • Tokom 2008. godine, u pogonima za elektrostatsko farbanje (vertikalni i horizontalni), rastvori šestovalentnog hroma (toksični) koji su se koristili u procesu pripreme profila, su zamenjeni jedinjenjima titanijuma /cirkonijuma koji su ekološki
Uklanjanje šestovalentnog hroma iz procesa proizvodnje je najznačajniji ekološki rezultat u 2008. godini za sve pogone plastifikacije u grupaciji.
Pozitivni rezultati ovog razvoja su značajno smanjenje u potrošnji hemikalija u svim fazama pripreme za elektrostatsko farbanje na vertikalnim i horizontalnim linijama za farbanje, na proizvodnji dejonizovane vode i tretmanu otpadnih voda, smanjenju iznosa mulja i konačno poboljšanje kvaliteta otpadnih voda.

Treba napomenuti da je pre ovog pozitivnog ishoda, značajan učinak na životnu sredinu je dramatično smanjenje (od 50 %) od prosečne godišnje koncentracije šestovalentnog hroma u otpadnim vodama nakon plastifikacije, od 0,43 mg / lit u 2003. godini do 0,22 mg / lit u 2006. godini i 0,08 mg / lit u 2007. godini, što je smanjenje od 81%, sa maksimalnim dozvoljenim limitom na osnovu zakonodavstva o životnoj sredini, 0,5 mg / lit.
 • Smanjenje i minimiziranje otpada na marginalni nivo u svim proizvodnim odelenjima.
 • Smanjenje potrošnje goriva kroz reorganizaciju flote kamiona.
 • Uvođenje, primena i unapređenje celog sistema reciklaže otpadnih materijala, materijala za pakovanje i promociju reciklaže u svim proizvodnim procesima (npr. opiljci aluminijuma, čelične trake, papir, građa, matrice za ekstruziju od nerđajućeg čelika, itd.).
Krajnji cilj je da se minimiziraju potrošene količine nastale u spašavanju prirodnih resursa, energije i sprečavanju zagađenja.
 • Razdvajanje efektivnih materijala, poboljšava prikupljanje materijala za reciklažu i korištenje alternativnih rešenja za reciklažu, je rezultiralo povećanjem obima sekundarnih i višekratnu upotrebu materijala. Na primer, količina recikliranog papira je povećana sa 80 t u 2003. godini na 170 t u 2006. godini i 221 t u 2008. godini dok su stara drvena pakovanja, koja su odbijena u MSW pre 2005. godine se sada isporučuju za reciklažu. Tako, između 2006 i 2009, 380 t drveta je dato na upotrebu drvenarijama.
 • Značajne promene i poboljšanja koja su napravljena u objektima za prečišćavanje otpadnih voda nakon plastifikacije (novi rezervoari, cevovodi, pumpe, sigurnosni sistemi, itd), za proizvodnju dejonizovane vode, postrojenja sa kaustičnom sodom za čišćenje matrica za ekstruziju (novi cevovodi, priključci, kace, jame), instalacija amonijaka za nitriranje matrica (nova instalacija daleko od prostora proizvodnje, zatvorena, natkrivena, kontrolisana za pristup i curenje), za dimnjak na peći za pirolizu, i magacinu za prahove i hemikalije, rezultirali su sprečavanju zagađenja, smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu u slučaju nužde i poboljšanja uslova za rad osoblja.
 • Smanjenje obima drveta koji se koristi u pakovanju aluminijuma za 23%
 • 2012. godine, u dva glavna proizvodna pogona (ekstruzija i plastifikacija) škart je pao drugu godinu za redom na najniži nivo od 2002. godine.
Konačno, u skladu sa navedenom politikom kompanije za: "... Praćenje razvoja novih i čistih tehnologija za njihovo usvajanje ......" i "... nova poslovna ekspanzija i rast će uzeti u obzir kriteriume zaštite životne sredine ..." već su sprovedene investicije u objektima:

1. Aluminijumski odlivci, livnica grupacije ALUFOND, gde su implementirane napredne i moderne tehnologije, kako bi se osigurala manja potrošnja energije, efikasnije korištenje sirovina, minimizirale emisije štetnih materija a posebno one koje stvaraju efekat staklene bašte.
2. Eloksaža aluminijuma za Alumil grupaciju (poslovnica ALUFYL), koje je jedna od najmodernijih i najopremljenijih objekata ove vrste, na evropskom nivou, i poseduje sistem za reciklažu vode od 75% (preostalih 25% se naknadno tretira na osnovu dostupnih specifikacija, i distribuira se za navodnjavanje poljoprivrednih kultura). Takođe, potpuno automatizovan sistem za sakupljanje, tretman i neutralizaciju ostvarene pare, i instaliran je sistem uštede energije.