Περιβαλλοντική Πολιτική

Στόχος της επιχείρησης

Η ΑΛΟΥΜYΛ A.E, μία συνεχές αναπτυσσόμενη Βιομηχανία αλουμινίου αναγνωρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να συμβαδίζει με ένα υγιές περιβάλλον και συνεπώς, ήταν και είναι στους στόχους της να συνδυάσει τη δυναμική της πορεία με τον απαραίτητο σεβασμό προς το περιβάλλον, τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του.

Αρχές βελτίωσης

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η Διοίκηση της ΑΛΟΥΜYΛ A.E. δεσμεύεται να παρέχει τους απαραίτητους πόρους (οικονομικούς και ανθρώπινους) ώστε να επιτύχει:
 • Την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού τρόπου σκέψης στις καθημερινές της αποφάσεις
 • Την ορθολογικότερη χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας
 • Την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
 • Την πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιπτώσεις στο περιβάλλον
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης νέων καθαρότερων τεχνολογιών με σκοπό την υιοθέτηση τους
 • Την συμμόρφωση και, όπου είναι δυνατό, την υπέρβαση των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • Την διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης
 • Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού, πελατών και προμηθευτών της
 • Τη γνωστοποίηση της παρούσας πολιτικής στο προσωπικό και την διαθεσιμότητα της σε όλους τους ενδιαφερομένους

Εφαρμογή της πολιτικής

Η ΑΛΟΥΜYΛ A.E. θα επιτύχει την εφαρμογή των αρχών αυτών με τα εξής μέτρα:

 • Θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων, όπου είναι δυνατό, ώστε να αξιολογεί την επίδοσή της
 • Διενέργεια τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
 • Προσφορά της κατάλληλης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο προσωπικό της και ιδιαίτερα στο προσωπικό που έχει περιβαλλοντικές υπευθυνότητες
 • Εφαρμογή στρατηγικής ελαχιστοποίησης των αποβλήτων και βελτίωση της ανακύκλωσης
 • Διενέργεια τακτικών ενεργειακών επιθεωρήσεων και εισαγωγή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
 • Όπου είναι δυνατό, θα λάβει υπόψη της, την περιβαλλοντική επίδοση των προμηθευτών της
 • Οι νέες δραστηριότητες επέκτασης ή ανάπτυξης θα λαμβάνουν υπ όψη περιβαλλοντικά κριτήρια
 • Αναφορά τυχόν περιβαλλοντικών ατυχημάτων στις σχετικές αρχές
 • Θέσπιση διαδικασιών για την εξουδετέρωση και την κατάλληλη απόρριψη των αποβλήτων της
 • Χρηματοδότηση όλων εκείνων των μέτρων για την επίτευξη του προγράμματος της

Κατεβάστε την Περιβαλλοντική Πολιτική σε pdf