Περιβαλλοντικά Προγράμματα & Στόχοι

Αποτελέσματα Περιβαλλοντικού Προγράμματος μέχρι τέλους 2012 

Κατά την δεκαετή, και πλέον, εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, από ανεξάρτητο φορέα, οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις της εταιρείας, μέσα από στόχους και προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης κρίνονται οι εξής: 

 • Ήδη από το 2001 η ΑΛΟΥΜΥΛ, ακολουθώντας την γενικότερη τάση που επικρατεί στην Ευρώπη προέβη, ως πρώτη εταιρεία του κλάδου, στην αντικατάσταση πουδρών ηλεκτροστατικής βαφής που περιείχαν την επιβλαβή ουσία TGIC  με πούδρες TGIC – free επωμιζόμενη το επί πλέον κόστος που  συνεπάγεται η συγκεκριμένη επιλογή.   
 • Μείωση της κατανάλωσης νερού ψύξης στο τμήμα της Διέλασης το έτος 2006 σε ποσοστό 85 % περίπου (εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος νερού ψύξης στην παλιά πρέσα 1600 t) και σε ποσοστό  15 % στα Βαφεία (ορθολογικότερη χρήση στην παραγωγή) σε σχέση με το 2004.
Από τις μειώσεις αυτές γίνεται εξοικονόμηση 80.000 m3 νερού, συνολικά, ετησίως, σε σχέση με το 2004.
 • Μείωση της ποσότητας των υγρών αποβλήτων των βαφείων προς επεξεργασία στην κεντρική Μονάδα Καθαρισμού της ΒΙ.ΠΕ. κατά 15 %.
 • Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού το 2002, στην κάθετη μονάδα  ηλεκτροστατικής βαφής για την συλλογή των fines (λεπτόκοκκη πούδρα, ακατάλληλη για επαναχρησιμοποίηση) με θετικά οικονομικά αποτελέσματα για την εταιρία αλλά και για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επιτεύχθηκε  μείωση των fines κατά 60% (από 10% σε 4% πλέον) και συνολικά γίνεται εξοικονόμηση 26 τόνων λευκής πούδρας ετησίως.
Το κόστος της εγκατάστασης ανήλθε σε 75.000 ευρώ.
 • Η εγκατάσταση, το 2003, συστήματος αυτόματης τροφοδοσίας και παρακολούθησης της συγκέντρωσης των χημικών στο στάδιο της χημικής προεργασίας στο οριζόντιο βαφείο μείωσε την κατανάλωση των χημικών κατά 42 % σε σχέση με το 2002.
 • Οι σημαντικές επεμβάσεις βελτίωσης του συνόλου του εξοπλισμού στην εγκατάσταση επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των βαφείων οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης των χημικών σε 38 % από το 2003 μέχρι το έτος 2007. 
 • Η συνεχόμενη αύξηση συμμετοχής στην Διέλαση δευτερόχυτου κράματος αλουμινίου από το παλιό Χυτήριο του εργοστασίου είχε σαν αποτέλεσμα στο τέλος του 2004 η παραγωγή των προφίλ να υλοποιείται κατά 36 % με δευτερόχυτο υλικό (το 2002 το ποσοστό συμμετοχής στην παραγωγή του δευτερόχυτου κράματος ήταν 23 %) με συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας, την μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών, φυσικών πόρων, ενέργειας και έμμεσα την μείωση των εκπομπών αερίων που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Το έτος 2009, μάλιστα, η συμμετοχή δευτερόχυτου κράματος αλουμινίου στην παραγωγική διαδικασία ανήλθε στο 51%.
 • Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και υγραερίου στο Χυτήριο ανά τόνο παραγόμενης πρώτης ύλης κατά 23% και κατά 14% αντιστοίχως.
 • Σύναψη συμβάσεων  με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, Αποβλήτων Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων  (λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, υλικά συσκευασιών, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, κτλ.).  
 • Στα πλαίσια αυτοελέγχου και συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική Νομοθεσία διενεργήθηκαν μετρήσεις στερεών αιωρουμένων σωματιδίων στις εξόδους των καμπίνων συλλογής των fines των βαφείων και του φούρνου πυρόλυσης και μετρήσεις των επιπέδων θορύβου περιμετρικά των εγκαταστάσεων του εργοστασίου από ανεξάρτητα εξωτερικά εργαστήρια.
Οι μετρήσεις κατέδειξαν ότι τηρούνται στο έπακρο οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί όροι.  
 • Συμμετοχή στην έρευνα και ανάπτυξη φωτοβολταϊκής τεχνολογίας και σύνδεσης με την σύγχρονη κατασκευαστική δραστηριότητα  για την κάλυψη σημαντικού μέρους των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων. 
 • Σχεδιάσθηκε και πιστοποιήθηκε πλήρες σύστημα δομικών στοιχείων αλουμινίου, μεγάλων διαστάσεων, με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά στοιχεία σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτομικούς διασυνδεδεμένους μετατροπής ισχύος με στόχο την ενσωμάτωση στις κτιριακές εγκαταστάσεις.
 • Παρακίνηση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα με την διεξαγωγή σεμιναρίων.
 • To 2007 έγινε ολοκλήρωση του έργου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.».
Η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, στο σύνολο του εργοστασίου, ανήλθε σε 11,5 %, σε σχέση με τα επίπεδα του 2006 μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις στον εξοπλισμό. 
 • Στις αρχές του έτους 2008 έγινε αντικατάσταση του υγραερίου από το φυσικό αέριο. σε όλα τα τμήματα της παραγωγής με αναμενόμενο αποτέλεσμα την μείωση των ποσοτήτων των αερίων ρύπων που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
 • Το έτος 2008 έγινε αντικατάσταση στα βαφεία ηλεκτροστατικής βαφής (κάθετο και οριζόντια) των διαλυμάτων του εξασθενούς χρωμίου (τοξικό) στην διαδικασία της προεργασίας βαφής των προφίλ με διαλύματα ενώσεων του τιτανίου/ ζιρκονίου, που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Η εξάλειψη του εξασθενούς χρωμίου από την διαδικασία της παραγωγής κρίνεται η πλέον σημαντική περιβαλλοντική επίδοση για το έτος 2008 για το σύνολο των βαφείων του Ομίλου. Θετικά αποτελέσματα από την εξέλιξη αυτή ήταν και οι σημαντικές μειώσεις, περαιτέρω, στις καταναλώσεις των χημικών σε όλα τα στάδια της προεργασίας ηλεκτροστατικής βαφής σε κάθετο και οριζόντια βαφεία, στην παραγωγή απιονισμένου νερού και στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, η μείωση της ποσότητας της παραγόμενης λάσπης και τέλος  η βελτίωση της ποιότητας των υγρών αποβλήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και πριν την θετική αυτή εξέλιξη, σημαντική περιβαλλοντική επίδοση κρίνεται η θεαματική μείωση (κατά 50 %) της μέσης ετήσιας συγκέντρωσης εξασθενούς χρωμίου στα υγρά απόβλητα των βαφείων από 0,43 mg/lit το έτος 2003 σε 0,22 mg/lit το έτος 2006 και σε 0,08 mg/lit το έτος 2007, δηλ. μείωση κατά 81 %, με ανώτατο επιτρεπτό όριο από την περιβαλλοντική νομοθεσία τα 0,5 mg/lit.

 • Μείωση και ελαχιστοποίηση, σε οριακά επίπεδα, του scrap σε όλα τα τμήματα παραγωγής.
 • Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων κίνησης μέσα από την αναδιοργάνωση του στόλου των φορτηγών .
 • Εισαγωγή, εφαρμογή και βελτίωση συστήματος ανακύκλωσης του συνόλου των παραγομένων αποβλήτων υλικών και υλικών συσκευασιών και προώθηση για ανακύκλωση και περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. ρινίσματα αλουμινίου, μεταλλικό τσέρκι, χαρτί, ξυλεία, μήτρες διέλασης από ανοξείδωτο εμπλουτισμένο χάλυβα, κτλ.).       
Απώτερος στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων που έχουν σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, ενέργειας και την πρόληψη ρύπανσης.
 • Ο αποτελεσματικότερος διαχωρισμός, οι βελτιώσεις στον τρόπο συλλογής υλικών προς ανακύκλωση αλλά και η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ποσοτήτων των ανακυκλώσιμων και αξιοποιήσιμων υλικών (π.χ. η ποσότητα του χαρτιού προς ανακύκλωση ανήλθε από 80 t το 2003 σε 170 t το 2006 και σε 221 t το έτος 2008 ενώ η παλαιά και καταστραμμένη ξυλεία των συσκευασιών, η οποία απορριπτόταν, στα αστικά απορρίμματα πριν το 2005 παραδίδεται πλέον για ανακύκλωση με αποτέλεσμα μεταξύ των ετών 2006 και 2009 να έχουν δοθεί για αξιοποίηση,  σε εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλου, 380 t ξυλείας.       
 • Οι σημαντικές αλλαγές και οι στοχευμένες βελτιώσεις που έγιναν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των βαφείων (νέες δεξαμενές, σωληνώσεις, αντλίες, συστήματα ασφάλειας κτλ), παραγωγής απιονισμένου νερού, στην εγκατάσταση καυστικής σόδας για τον καθαρισμό των μητρών διέλασης (νέες σωληνώσεις, συνδέσεις, καζάνια, φρεάτια), στην εγκατάσταση της αμμωνίας για την εναζώτωση των μητρών (καινούργια εγκατάσταση, μακριά από τους χώρους της παραγωγής, κλειστή, στεγασμένη και ελεγχόμενη για πρόσβαση και για διαρροές), στην καμινάδα του φούρνου πυρόλυσης των κρεμασταριών των προφίλ και στους χώρους αποθήκευσης πουδρών και χημικών έχουν σαν αποτέλεσμα την πρόληψη της ρύπανσης, την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, σε περίπτωση εμφάνισης έκτακτου περιστατικού, και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού.
 • Μείωση της ποσότητας της ξυλείας που χρησιμοποιείται στην συσκευασία των προφίλ αλουμινίου κατά 23 %      
 • Το 2012 στα δύο κύρια Τμήματα Παραγωγής του Εργοστασίου (Διέλαση και Βαφεία) το scrap “κατέβηκε” για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2002
 • Τέλος σύμφωνα με την δηλωμένη Πολιτική της εταιρείας για:

«…παρακολούθηση της εξέλιξης νέων καθαρότερων τεχνολογιών με σκοπό την υιοθέτηση τους……» και «...οι νέες δραστηριότητες επέκτασης ή ανάπτυξης θα λαμβάνουν υπ’ όψη περιβαλλοντικά κριτήρια…»

έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις σε εγκαταστάσεις

 1. χύτευσης αλουμινίου, Χυτήριο του Ομίλου ΑΛΟΥΦΟΝΤ, προηγμένης και σύγχρονης τεχνολογίας ώστε να διασφαλίζεται λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πρώτων υλών, ελαχιστοποίηση των εκπεμπόμενων ρύπων και κυρίως αυτών που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου,      
 2. ανοδίωσης αλουμινίου του Ομίλου ΑΛΟΥΜΥΛ (θυγατρική ΑΛΟΥΦΥΛ), η οποία, είναι μια από τις πιο σύγχρονες και αρτιότερες εγκαταστάσεις του είδους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και διαθέτει σύστημα ανακύκλωσης νερού σε ποσοστό 75 % (το υπόλοιπο 25% αφού επεξεργασθεί στις προβλεπόμενες προδιαγραφές διατίθεται, μεταξύ άλλων, για πότισμα γεωργικών καλλιεργειών), πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και αδρανοποίησης των  παραγόμενων ατμών και συστήματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.