Γιατί η Alumil

«Οι άνθρωποι είναι το κλειδί της επιτυχίας μας» αναφέρει ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κος Γεώργιος Α. Μυλωνάς.

Aναγνωρίζοντας τη συμβολή των ανθρώπων στην επιτυχία της εταιρείας, παρέxουμε ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας που υποστηρίζει τις ποικίλες ανάγκες όλων των εργαζομένων εντός & εκτός εταιρείας καθιστώντας μας εργοδότη επιλογής. Η εταιρική μας κουλτούρα χαρακτηρίζεται από ομαδικό πνεύμα και συλλογική προσπάθεια ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την πρωτοβουλία,την ελευθερία και συμμετοχή λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών/λύσεων σε ένα περιβάλλον ισότιμων ευκαιριών. Επενδύουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, δημιουργώντας παράλληλα τις κατάλληλες συνθήκες για τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων μας. Επιδιώκουμε την καλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζομένων μας, καταβάλλοντας ταυτόχρονα προσπάθεια στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους. Δίνουμε την ευκαιρία στους εργαζομένους μας να αναπτυχθούν & να εξελιχθούν μέσα στην εταιρεία, εντός & εκτός συνόρων.

Όταν προκύπτουν ανάγκες κάλυψης θέσεων η δημιουργούνται νέες θέσεις πριν αναζητήσουμε στην αγορά στελέχη, εξετάζουμε πρώτα εάν αυτές οι θέσεις μπορούν να καλυφθούν μέσα από την εταιρεία, από εργαζομένους που μπορούν να ανταποκριθούν. Eφόσον εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια εσωτερικής κάλυψης μίας θέσεως, εξετάζουμε το ενδεχόμενο πρόσληψης από την αγορά. Εφαρμόζουμε πρωτοποριακά συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, όπως σύστημα αμοιβών και παροχών καθώς επίσης και σύστημα διοίκησης της απόδοσης, προγραμματισμό σταδιοδρομίας στελεχών και πλάνα διαδοχής.

Παρέχουμε στους εργαζομένους μας ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών & παροχών συνδεδεμένα με την απόδοση τους, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την συνολική εταιρική επιτυχία. Μεριμνούμε για την Υγιεία & Ασφάλεια των εργαζομένων μας, για την επίτευξη του στόχου για εργασία που εξασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μας, έχουμε εγκαταστήσει σύστημα Διασφάλισης της Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας και Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου. Επίσης η εφαρμογή δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρύτερης πολιτικής της εταιρίας μας, καθώς η κοινωνική ευθύνη αντιπροσωπεύει πολλές ηθικές μας αξίες και η προσφορά μας στην κοινωνία αποτελεί βασικό μας στόχο.

Στόχος μας είναι η προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού.