Εταιρική ΔιακυβέρνησηΗ ΑΛΟΥΜΥΛ έχει υιοθέτηση ένα σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τους μετόχους της εταιρίας. Με αυτούς τους κανόνες στόχος είναι η υπεύθυνη οργάνωση και λειτουργία της Εταιρίας με απώτερο σκοπό την μεγιστοποίηση της αξίας της και την προστασία των συμφερόντων των μετόχων της.